Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

660732

September

63963

Dnes

360

Klasická ochrana prírody

Environmentálna politika


Priaznivé životné prostredie nie je len základným právom každého občana štátu, daným Ústavou SR, ale je zároveň vzácnou hodnotou, ktorá má pozitívny celoslovenský dopad na zdravie obyvateľov a na celkový udržateľný ekonomický rast.  Vláda sa preto hlási k podpore rastu kvality životného prostredia ako ku dôležitému záväzku a imperatívu.
 https://dennikn.sk/433483/nastupuje-vlada-statotvornej-dohody-kontinuity-pokroku-programove-vyhlasenie-vlady/?ref=tit

Vláda sa tiež hlási  k proaktívnemu  napĺňaniu záväzkov a cieľov v oblasti udržateľného rozvoja a životného prostredia prijatých na medzinárodnej úrovni, najmä v rámci OSN, OECD a ďalších medzinárodných organizácií. Zároveň sa zaväzuje k implementácii európskej  environmentálnej legislatívy a k napĺňaniu cieľov definovaných v 7. všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020, ktorý je súčasťou dlhodobej vízie a stratégie smerovania EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a klímy do roku 2050.

Vláda bude pokračovať v aktívnej účasti na regionálnej a bilaterálnej spolupráci v rámci V4, Dunajskej stratégie a pod. a bude aktívne presadzovať využívanie expertízy slovenských odborníkov na domácej, ale aj medzinárodnej úrovni.

Vláda zabezpečí profesionálny a efektívny výkon slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti životného prostredia a podporí využitie získaných skúseností a vedomostí na efektívnejšie presadzovanie slovenských záujmov v diskusiách a negociáciách na európskej a medzinárodnej úrovni.

Bude tiež aktívne propagovať dôležitosť životného prostredia, a to predovšetkým  podporou environmentálnej osvety, výchovy a vzdelávania, najmä na materských, základných a stredných školách, v spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej správy, expertnými organizáciami a mimovládnym a občianskym sektorom.

Vláda bude viesť dialóg v rámci tzv. „zelenej tripartity" so samosprávami, podnikateľským sektorom a mimovládnymi organizáciami.

V oblasti implementácie environmentálnej politiky sa vláda zaväzuje vypracovať novú environmentálnu stratégiu založenú na princípoch udržateľného rozvoja.

V oblasti životného prostredia je základným cieľom vytvoriť vhodné predpoklady k postupnému prechodu na konkurencieschopné zdrojovo efektívne a nízkouhlíkové hospodárstvo.

Pre naplnenie tohto cieľa je potrebné zamerať sa na podporu efektívneho využívania zdrojov, znižovanie emisií skleníkových plynov a prispôsobovanie sa zmene klímy, ochranu, zachovávanie a zlepšenie ekosystémov, biodiverzity a prírodného kapitálu.  Rovnako tiež na ochranu pred negatívnymi environmentálnymi vplyvmi na zdravie obyvateľstva a posilnenie implementácie environmentálnej legislatívy.

V oblasti podpory efektívneho využívania zdrojov sa vláda zameria predovšetkým na vytváranie predpokladov k prechodu na konkurencieschopné obehové hospodárstvo prostredníctvom cielenej podpory implementácie existujúcich a rozvojom inovatívnych ekonomických nástrojov. Bude aktívne podporovať zameranie na celý životný cyklus produktov a služieb s dôrazom na racionálne a efektívne využívanie zdrojov, produktový dizajn, udržateľnú výrobu a spotrebu a ich ďalšie využitie.

Bude pokračovať v implementácii prijatej odpadovej legislatívy a zapracuje poznatky z jej praktickej aplikácie do legislatívneho procesu. Súčasne sa zohľadnia ciele definované na úrovni EÚ,  zamerané na predchádzanie vzniku odpadov a ich presmerovanie zo skládok k ich opätovnému využitiu. Ambíciou bude tiež vytvorenie priaznivých podmienok pre tvorbu „zelených" pracovných miest a investícií, podpora ekoinovácií, ako aj aplikovanie zeleného verejného obstarávania.

Pri podpore znižovania emisií skleníkových plynov (mitigácia) bude vláda dbať na splnenie cieľa zníženia emisií skleníkových plynov, a to o minimálne 20 % do roku 2020 oproti roku 2005 v kontexte záväzkov klimaticko-energetického rámca 2020. V oblasti znižovania emisií skleníkových plynov bude pokračovať v opatreniach na zabezpečenie splnenia záväzkov v oblasti klimatických zmien v súlade s Parížskou dohodou a pristúpi k jej skorej ratifikácii a príprave na jej implementáciu. Pripraví „Nízkouhlíkovú stratégiu do roku 2050", ktorá nákladovo-efektívnym spôsobom identifikuje potenciál znižovania emisií v jednotlivých sektoroch hospodárstva a podporí dlhodobé  investície do nízkouhlíkových a čistých technológií šetrných k životnému prostrediu.

Na úrovni EÚ bude vláda presadzovať také návrhy v EÚ systéme obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS), ktoré budú dlhodobo udržateľné pre životné prostredie, ako aj motivujúce a spravodlivé pre podniky zahrnuté v schéme EÚ ETS.  Zároveň bude čo najefektívnejšie využívať disponibilné zdroje na programy zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti, zníženie energetickej náročnosti priemyslu a verejného sektora, podporu udržateľných pracovných miest, znižovanie emisií v doprave či podporu ekoinovácií a obnoviteľných zdrojov energie.

V oblasti prispôsobovania sa na nepriaznivé dôsledky klimatických zmien (adaptácia) bude dbať na zníženie rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy na zdravie obyvateľstva a životného prostredia, podporu systémových riešení pre adaptačné opatrenia vrátane ďalšej podpory protipovodňových opatrení a adaptácie na možný nedostatok vody v súlade so schválenou „Stratégiou adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" s dôrazom na adaptačné opatrenia v mestách, poľnohospodárstve a lesníctve.

V oblasti ochrany, zachovávania a zlepšenia ekosystémov, biodiverzity a prírodného kapitálu vláda zameria svoje úsilie na implementáciu národnej stratégie biodiverzity s cieľom  zachovať a zlepšiť kvalitu ekosystémov, ekosystémových služieb a celkovú hodnotu a rozmanitosť prírodných oblastí Slovenska.

Vláda sa zameria na dopracovanie národnej a medzinárodnej siete chránených území vrátane siete NATURA 2000, implementáciu programov starostlivosti o chránené územia a bude pokračovať v zonácii chránených území.

Pre zachovanie celkového priaznivého stavu krajiny, ekosystémov, biodiverzity, prírodných zdrojov a produkčnej schopnosti krajiny, bude vláda presadzovať integrovaný prístup k manažmentu krajiny, ochrany prírody a racionálnemu a efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov.

Vláda sa zameria na budovanie zelenej infraštruktúry zabezpečujúcej ekologickú stabilitu krajiny a elimináciu inváznych druhov poškodzujúcich prírodne prostredie.  Ďalej sa bude zasadzovať o podporu implementácie udržateľných a na lokálnej úrovni osvedčených  poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov, ktoré prispejú k  ochrane ekosytémov a ich služieb. Vláda bude podporovať prijatie EÚ rámca na ochranu pôdy a podporí opatrenia smerujúce k zachovaniu kvality pôdy a lesov  aj prostredníctvom  zníženia nepriaznivých dopadov znečistenia vôd a ovzdušia na pôdu.

Dôležitou oblasťou bude aj ochrana pred negatívnymi environmentálnymi vplyvmi na zdravie obyvateľstva. Vláda sa zameria na zlepšenie ochrany zdravia obyvateľstva zabezpečením zvyšovania kvality ovzdušia, najmä v mestskom prostredí a priemyselných aglomeráciách, prostredníctvom dôslednej aplikácie platnej legislatívy a využívaním inovatívnych prístupov k znižovaniu emisií. V oblasti predchádzania negatívnych environmentálnych vplyvov na zdravie vláda podporí integrovaný prístup k riešeniu životného prostredia a zdravia v spolupráci so všetkými relevantnými rezortmi.

Vláda podporí tiež opatrenia na adekvátnu ochranu vôd, najmä kvality podzemných vôd, ktoré sú hlavným zdrojom pitnej vody a dobudovanie kanalizačnej a vodovodnej siete v súlade so schválenými strategickými dokumentmi.

Vláda bude podporovať sanáciu havarijných zosuvov a iných svahových deformácií ohrozujúcich životy, zdravie a majetok obyvateľov a prijme opatrenia zamerané na prevenciu geologických hazardov.

Osobitnú pozornosť bude vláda venovať sanácii environmentálnych záťaží s cieľom znížiť environmentálne a zdravotné riziká vyplývajúce z kontaminácie zložiek životného prostredia. S dôrazom na zníženie záberov poľnohospodárskej pôdy podporí tiež cieľavedomé využívanie rekultivovaných území.

Vláda sa tiež zameria na sprehľadnenie pravidiel pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie v súlade s legislatívou EÚ a bude pokračovať v zlepšovaní dostupnosti informácií o životnom prostredí.

Nevyhnutnou podmienkou implementácie uvedených programových priorít v oblasti životného prostredia a zmeny klímy bude efektívne využitie prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Environmentálneho fondu a ostatných zdrojov určených pre rezort životného prostredia.

Vláda sa zaväzuje pokračovať vo zvyšovaní pripravenosti Slovenskej republiky na zvládanie bezpečnostných rizík, špecifických rizík s vplyvom na vznik mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Súčasne prijme opatrenia na zvýšenie vymožiteľnosti práva v oblasti ochrany životného prostredia a podporí činnosť orgánov presadzujúcich právo v tejto oblasti s cieľom znížiť výdavky štátu na sanáciu nepriaznivých následkov na životnom prostredí, vzniknutých protiprávnym konaním konkrétnych právnických alebo fyzických osôb.


Klasická ochrana prírody Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
01.06.2016
Zobrazené:
540 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
foto 67

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5721 (5721 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3170 (3170 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2963 (2963 hl.)

Geotermálnu
3127 (3127 hl.)

Veternú
3537 (3537 hl.)

Atómovú
2714 (2714 hl.)

V podstate ma to netrápi
2211 (2211 hl.)

Celkom hlasovalo: 23443


  Top články
Za živú krajinu

59 x    (01.08.2020)

Milí priatelia a priateľky (nielen) rieky Hron

55 x    (03.08.2020)

Ružín je zaplavený odpadom, nádrž čistil špeciálny kombajn

53 x    (07.08.2020)Designed by Salonky with phprs