Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Marec  >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

519542

Marec

47512

Dnes

33

Recyklácia

Recyklácia sklených obalov, súčasný stav a perspektíva


1. Legislatívny rámec
Zber, zhodnotenie alebo recykláciu obalového skla zásadne špecifikujú
a usmerňujú zákony č. 529/2002 Z. z. o Obaloch a č. 223/2001 Z. z. o Odpadoch v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády č. 220/2005.

Za zber, zhodnotenie alebo recykláciu obalov, ako aj za plnenie limitov zhodnotenia alebo recyklácie obalov je podľa zákon č. 529/2002 Z. z. o Obaloch zodpovedná povinná osoba, ktorá je v základom rámci definovaná nasledovne:

 • balič a plnič - subjekt, ktorý zabalí/naplní výrobok do obalu
 • subjekt uvádzajúci ako prvý na trh obaly - dovozca obalov do SR, nie výrobca
 • subjekt uvádzajúci na trh výrobky v obaloch - dovozca výrobkov v obaloch na územie SR, ako aj výrobca výrobkov, ktoré sám balí a uvádza na trh v SR.

Povinná osoba môže zber, zhodnotenie alebo recykláciu obalov, ako aj plnenie limitov zhodnotenia alebo recyklácie obalov zabezpečiť buď

 • Individuálne, to zn., že plní tieto záväzné limity sama, vlastnými odbornými kapacitami, bez zmluvného vzťahu s inými osobami. Typickým príkladom sú odpady z obalov výrobkov, ktoré sa použili len v rámci prevádzok povinnej osoby.

alebo

 • Prostredníctvom oprávnenej organizácie, pričom povinná osoba vytvorí spolu

s inými povinnými osobami oprávnenú organizáciu, alebo sa zapojí do existujúceho systému oprávnených organizácií.

Legislatívny rámec vytvára podmienky na vznik a činnosť viacerých oprávnených organizácií, ktorých existuje v SR niekoľko. Každá z nich zabezpečuje zber, zhodnotenie alebo recykláciu obalov, ako aj plnenie limitov zhodnotenia alebo recyklácie obalov len pre okruh povinných osôb, s ktorými ma uzavreté zmluvy.

Zásadným nedostatkom súčasnej právnej úpravy je absencia jednoznačného vymedzenia obsahu povinnosti "zabezpečiť zber odpadov z obalov, ich zhodnocovanie alebo recykláciu". Nie je jasné, čo sa považuje za splnenie a čím, akými dokladmi sa splnenie má zo strany povinnej osoby resp. oprávnenej organizácie preukázať. Bez tohto vymedzenia nie je mysliteľná kontrola dodržiavania zákona ani ukladanie sankcií. V podstate to znamená, že týmto ostáva zodpovednosť za splnenie limitov na báze dobrovoľnosti.

Praktický výkon súčasnej legislatívy zásadným spôsobom nevymáha od všetkých povinných osôb plnenie ich povinností vyplývajúcich zo zákona č. 529/2002 Z. z. o Obaloch, a preto do činností oprávnených organizácií nie sú zapojené všetky povinné osoby.

Skúsenosti okolitých krajín ukazujú, že budovanie systému nemôže byť ponechané len na pôsobení trhu. Pokiaľ štát nekontroluje a nevymáha plnenie povinností, nemajú dotknuté subjekty záujem ani dôvod hľadať optimálnu formu riešenia problému, pretože enviromentálna záťaž nie je "ich" problémom.

2. Súčasná prax
Terajší systém zberu, zhodnotenia alebo recyklácie obalového skla aplikujúc existujúcu legislatívu

 • nenúti zapojenie všetkých povinných osôb

a

 • preukazovaním „cesty zhodnotenia" umožňuje priamo sa vyhnúť podpore reálneho zberu, zhodnotenia alebo recyklácie obalového skla.

Analýza stavu systému zberu a recyklácie odpadov z obalov viedla k záverom, že terajší systém je neefektívny a v podstate z hľadiska svojho rozvoja stagnuje. Sú reálne obavy, že sa

 • nevytvoria predpoklady na splnenie cieľov odpadového hospodárstva v oblasti recyklácie odpadov z obalov, a zo sklených obalov osobitne,
 • nasledujúcich rokoch nedosiahnu záväzné limity zhodnotenia a recyklácie.

3. Úroveň recyklácie obalového skla
Výpočet stupňa recyklácie obalového skla (Container Glass Recycling Rate = CGRR) je podľa nasledovného vzťahu:

 

Celková hmotnosť odpadového obalového skla zozbieraného v SR (t)
-------------------------------------------------------------------- x 100
Celková hmotnosť (naplnených) sklených obalov umiestnených v SR (t)

 

Údaje nevyhnutné na stanovenie hodnôt čitateľa i menovateľa, ako aj samotný výsledok, t. j. hodnota CGRR nie sú v SR verejne dostupné, pričom nie je známe, žeby takéto údaje s korektnými hodnotami s platnosťou za celú SR boli vôbec editované niektorou z autorít orgánov štátnej správy a/alebo oprávnených organizácií.

Vzhľadom na verejnú nedostupnosť korektných hodnôt platných za celú SR
a nevyhnutných pre výpočet CGRR, boli kvalifikovaným odhadom stanovené nasledovné údaje:

 • import a export prázdnych sklených obalov
 • import a export naplnených sklených obalov
 • export odpadového obalového skla zozbieraného v SR
 • odpadové obalové sklo zozbierané v SR a nepoužité na recykláciu, t. j. výrobu nových sklených obalov.

V nasledujúcom grafe je prehľad dosiahnutej hodnoty CGRR v SR v rokoch 1997 až 2007, pričom pre porovnanie sú uvedené minimálne hodnoty recyklácie stanovené
v Naradení vlády:

 • č. 22/2003 pre roky 2003 a 2004
 • č. 220/2005 pre roky 2005, 2007, 2009, 2011 a 2012

Minimálne hodnoty recyklácie pre roky 2006, 2008 a 2010 boli stanovené lineárnou interpoláciu z hodnôt v Naradení vlády č. 220/2005.

Bilder Seiteninhalt - Recycling_graf1sk

Úspešnosť zberu odpadového obalového skla je znázornená na pripojenom grafe, pričom za počet obyvateľov SR bola dosadená hodnota 5,4 milióna.

Pre porovnanie uvádzame verejne dostupné hodnoty Rakúska, ktoré dosiahlo v rokoch 2000 až 2007 v zbere odpadového obalového skla, pričom CGRR za rok 2007 bolo vo výške 84%.

novinky Slovensko - Recyklácia skla na Slovensku1o

Ak v rokoch 2008 až 2012 bude v SR medziročný rast spotreby sklených obalov o 0,5% a zberu odpadov zo sklených obalov o 5%, odhadujeme, že úroveň recyklácie obalového skla bude nasledovná:

agenda Slovensko - Recyklácia skla na Slovensku-12

4. Ďalšie smerovanie
Ak je celospoločenským záujmom plniť ciele odpadového hospodárstva v oblasti recyklácie odpadov z obalov, je nevyhnutné zamerať úsilie štátu a odbornej verejnosti najmä na:

 • závažné a rýchle zmeny v zákone o obaloch a odpadoch
 • dosiahnutie reálnej vymožiteľnosti záväzkov povinných osôb vyplývajúcich zo zákona o obaloch a viažucich sa k podpore reálneho zberu, zhodnotenia alebo recyklácie obalového skla
 • zásadne zvýšiť systematickú a cielenú finančnú podporu systémom zberu
 • a triedenia odpadov zo sklených obalov v obciach
 • systematicky zapojiť do systémov zberu a triedenia odpadov zo sklených obalov zberové spoločnosti a recyklátorov.

Zdroj: Vetropack Nemšová
Recyklácia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
19.10.2014
Zobrazené:
1076 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Kde sa obrátiť pri probléme s živočíchmi
Sem vložte príslušný text vrátane HTML syntaxu alebo v prípade nevyužitia tejto časti všetko vymažte - teda vrátane tohoto textuSpráva Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk Kontakty pracovníkov!
(15.12.2017)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
foto 1

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4472 (4472 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2926 (2926 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2742 (2742 hl.)

Geotermálnu
2724 (2724 hl.)

Veternú
3305 (3305 hl.)

Atómovú
2463 (2463 hl.)

V podstate ma to netrápi
1987 (1987 hl.)

Celkom hlasovalo: 20619


  Top články
Greenpeace vydalo průvodce pro samostatnou výrobu elektřiny

56 x    (05.02.2019)

Zrušenie Správy CHKO Dunajské luhy

52 x    (02.02.2019)

Diéta pre rok 2050: Aby nás planéta dokázala uživiť, budeme musieť zmeniť spôsob, akým sa stravujeme

39 x    (02.02.2019)Designed by Salonky with phprs