Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  December  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

557256

December

39712

Dnes

38

Klasická ochrana prírody

Kto je strážca a člen stráže prírody ?


Pri svojich prechádzkach našou prírodou sa v niektorom z našich veľkoplošne chránených území môžete stretnúť s ľuďmi v uniformách označenými logom týchto území a odznakom štátnej ochrany prírody alebo stráže prírody.


strazca

Pri svojich prechádzkach našou prírodou sa v niektorom z našich veľkoplošne chránených území môžete stretnúť s ľuďmi v uniformách označenými logom týchto území a odznakom štátnej ochrany prírody alebo stráže prírody.
Títo ľudia sú strážcovia a členovia stráže prírody. Pretože dobre poznajú zverené územie môžu Vám poskytnúť:
- miestopisné informácie, informácie o prírode
a o dôvode potreby jej ochrany
- odporučia Vám turistické trasy a miesta pre rôzne
športové aktivity
- sprievodcovskú službu
- prvú pomoc a radu pri riešení problémov
Ak teda niečo potrebujete, neváhajte ich osloviť. Radi Vám poskytnú potrebné informácie.

Kto je strážca a člen stráže prírody?

Strážca je zamestnanec Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Jeho povinnosťou je kontrolovať dianie v jeho zverenom území (CHKO, NP). Dozerá na to, aby návštevníci chráneného územia dodržiavali platné predpisy, monitoruje výskyt vzácnych druhov rastlín a živočíchov a vykonáva opatrenia na ich ochra-nu. Stará sa o značenie chráneného územia. Spolupracuje s obecnými úradmi, štátnou správou, Policajným zborom SR,  vlastníkmi a správcami pozemkov v chránených územiach pri ochrane jeho zvereného územia. Jeho veľmi dôležitou prácou je environmentálna výchova a to priamo v teréne, alebo na školách. V rámci tejto výchovy sprevádza exkurzie.
Člen stráže prírody je veľmi dôležitý spolupracovník strážcu, ktorému nie je ľahostajný stav prírody a v rámci svojho voľna jej chce pomôcť. Vykonáva takú istú činnosť ako strážca, ale jeho hlavná činnosť sa zameriava na kontrolu dodržiavania platných predpisov návštevníkmi a na environmentálnu výchovu v teréne.
Strážca aj člen stráže prírody sú tí ktorí Vám vždy a všade ochotne poradia, porozprávajú o ochrane prírody a v prípade núdze pomôžu.
Svojou spoluprácou sa snažia zachovať pre Vás a pre Vaše deti jedinečnosť slovenskej prírody.

Strážca a člen stráže prírody sú oprávnení napríklad:
(§75 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

- vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania
- obmedziť osobnú slobodu osoby pristihnutej pri páchaní trestného činu, priestupku, alebo iného správneho deliktu podľa tohto zákona, zisťovať jej totožnosť a ak nemožno zistiť jej totožnosť predviesť ju na útvar Policajného zboru
- odňať jedinca chráneného druhu, ak je dôvodné podozrenie, že bol získaný v rozpore s týmto zákonom
- odňať inú vec, ak ja dôvodné podozrenie, že bola získaná konaním v rozpore s týmto zákonom, alebo použitá na takéto konanie
- použiť donucovacie prostriedky (obušok, putá, slzotvorné prostriedky, hmaty chvaty údery a kopy sebaobrany, služobný pes)
- zastaviť a kontrolovať dopravný prostriedok, ktorý sa nachádza v chránenom území, na účel overenia oprávnenosti jeho vjazdu, alebo prehľadať dopravný prostriedok a obsah batožiny v ňom, ak je dôvodné podozrenie, že sa v nich nachádzajú jedince chráneného druhu, zver alebo ryby získané v rozpore s týmto zákonom
- ukladať a vyberať za priestupky pokuty v blokovom konaní
- nosiť zbraň ak je držiteľom zbrojného preukazu vydaného podľa osobitné predpisu a túto zbraň použiť
a) v prípade krajnej núdze a v nutnej obrane
b) pri zneškodňovaní zvierat, ktoré bezprostredne ohrozujú život a zdravie osôb alebo chránených živočíchov
c) pri hrozbe namierenou zbraňou proti osobe, ktorá je ozbrojená alebo kladie odpor pred predvedením na útvar PZ SR
d) pri varovnom výstrele do vzduchu na odvrátenie nebezpečenstva hroziacemu jemu, alebo inej osobe alebo na odvrátenie vzniku škody ktorá bezprostredne ohrozuje záujmy chránené týmto zákonom
e) pri varovnom výstrele pri úteku osoby, ktorú je oprávnený predviesť na útvar PZ SR
- pred predvedením osoby na útvar PZ SR presvedčiť sa, či osoba nie je ozbrojená a zbraň jej odobrať

Strážca a člen stráže prírody sú o.i. povinní :
(§ 77 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

- vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a rozhodnutí vydaných na ich základe
- nosiť pri plnení úloh podľa tohto zákona na viditeľnom mieste služobný odznak a na požiadanie sa preukázať služobným preukazom
- oznamovať priestupky a iné správne delikty a prispievať k ich objasňovaniu a oznamovať trestné činy, ako aj podozrivé osoby príslušným orgánom

Ako ich spoznáte?

sop odznak

Strážca aj člen stráže prírody majú oblečenú uniformu zelenej farby. Na ľavom rukáve uniformy nosí strážca logo chráneného územia.
Člen stráže prírody má okrem loga chráneného územia na uniforme aj nápis STRÁŽ PRÍRODY. Okrem uniformy sa preukazujú služobným odznakom, ktorý majú viditeľne umiestnený na uniforme a na požiadanie služoným preukazom. Preukaz ale nesmie vydať z ruky a nie je povinný oznámiť svoje meno.

Leták

Asociácia strážcov chránených území pripravila informačný leták, v ktorom nájdete práve tieto informácie. Ak máte záujem si ho vytlačiť, stiahnite si ho vo formáte PDF.


Klasická ochrana prírody Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
27.07.2014
Zobrazené:
1229 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
V prípade nálezu chráneného živočícha nebrať z miesta nálezu, ale kontaktovať
Správa Pieninského národného parku ulica SNP č. 57 061 01 Spišská Stará Ves tel.: +421 (0)52 4181071-3 fax: +421 (0)52 4822395 e-mail: pienap@sopsr.sk www.pienap.sk
(12.11.2019)


Nová kontaktná osoba od 1.1.2020
Od nového roku sa ujíma vedenia našej organizácie Mgr. Laura Martonová MSc - mobil 0911 298 822 E-mail : lauramarton@yahoo.com Vyštudovala odbor Environmentálna geológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a na Technickej univerzite vo Viedni MSc Program New Energy – Renewable Energy in Central and Eastern Europe. Aktívna členka mimovládnej neziskovej environmentálnej organizácie Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska – Pčola v Starej Ľubovni od jej založenia v roku 1994. Pracovala 5 rokov ako projektová manažérka a odborná konzultantka v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany vôd, trvalo udržateľného lesného hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie v regióne severovýchodného Slovenska. Od roku 2008 pracuje ako odborná konzultantka pre oblasť mitigácie a adaptácie na klimatickú zmenu, najmä v súvislosti s energetickou efektívnosťou, obnoviteľnými zdrojmi, nakladaním s odpadmi a udržateľným využívaním lesov. Vypracováva projekty a programy hlavne v rozvojových krajinách (Afrika, Balkán, Ázia, Arabský polostrov), ktoré sú často spolufinancované prostredníctvom tzv. carbon market mechanizmov. Klientmi sú hlavne medzinárodné inštitúcie (UNDP, UNIDO, World Bank, EIB, EBRD), rozvojové agentúry, ale aj firmy a mimovládne organizácie.
(12.11.2019)


1.jnovember 2017
Vzhľadom na dlhodobú nemoc došlo k zmene na poste predsedníctva OZ Pčola, keď predsedníčkou organizácie sa stala pani Eulalia Štefanová - kontakt : 0905 769 541 E-mail : eulaliastefanova@gmail.com
(01.11.2017)


  Foto dňa
foto 15

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4568 (4568 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
2992 (2992 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2803 (2803 hl.)

Geotermálnu
2820 (2820 hl.)

Veternú
3362 (3362 hl.)

Atómovú
2523 (2523 hl.)

V podstate ma to netrápi
2053 (2053 hl.)

Celkom hlasovalo: 21121


  Top články
Prezidentka podpísala zákon, ktorý zavádza zálohovanie PET fliaš a plechoviek

38 x    (16.10.2019)

V zmysle Smernice o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.

35 x    (18.10.2019)

Laura Martonová: Všetkých nás treba – jemných motivátorov, energických presviedčačov, katastroferov, štrajkujúcich školákov, ekoinovátorských vedcov,

32 x    (31.10.2019)Designed by Salonky with phprs