Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Október  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

553723

Október

48026

Dnes

351

Voda

ĽUBOVNIANSKÉ VODY PRE ĽUDÍ


vodný program v urbánnych zónach mesta Stará Ľubovňa  

Ponuka pre mesto Stará Ľubovňa

 

Súčasný stav

1.     Systém infraštruktúry odvádzania dažďovej vody v meste Stará ľubovňa je riešený kanalizačnými zberačmi napojenou a mestskú kanalizáciu. Rastom urbannych plôch v meste a ich napájanie na starý kanalizačný systém nestačí odvádzať prívalové dažde a na viacerých komplikovaných úsekoch v meste dochádza k lokálnemu hromadeniu dažďovej vody na povrchu. Na tomto stave sa podieľajú aj nazhromaždené sedimenty z erózie a lístie na kanalizačných vpustoch, ktoré sa upchávajú a tým zhromažďovaná dažďová voda na spevnených plochách zhoršuje povodňovú situáciu priamo v meste počas intenzívnych dažďoch. Navyše mesto i občania platia vodárenskej spoločnosti za používanie kanalizácie za odvádzanie dažďovej vody.  Tento stav v Starej Ľubovni je potrebné riešiť. Je potrebné v zmysle Rámcovej smernice pre vodu vyriešiť separáciu dažďovej kanalizácie a splaškovej kanalizácie. To sa môže robiť vybudovaním novej infraštruktúry pre manažment dažďových vôd, ktorá bude odpojená od splaškovej kanalizácie. Mesto Stará Ľubovňa si bude musieť tento problém riešiť, avšak je to finančne veľmi náročné, ale zároveň aj veľmi komplikované budovať podzemnú dažďovú kanalizáciu s významným dopadom na organizmus mesta prostredníctvom výkopových prác. Existuje alternatíva, ktorá je menej komplikovaná, lacnejšia a bez zbytočného rozkopávania mesta. Tou alternatívou je manažment dažďových vôd v organizme mesta tak, aby došlo k povrchovému zbieraniu dažďových vôd na vhodných miestach, tak aby doterajší kanalizačný systém bol odľahčený od prívalových dažďových vôd a zároveň, aby sa tá voda vyparovala a hlavne v letných horúčavách vyparovala cez vegetáciu a ochladzovala mesto.          

2.     V minulosti sa technologický mestská kanalizácia riešila na odvádzanie dažďových i odpadových vôd v jednej kanalizácii. Takto sú vybudované všetky mestá na Slovensku i v strednej Európe. Tento systém je napojený ma mestskú čistiareň odpadových vôd. V období bez dažďa funguje čistiareň odpadových vôd v zmysle spracovaných technologických postupoch čistenia odpadových vôd. V čase prívalov dažďa sa mieša dažďová  voda s odpadovou a čistiareň kapacitne nestačí a odpadové vody tečú v čase povodní do rieky Poprad, čo je v rozpore s Rámcovou smernicou EU pre vodu.

3.     Podľa odhadov je odkanalizovaných z územia mesta Stará Ľubovňa viac ako 1 mil. m3 dažďových vôd každým rokom. Za posledných 50 rokov pravdepodobne bolo odkanalizovaných z intravilánu mesta cca 50 mil. m3. Príčinou tohto stavu je, že pri výstavbe spevnených plôch sa v minulosti navrhli a naďalej sa navrhujú dažďové kanalizácie, ktoré odvádzajú dažďovú vodu z územia mesta, zároveň vysušujú mestské prostredie, tým mestské prostredie má vyššiu teplotu oproti okolitej prírode v čase letných horúčav (zmena urbánnej klímy, zníženie vlhkosti vzduchu, zvýšenie prašnosti a alergénnych častíc plávajúcich v ovzduší, čo zvyšuje výskyt elergických a astmatických ochorení v mestskom prostredí. Z ekonomického hľadiska je to ďalšia záťaž rozpočtu fyzických i právnických subjektov v meste, ktoré si do svojich objektov inštalujú klimatizačné zariadenia, ktoré zvyšujú náklady na spotrebu energie.  Za odkanalizovanie dažďových vôd platia všetci vlastníci a správcovia spevnených plôch a odhadujeme spolu s mestom ročne zaplatí cca 1 mil. EUR. Odhaduje sa, že približne toľko činia aj náklady na zvýšenú spotrebu energie.

4.     Presušené mestské prostredie zhoršuje kvalitu života pre ľudí, spôsobuje vysoké teploty v letnom období, nižšiu vlhkosť ovzdušia, vyšší výskyt alergénov v ovzduší, čo má negatívne dopady na zdravotný stav občanov žijúcich v mestskom prostredí. Mestské zelené plochy tiež v lete trpia suchom a sú v permanentnom strese nedostatku vody. Taktiež  prevádzkové náklady na polievanie parkov zaťažujú mestský rozpočet. Riziká zmeny mikroklímy – fenomén alergických ochorení v urbánnych prostrediach súvisí s presušeným prostredím, nízkou vlhkosťou ovzdušia a zvýšeným výskytom peľu a prachových častíc, ktoré zhoršujú dýchanie u osôb citlivé na respiračné choroby. Najcitlivejšia kategória populácie sú deti, ktoré dlhodobým pobytom v prostredí so zvýšeným výskytom prachu a alergénov v ovzduší, čo v ich veku prechádza do chronických ochorení dýchacích ciest.

5.     Skanalizované, zabetonované mestské prostredie Starej Ľubovne tiež prispieva k vyššej koncentrácii prívalových dažďov v priľahlých Levočských vrchoch, pretože prehriatie mestské prostredie produkuje sálavé teplo, ktoré podporuje tvorbu ťažkých mrakov v horskom, chladnejšom prostredí, ktoré keď sa vylejú, spôsobujú bleskovú povodeň aj s ohrozením miest a obcí pod Levočskými vrchmi.

6.     Mesto Stará Ľubovňa prispieva k zvyšovaní rizík v povodí Poprad. Podľa výskumov v zahraničí, povodňové prietoky z urbánnych prostredí môžu dosahovať 3-4 násobok vyšších povodňových prietokov oproti pôvodným prietokom pri tých istých zrážkových úhrnoch. Inovatívne technologické riešenia testované napríklad v Nórsku ukazujú na možnosti zníženia kulminácie povodňových vĺn až o 70%. Skanalizované mestské dažďové vody prispievajú k povodňovým vlnám a ohrozujú obce po toku nadol, čo je v rozpore s trvalo udržateľnými princípmi. Doterajší systém kanalizovania dažďovej vody neakceptuje princíp solidarity so susednými sídlami smerom po prúde i proti prúdu, a taktiež zvyšuje riziká pre vlastné ohrozovanie.      

7.     Mestské vysušené prostredie taktiež pôsobí ako horúca platňa s výstupnými termodynamickými prúdmi v čase leta a v interakcii s okolitým horským lesnatým a chladnejším prostredím spôsobuje vyššiu tvorbu zrážkovej činnosti v okolitých horských regiónoch. Tento fenomén vytvára väčšie riziká vzniku extrémnych prívalových dažďov a následných povodní, ktoré ohrozujú nie len horské údolia, ale aj samotné mesto Stará Ľubovňa. Povodie Popradu patrí medzi najrizikovejšie územia Slovenskej republiky z pohľadu tvorby bleskových povodní i klimatických zmien a urbánna zóna mesta Stará Ľubovňa tiež k tomu prispieva.

8.     Každý vlastník budovy a spevnenej plochy platí vodárenskej spoločnosti za odkanalizovanie dažďovej vody. Tak isto aj mesto platí za odkanalizovanie dažďovej vody z budov, ktorých je vlastníkom (školy, prevádzkové budovy, úrady, parkoviská, cesty). Pre zmene manažmentu vody na území svojich budov, môže mesto sa rozhodnúť veľmi rýchlo zrealizovať projekty zbierania dažďových vôd do zelených verejných priestranstiev a tým likvidovať dažďovú vodu zo svojho prostredia prostredníctvom výparu s ďalším pozitívnym dopadom na mikroklímu mesta, čistotu ovzdušia, zníženie teploty mesta, či znížením vplyvu na tvorbu extrémne ťažkých mrakov. 

9.     Vplyv globálnych a regionálnych klimatických zmien významným spôsobom zvyšuje riziká zhoršovania mestského životného prostredia. Tým, že chýba priamo v Starej Ľubovni viac vodných plôch, či plôch v ktorých je vyššia koncentrácia vody (voda ako termoregulátor aj estetický prvok mestského prostredia) a z nej aj vyparujúca, mesto stráca svoju atraktívnosť s príjemnejším pocitom pre ľudí, ktorí v ňom žijú. Už teraz to má významný vplyv na riziká kvality života pre občanov v meste Stará Ľubovňa. Pre Starú Ľubovňu je zároveň výzvou i príležitosťou, stať sa inovatívnym mestom minimálne na národnej úrovni hľadať riešenia takých adaptačných opatrení na ozdravovanie klímy v meste, ktoré prispejú samotnému mestu, regiónu Spiša a zároveň ukážu cestu iným samosprávam na Slovensku i v zahraničí, ako iniciatívne ozdravovať klímu miest a obcí.

10.  Mesto Stará Ľubovňa môže v spolupráci s partnermi (obcami) na Spiši spolupracovať na komplexných programoch ochrany vôd tak, aby sa riešili nové inovatívne prístupy pri ochrane miesta obcí pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou.

Výzva pre mesto Stará Ľubovňa

1.     Dažďové vody, ktoré padajú na územie  je potenciál, ktorý je možné využiť na ozdravovanie klímy mesta. Je to možné urobiť prostredníctvom komplexného integrovaného manažmentu dažďovej vody v urbánnom prostredí na priemernú ročnú bilanciu zrážok v meste Stará Ľubovňa, aby ani jedna kvapka dažďovej vody neodtiekla bez jej úžitku na ozdravenie klímy.

2.     Stará Ľubovňa ako jedno z centier Spiša i celého povodia Popradu má príležitosť odštartovať „Novú kultúru pre vodu“ a tým stať sa prirodzeným lídrom pre východiská i riešenia problematiky komplexnej ochrany vôd v prevencii pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou v širšom celoslovenskom i medzinárodnom kontexte. Doterajšie trendy manažmentu vôd sú naďalej orientované na finančné náročné investičné programy s vysokými prevádzkovými nákladmi, čo sa prejavuje v cene vody.  Na jednej strane sa nerieši prevencia pred povodňami a na druhej strane sa sektorovo a nezávisle od investičných programov protipovodňovej ochrany sa neinvestuje do ochrany pred suchom a klimatickej zmeny. Doterajší sektorový prístup zvyšuje finančnú náročnosť vodných programov, čo ohrozuje ekonomickú prosperitu. Tento trend na Slovensku naďalej pretrváva a ide to na úkor samospráv i občanov miest a obcí. Výzvou pre Starú Ľubovňu je tieto chyby z minulosti systémovo odstraňovať tak, aby to bolo finančné  efektívne pre samosprávu a užitočné pre občanov.

Čo sa tým dosiahne

1.     Letné horúčavy v meste Stará Ľubovňa poklesnú o 2-3 0C

2.     Zlepšia sa mikroklimatické a vlhkostné pomery mesta a znížia sa riziká znečistenia ovzdušia mesta

3.     Prispeje sa k zníženiu rizík vzniku extrémnych prívalových dažďov a povodní aj pre mesto Stará Ľubovňa

4.     Znížia sa rizika ohrozenosti povodňami obcí Spiša

5.     Znížia sa prevádzkové náklady na polievanie parkov

6.     Ušetria sa občanom a mestu peniaze za platenie poplatkov za odkanalizovania dažďovej vody

7.     Bude možné pozvať do spolupráce firmy rôzneho zamerania, aby namiesto investovania do klimatizačných zariadení budov investovali do technológií využívania dažďovej vody na ochladzovanie budov

8.     Bude možné budovať kapacitu v priestoroch škôl pre novú vodnú kultúru 

9.     Prispeje sa k zlepšeniu kvality vody v povodí Popradu a zabráni sa vypúšťaniu odpadových vôd do Popradu v čase povodní

10.  Zníži sa spotreba vody v meste.

11.  Mesto Stará Ľubovňa sa stane lídrom Spiša na ozdravenie klímy  

12.  Mestské urbánne prostredie potrebuje zatraktívniť prostredie s drobnou záhradnou architektúrou doplnenou vodnými plochami a ďalšími inovatívnymi prvkami, ako sú dažďové a bioklimatické záhrady, zelené strechy a pod.  

13.  Mesto Stará Ľubovňa potrebuje viac plôch v urbánnom prostredí, ktoré budú nielen estetický skrášľovať mesto, ale budú aj súčasťou klimatizačného zariadenia mesta pre zdravšiu klímu a zlepšenie mikroklímy priamo v intravilánoch mesta, aby prostredie pre život ľudí v meste malo charakter parku s prepojením na historický park.

14.  Vodné a zvlhčené plochy v urbánnom prostredí mesta môžu byť nielen významným krajinnotvorným prvkom urbánnej architektúry, ale zároveň aj súčasť ochladzovania prostredia, ako stabilizátor teplotného a mikroklimatického režimu urbánneho prostredia aj v vytváraním oddychových zón priamo v intraviláne mesta.

15.  V meste Stará Ľubovňa sa vytvorí viac ako 100 pracovných príležitostí na obdobie piatich rokov a rozvinú sa technológie, ktoré môžu byť používané aj pre iné mestá na Slovensku i v krajinách EÚ.

                               Riešenia

1.     V urbánnom prostredí vytvoriť integrovanú sieť vodných, zvlhčených i iných zelených plôch, ktoré budú zbierať dažďovú vodu z objektov, ciest i parkovísk 

2.     V urbánnom prostredí zrealizovať prvky drobnej architektúry, ktoré môžu byť doplnené vodnými atrakciami, ako sú napríklad fontány, vodné pompy napojené na hojdačky pre deti, vodné steny, vodopády a pod, ktoré výrazne prispejú k obnove  mikroklímy i zvukových efektov v meste. Všetky tieto prvky je možné napojiť na zdroj dažďovej vody. 

3.     Zrealizovať drobné projekty zbierania dažďovej vody zo spevnených plôch (budovy, cesty, parkoviská)  a využívať ich na zvodnenie ekosystémov verejných priestranstiev pre zvýšenie výparu, zvýšenie vlhkosti ovzdušia i ozdravenie klímy, ako súčasť ekosystémov mesta.    

                         Časový plán programu

1.     Spracovanie rámca vodného programu „Ľubovnianske vody pre ľudí“, aby sa Stará Ľubovňa stala unikátnym mestom Novej kultúry pre vodu, ako súčasť kvality života pre ľudí a zároveň ako turistickú atrakciu obnovy vodného režimu urbánneho prostredia s definovaním časového a finančného plánu a možnosťami získavania finančných zdrojov pre program

Termín: 09/2019 - 10/2019

2.     Spracovanie analýz potenciálnych možností využitia vodného potenciálu pre vodné programy mesta Stará Ľubovňa a zásad implementácie investičného programu pre jednotlivé mestské časti s finančným krytím

Termín: 11/2019 – 12/2019

3.      Rozpracovávanie projektových dokumentácii pre mestské časti a ich prezentácia  aj s medzinárodnou oponentúrou.  

Termín: 01/2020 – 06/2020

4.     Získavanie zdrojov pre realizáciu.

                Termín:03/2020– 09/2020

5.     Realizácia programu

Termín: 05/2020 – 10/2021

 

V Košiciach, 6. júna 2019

 

Spracoval: Ing. Michal Kravčík, CSc.,

 

Spracovatelia návrhu: Michal Kravčík, Ing. CSc., Danka Kravčíková, Ing.

e-mail: kravcik.michal@gmail.com, danka.kravcikova@gmail.com

mobil: 0905 482099, 0908 322135 

 

 


Zdroj: Ľudia avoda Košice
Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.07.2019
Zobrazené:
95 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Tak trošku doplňujeme
Posúvame do Vašej pozornosti, keďže nie sú ľudia. Tak sa zapája do aktivít aj Paľo Petráš zatiaľ len dočasne do 13.3.2020 kontakt : pavel64petras@gmail.com mobil 0917 319 587
(22.04.2019)


Kde sa obrátiť pri probléme s živočíchmi
Sem vložte príslušný text vrátane HTML syntaxu alebo v prípade nevyužitia tejto časti všetko vymažte - teda vrátane tohoto textuSpráva Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk Kontakty pracovníkov!
(15.12.2017)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
foto 68

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4546 (4546 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2968 (2968 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2783 (2783 hl.)

Geotermálnu
2783 (2783 hl.)

Veternú
3349 (3349 hl.)

Atómovú
2499 (2499 hl.)

V podstate ma to netrápi
2027 (2027 hl.)

Celkom hlasovalo: 20955


  Top články
Ku všetkým školám v okrese Stará Ľubovňa

61 x    (16.09.2019)

TTT – Týka sa To aj Teba.

43 x    (06.09.2019)

Mainstreamové riešenie klimatickej zmeny je drahé s neistým koncom aj s úpadkom ekonomiky, tvrdí hydrológ

31 x    (22.09.2019)Designed by Salonky with phprs