Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

635798

Júl

44913

Dnes

58

Klasická ochrana prírody

Lesnícke slovo pre 21. storočie


Ochranárstvo a lesníctvo sa verejnosťou často vnímajú ako dve nezmieriteľné profesie. Majú však spoločné (strategické) záujmy, ale  aj spoločných nepriateľov. Jedným z nich je problém meniacej sa klímy Zeme a nevyhnutnosť adaptácie sa na ňu. Pribúdajú preto hlasy volajúce po spolupráci lesníkov a ochranárov. V uplynulých  dňoch zazneli tieto hlasy aj na podujatí v NR SR „Deň lesa a krajiny v parlamente“. Z radov niekoľkých desiatok účastníkov zaznelo veľa dôležitých vyjadrení.

 

 

Ako členovia Združenia ochranárov severovýchodného Slovenska PČOLA, ktoré má sídlo v našom meste, a ako dlhodobí aktivisti v oblasti ochrany životného prostredia sme sa pridali k novej celoslovenskej platforme  ochranárov pod názvom Slovenský ochranársky snem (SOS). Aj keď sme sa nezúčastnili diskusie v parlamente, získali sme z tejto diskusie hodnotné príspevky, z ktorých niektoré vyberáme a dovoľujeme si predložiť touto cestou aj obyvateľom nášho okresu. 


 Lesnícke slovo pre 21. storočie

Odkiaľ prichádzame ?

Naše lesnícke poslanie trvá už 700 rokov. Na jeho počiatku boli rozhodnutia panovníkov,

ktorí začali tušiť, že les nie je nevyčerpateľný. Počas stáročí vstupovali do služby lesu generácie

lesníkov, ktoré pozorovaním a skúšaním, pokorou i odvahou, úspechmi aj omylmi rozširovali

obzory poznania. Dnes sme vďaka nim správcami dedičného bohatstva poznatkov o lese, ktoré

nám treba ctiť, múdro využívať a naďalej obohacovať. Historická bilancia lesníctva je – napriek

všetkým pochybeniam – pozitívna; v tom nám treba pokračovať dobrými rozhodnutiami pre

budúcnosť krajiny a jej obyvateľov.

Kto sme ?

Správcovia hodnôt, ktoré patria všetkým. Za osoh z lesa sa dlho považovalo len drevo, ktoré

je ešte aj dnes jediným reálne hodnoteným výstupom lesníkovej práce. Keďže však les produkuje

aj hodnoty oveľa vzácnejšie, dozrel čas vnímať les prostredníctvom jeho komplexnej hodnoty.

Takémuto cieľu je potrebné podriadiť lesnícku filozofiu, zákony i postavenie profesie lesníka

v spoločnosti. Napokon – ide o život. Niet totiž pochýb, že pitná voda, dýchateľný vzduch,

neodviata pôda, zdravie obyvateľstva, životu prospievajúca klíma a celková harmónia krajiny sú

životodarnými atribútmi nášho bytia.

Pretože slovenská lesnícka veda má pre oceňovanie jednotlivých produktov lesa vytvorené

kvalitné mechanizmy, neexistuje z vecného hľadiska prekážka, ktorá by definovaniu a následne

dôslednému uplatňovaniu komplexnej hodnoty lesa bránila. Námietka, že takéto hodnotenie

produkcie doposiaľ nepoznajú ani vyspelé lesnícke štáty Európy, neobstojí. Slovenské lesníctvo

patrí k európskej špičke, a preto môže poukázať na potrebný, ba nevyhnutný vývoj našej profesie.

Presadenie princípov tohto vývoja v praxi predstavuje rozhodujúci príspevok súčasnej lesníckej

generácie pre 21. storočie. Sú v ňom obsiahnuté naše poslanie, šanca i osud.

Kam kráčame ?

K uplatneniu takého hospodárenia v lese, ktoré chráni, podporuje, zvyšuje a využíva jeho

komplexnú hodnotu. Strategickým cieľom je vedomá produkcia konkrétnych účinkov lesa

a jej primerané ohodnotenie spoločnosťou. Výrazne pokročiť na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa

je v silách súčasnej lesníckej generácie. Generácie, v ktorej erbe musí byť pevná morálka,

vynikajúce vedomosti i lesnícka pokora voči dokonalému svetu lesa. Generácie, ktorá dokáže

využiť kapitál stáročných vedomostí k dosiahnutiu cieľa, ktorý bude naším dedičným darom pre

verejnosť. Pretože naša služba patrí jej.

Úloha číslo jeden

Aký základný nástroj použijeme pre dosiahnutie uvedeného strategického cieľa? Najlepší

možný. Spôsob, pri ktorom sú v maximálnej miere zabezpečené všetky spoločenské požiadavky,

kladené na les, a to tak, aby to bolo zároveň ekonomicky výhodné. Existuje vôbec nástroj, ktorý

umožní takéto zdanlivo protichodné požiadavky zladiť? Existuje. Je to prírode blízke

hospodárenie, založené na takom pestovaní jednotlivých stromov, ktoré naplno využíva ich

rastové schopnosti a prírodné zákonitosti lesných ekosystémov.

Prírode blízke hospodárenie možno použiť takmer na celom území Slovenska. Jeho

výsledkom sú z pohľadu odolnosti lesy stabilné, z pohľadu produkcie dreva lesy kvalitné a

z pohľadu verejnosti lesy krásne, pričom tento stav možno dosiahnuť spôsobom, ktorý je – a to je

lesnícky paradox – ekonomicky najvýhodnejší. Aby to naozaj platilo, treba splniť dve podmienky

– prisúdiť prírode blízkemu hospodáreniu punc základnej stratégie štátu na úseku lesného

hospodárstva, a zároveň poskytnúť tomuto spôsobu dostatok času, aby sa mohli jeho prednosti

naplno prejaviť. Je to základná lesnícka úloha na nadchádzajúce desaťročia, s ktorou je potrebné

začať čo najskôr.

Nástroj číslo jeden

Pre prírode blízke hospodárenie v ihličnatých a zmiešaných hospodárskych porastoch je

najvhodnejší výberkový spôsob hospodárenia. V listnatých porastoch uplatňujeme pestovanie

minimálne v dvoch vrstvách nad sebou, s perspektívou viacvrstvových porastov nad sebou,

pričom kombinujeme hlúčikový výber s jednotlivým výberom pestovne a rubne zrelých

stromov, čoho výsledkom sú trvalo etážové porasty s charakteristickou mozaikovou

štruktúrou.

Je vhodné pripomenúť, že prirodzené zmladenie lesa nie je cieľom, ale len súčasťou procesu

striedania generácií v lese. Cieľom pestovania lesa sú jednotlivo rubne zrelé stromy a jeho

výsledkom trvalo produktívne porasty.

Brána

Cestu k širokému uplatňovaniu výberkového hospodárskeho spôsobu otvorila zmena

zákona o lesoch, ktorá bola po prvýkrát sformulovaná a prerokovaná na stretnutí lesníkov

a poslancov NR SR v Smolníckej Osade v dňoch 12. a 13. júna 2013, pod gesciou štátneho

podniku LESY SR. Práve tu vznikla formulácia, ktorá sa následne uplatnila v § 18 zákona

o lesoch, pojednávajúcom o hospodárskych spôsoboch: „Výberkový hospodársky spôsob sa

uplatňuje tam, kde preň existujú vhodné podmienky, alebo kde je možné takéto podmienky

vytvoriť“. Keďže takéto podmienky je možné vytvoriť vo významnej časti slovenských lesov,

legislatívna brána je otvorená. Teraz je na nás, lesníkoch, aby sme touto bránou premyslene

vstúpili. Mnohí, ktorým nechýbajú hlboké vedomosti a profesionálne nadšenie, urobili tak už

dávnejšie prostredníctvom hnutia Pro Silva. Z tohto jednoznačne ušľachtilého, prírode blízkeho

avantgardného hnutia je teraz potrebné urobiť štandardnú prevádzkovú záležitosť.

Podstata

Ak o prírode blízkom hospodárení vieme, že je ho možné uplatňovať na väčšine územia

lesov Slovenska, že jeho výsledkom je stabilný les, odolný voči kalamitám, že tento spôsob

umožní maximalizovať komplexnú hodnotu lesa a minimalizovať náklady na jej dosiahnutie

a navyše, že jeho výsledkom je estetický les, kde nie sú na prvý pohľad viditeľné stopy

hospodárskej činnosti, tak sa môže zdať, že musí ísť o mimoriadne náročný spôsob hospodárenia.

Nie je to tak. Je to v podstate jednoduchý spôsob, ktorý dokáže uplatniť každý lesník, ktorý sa

zoznámi s jeho zásadami a rozhodne sa ich trvalo používať.

Pri dôslednom uplatňovaní prírode blízkeho hospodárenia zaniknú rúbaniská, a tým aj

jeden z hlavných dôvodov lesnícko­ochranárskych sporov. S dôležitým dodatkom, že toto

hospodárenie sa nebude uplatňovať v prírodných rezerváciách a perspektívnych A zónach

veľkoplošných chránených území, ktoré musia zostať bez zásahu.

Lesy sú dedičstvo, ktorého sme len dočasnými užívateľmi a ktoré musíme v duchu

dekretovského odkazu odovzdať zachované potomkom. Dedičstvo, ktoré nemôže byť bankou

pre štátny rozpočet, ale musí byť poisťovňou pre budúce zdravie krajiny a jej obyvateľov.

Zachovanie tohto dedičstva prostredníctvom prírode blízkeho hospodárenia, zameraným na

komplexnú hodnotu lesa, je dobrým cieľom. A boj za tento cieľ dobrým bojom.

Nech je teda pre toto storočie naším najvyšším cieľom trvalé prírode blízke hospodárenie.

Hospodárenie založené na pestovaní jednotlivých stromov v ich komplexnom vzťahu, ktoré

v plnej miere využíva prírodné zákonitosti a optimálnym spôsobom napĺňa požiadavky

spoločnosti na les, vyjadrené jeho maximálnou komplexnou hodnotou, dosahovanou

s minimálnymi nákladmi. Je to cesta zachovania plnohodnotného lesa pre budúce generácie.

Cesta, ktorá nebude krátka, no po ktorej musí naša lesnícka generácia vykročiť s vedomím

kontinuity, citlivo, no rozhodne a s plnou zodpovednosťou už dnes.

Ladislav Alcnauer, Michal Tomčík, Igor Morong, Ján Mičovský a kolektív

4. 12. 2015


Klasická ochrana prírody Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
08.12.2015
Zobrazené:
912 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
kf

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5555 (5555 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3085 (3085 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2881 (2881 hl.)

Geotermálnu
3024 (3024 hl.)

Veternú
3443 (3443 hl.)

Atómovú
2620 (2620 hl.)

V podstate ma to netrápi
2146 (2146 hl.)

Celkom hlasovalo: 22754


  Top články
ochranár, poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska dnes predstavil návrhy zelených opatrení, ktoré môžu pomôcť Slovensku

94 x    (19.05.2020)

HROMADNÁ PODPISOVÁ AKCIA

71 x    (21.05.2020)

Vysoká koncentrácia NO2 takmer vo všetkých krajských mestách

56 x    (31.05.2020)Designed by Salonky with phprs