Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Marec  >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

519542

Marec

47512

Dnes

33

Recyklácia

Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Stará Ľubovňa


Pripomienky k zámeru:

Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Stará Ľubovňa

Navrhovateľa:  Zberné suroviny a. s. Kragujevská 3, 010 01  Žilina  

V stanovenom termíne, do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zámeru zverejnené Mestom Stará Ľubovňa, čo bolo vykonané 2.10.2014, t. j. v termíne do 23.10.2014 podávame nasledujúce pripomienky k predmetnému zámeru:

1.     V bode 7. STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA v časti „Úprava odpadov“ sa uvádza, že rozmerová úprava kovov sa bude vykonávať delením súpravou technických plynov (str. 12). Z uvedeného dôvodu navrhujeme zaviazať prevádzkovateľa na posúdenie svojej činnosti a oznámenie o zaradení v súlade so zákonom 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií

2.     Navrhujeme doplniť do bodu 15. DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV aj nasledujúce vyjadrenia, rozhodnutia a súhlasy:

a)    Z dôvodu pravidelného zaobchádzania  s viac ako 1 tonou tuhých škodlivých látok alebo s viac ako 1 m3 kvapalných škodlivých látok v zmysle § 39 zákona 364/2004 vypracovanie a schválenie havarijného plánu Inšpekciou životného prostredia

3.     V časti III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA, časť 1. CHARAKTERISTIKA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA, bod „Podzemné vody“ sa uvádza, že „Niva rieky Poprad vytvára v daných hydrogeologických podmienkach širšieho okolia významný kolektor s priaznivejšími podmienkami štrkovo-piesčitých fluviálnych až proluviálnych sedimentov s relatívne vysokou priepustnosťou. Charakteristická je hydraulická spojitosť podzemnej vody riečnej nivy s vodou v rieke Poprad“. To podľa nášho názoru vyvoláva potrebu zabezpečiť prevádzku tak, aby prípadné úniky škodlivých látok z nebezpečných odpadov, resp. škodlivých látok z vlastnej činnosti navrhovateľa (údržba techniky, údržba areálu, používanie olejov a mazadiel pri prevádzke zariadenia a pod.) nemohli spodným spôsobiť znečistenie spodných vôd a ich prúdením aj   rieku Poprad (je od areálu vzdialená iba 100 metrov). – viď nižšie

4.     V časti III. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SÚČASNOM STAVE ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA DOTKNUTÉHO ÚZEMIA, časť 4. SÚČASNÝ STAV KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, bod „Znečistenie povrchových a podzemných vôd“ sa uvádza, že „Navrhovaná činnosť nezhorší kvalitu povrchových ani podzemných vôd, pretože v blízkosti posudzovanej prevádzky sa nenachádza povrchová ani podzemná voda. Posudzovaná prevádzka je existujúca a plocha je spevnená“.  Navrhujeme popísať spôsob spevnenia a popis (mapku s jasným ohraničením spevnených plôch spĺňajúcich vodoochranárske opatrenia a ostatných spevnených plôch) prúdenia spodných vôd.

5.     V časti IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VRÁTANE ZDRAVIA A O MOŽNOSTIACH OPATRENÍ NA ICH ZMIERNENIE, časť 2. „Údaje o výstupoch“,

-       bod   „Zdroje znečisťovania ovzdušia“  navrhujeme doplniť informácie aj o spôsobe vykurovania sociálno-prevádzkovej budovy (malý zdroj? stredný zdroj? znečisťovania ovzdušia) a informácie o spôsobe zabezpečenia plnenia legislatívnej požiadavky   neznečisťovanie komunikácie nánosmi blata na kolesách áut vychádzajúcich z areálu   

-       bod „Odpadové vody“ (aj „Vplyvy na vodné pomery a vodu“) navrhujeme doplniť o informácie vzťahujúce sa k spevneným plochám, menovite tých, ktoré slúžia na parkovanie  a odstavenie nepoužívaných vozidiel  a to o informácie o zachytávaní dažďových vôd a spôsobe ich odvádzania, či sú tieto vody (s potenciálom znečistenia škodlivými látkami z únikov z prevádzkových nádrží týchto vozidiel a strojov) čistené (napr. lapolom a pod.).

-       bod „Iné očakávané vplyvy (napríklad vyvolané investície)“ navrhujeme, ak v súčasnosti nie je zabezpečené čistenie odpadových dažďových vôd zo spevnených nezastrešených plôch, doplniť o povinnosť vybudovania  rigolu, záchytu a lapolu na ich prečistenie pred vypustením do miestnej kanalizácie.

-       bod „Vplyvy na ovzdušie“, kde sa uvádza “Denne sa počas navrhovanej prevádzky predpokladá dopravné zaťaženie priľahlých komunikácií cca 4 osobnými vozidlami a 2 nákladnými vozidlami“ navrhujeme doplniť o informáciu počtu jázd / obrátok  uvažovaných vozidiel (2 nákladné vozidlá) a tiež počet obrátok vozidiel iných prepravcov, ktorí do zariadenia budú dovážať odpady, tak, aby bol počet obrátok aspoň plánovite prepočítaný vo vzťahu k množstvu  odpadov, ktoré majú vstúpiť do zariadenia (10 000 ton ostatných odpadov + 100 ton nebezpečných odpadov + 60 ton batérie + 100 ton elektroodpadov

-       bod „Vplyvy na dopravu“, kde sa uvádza „Navrhovaná činnosť neovplyvní dopravnú situáciu v hodnotenej lokalite. Intenzita dopravy sa denne nezvýši na príjazdových komunikáciách. Tento vplyv hodnotíme ako dlhodobý a z hľadiska intenzity dopravy ako zanedbateľný.“ navrhujeme doplniť o informáciu a porovnanie skutočne prepraveného množstva odpadov do zberného dvora v roku 2013  s plánovaným – uvažovaným množstvom odpadov, ktoré bude do zariadenia ročne prepravené po schválení zámeru

6.     Na str. 33 navrhujeme opraviť legislatívny predpis, nakoľko zákon 272/1994 nie je platný.

Pavel Petráš - predseda OZ Pčola

 


Recyklácia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
24.10.2014
Zobrazené:
1165 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Kde sa obrátiť pri probléme s živočíchmi
Sem vložte príslušný text vrátane HTML syntaxu alebo v prípade nevyužitia tejto časti všetko vymažte - teda vrátane tohoto textuSpráva Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk Kontakty pracovníkov!
(15.12.2017)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
foto 61

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4472 (4472 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2926 (2926 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2742 (2742 hl.)

Geotermálnu
2724 (2724 hl.)

Veternú
3305 (3305 hl.)

Atómovú
2463 (2463 hl.)

V podstate ma to netrápi
1987 (1987 hl.)

Celkom hlasovalo: 20619


  Top články
Greenpeace vydalo průvodce pro samostatnou výrobu elektřiny

56 x    (05.02.2019)

Zrušenie Správy CHKO Dunajské luhy

52 x    (02.02.2019)

Diéta pre rok 2050: Aby nás planéta dokázala uživiť, budeme musieť zmeniť spôsob, akým sa stravujeme

39 x    (02.02.2019)Designed by Salonky with phprs