Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  August  >>
PoUtStŠtPiSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

648389

August

48843

Dnes

65

Voda

Slovensko nie je spoľahlivým členom EÚ. Navrhovaná novela zákona o vode to potvrdzuje!


 21.6.2014 o 20:18

Národná rada SR ide schváliť novelizáciu Zákona o vodách. Dominantná časť predkladanej novely zákona sa týka podmienok schvaľovania cezhraničnému vývozu vody. To odštartovalo mobilizáciu občanov proti tomu a že je za tým skrytá privatizácia vody. Rezort mediálne kontruje, že sú to samé výmysly a klamstvá. Tak ako sa hovorí „na každom šplechu, pravdy trochu“, tak aj na tejto iniciatíve envirorezortu za asistencie vlády je vidieť zrejmý iný úmysel s našou vodou, ako jej ochrana. Prečo? Nuž jednoducho preto, lebo rezort, ktorý tento návrh pripravil, v predkladacej správe novelizácie zákona sa odvoláva na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006118/ES z 12. decembra 2006, ktorej účelom je prevencia a regulácia znečistenia podzemných vôd v členských štátoch EÚ a nie podmienky regulácie cezhraničného obchodovania s vodou!

O to, čo sa snaží enirorezort novelizáciou zákona, nehovorí ani Nová koncepcia vodohospodárskej politiky schválená Radou Európy pre životné prostredie zo 17. decembra 2012. Tá k nákupu a predaju práv na prístup k vode hovorí toto: Administratívne náklady sú pomerne vysoké a tento systém by bol nákladovo výhodný pravdepodobne len na úrovni povodí a nie ako iniciatíva na úrovni celej Európy. Mohlo by to však pomôcť v boji proti nedostatku vody a pri zvyšovaní efektívnosti, preto Komisia navrhuje vytvoriť metodický dokument spoločnej implementačnej stratégie pre členské štáty, ktoré chcú túto možnosť využiť. A tento metodický pokyn do tejto chvíle neexistuje!

Takže nie je pravdou, že navrhovaná novela zákona zohľadňuje, resp. zapracuváva pripomienky Európskej komisie k prebratiu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pretože, do tejto chvíle nie je spracovaný metodický dokument spoločnej implementačnej stratégie pre členské štáty, ako obchodovať s vodou medzi štátmi.  Slovensko zaostáva v plnení záväzkov vyplývajúcich z Rámcovej smernice pre vodu EÚ z roku 2000 a navyše zanedbáva prípravu legislatívy na  Slovensku, čo prijala Rada Európy pre životné prostredie 17. decembra 2012.

Namiesto plnenia záväzkov vyplývajúcich z rozhodnutí Európskych orgánov, robí niečo čo ešte nie je dohodnuté medzi štátmi EÚ a to vnáša nesystémový krok do ochrany vôd v celom hospodárskom priestore krajín EÚ. Aby nám bolo známe, Rada Európy pre životné prostredie zaviazala Európsku komisiu i členské štáty robiť opatrenia politiky v oblasti vodného hospodárstva v týchto konkrétnych bodoch:

 1. Naliehavo vyzýva členské štáty, aby zlepšili vykonávanie rámcovej smernice o vode a iných relevantných právnych predpisov EÚ a podľa potreby znížili hydromorfologický tlak v povodiach zabezpečením alebo obnovením priechodnosti riek a pri tom čo najviac využívali zelenú infraštruktúru, napríklad opatrenia na prírodné zadržiavanie vody a obnovu ekosystémov, a najlepšie dostupné techniky a opatrenia pre zmierňovanie následkov, čím sa zníži zraniteľnosť EÚ voči potopám a suchám, podporí biodiverzita a úrodnosť pôdy, ako aj zlepší stav vôd.

 2. Naliehavo vyzýva členské štáty, aby vypracovali plány manažmentu povodňového rizika (FRMP) do roku 2015, ako sa vyžaduje podľa smernice EÚ o povodniach; Podčiarkuje, že je dôležité, aby sa tieto plány (FRMP) zohľadňovali pri vypracovávaní plánov riadenia rizík týkajúcich sa viacerých odvetví a hrozieb, a pripomína potrebu koordinovaného alebo integrovaného prístupu k plánom manažmentu povodia (RBMP) a plánom riadenia povodňového rizika (FRMP) v súlade s článkom 9 smernice EÚ o povodniach.

 3. So znepokojením berie na vedomie, že difúzne znečistenie a znečistenie z bodových zdrojov stále ohrozuje stav vôd EÚ, a to napriek pokroku dosiahnutému v rámci právnych predpisov týkajúcich sa dusičnanov, čistenia odpadových vôd, priemyselných emisií, prioritných látok, chemických látok a biocídov; Vyjadruje uznanie za pokrok, ktorý sa dosiahol v rámci nových právnych predpisov o prípravkoch na ochranu rastlín; Zdôrazňuje potrebu zohľadniť vplyv, ktoré majú zmeny využívania pôdy na stav vody; Vyzýva komisiu, aby zvážila potrebu navrhnúť nákladovo efektívne opatrenia EÚ na kontrolu zdrojov v rámci uvedených právnych predpisov a posilniť súdržnosť relevantných právnych predpisov, ak to bude vhodné; Naliehavo vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili snahu o plné vykonávanie uvedených právnych predpisov, a vyzýva členské štáty, aby do procesu zapojili všetky zainteresované strany, najmä súkromný sektor, s cieľom zabezpečiť dlhodobé investičné plány v týchto oblastiach.

 4. Zdôrazňuje naliehavú potrebu zaoberať sa otázkou neudržateľného využívania vody vedúceho k jej chronickému nedostatku a korigovať prípadné nadmerné prideľovanie vody a víta návrh komisie vypracovať v rámci procesu spoločnej stratégie vykonávania (CIS) rámcovej smernice o vode usmernenia pre ekologický tok, ako aj pre vodné účty, ktoré spolu s ďalšími ukazovateľmi a nástrojmi prispejú k zlepšeniu prideľovania vody.

 5. Zdôrazňuje význam riešenia otázky nelegálneho čerpania vody a straty vody zapríčinenej únikmi a vyzýva členské štáty, ktoré čelia týmto problémom, aby prijali vhodné presadzovacie opatrenia.

 6. Zdôrazňuje, že efektívne využívanie vody môže pomôcť znížiť nedostatok vody a chronický nedostatok vody; Pripomína, že je potrebné, aby členské štáty v súlade s článkom 9 rámcovej smernice o vode využívali určovanie cien vody na vytváranie motivácie; Vyzýva členské štáty, aby vo vhodných prípadoch využívali volumetrické meranie ako účinný nástroj zvyšovania efektívnosti využívania vody; Víta úmysel komisie vypracovať prostredníctvom procesu CIS spoločnú metodiku pre primeranú a porovnateľnejšiu návratnosť nákladov (vrátane environmentálnych a zdrojových nákladov), ktorá zohľadní sociálne, environmentálne a hospodárske vplyvy, ako aj spoločnú metodiku pre ciele v oblasti efektívneho využívania vody, ktorá by podľa potreby mala zahŕňať existujúce nástroje riadenia a byť súčasťou RBMP, a konštatuje, že existujú iné nástroje okrem ekonomických, ktoré môžu zlepšiť efektívnosť využívania vody, napríklad vzdelávanie a informačné kampane.

 7. Zdôrazňuje, že je potrebné usmerňovať dopyt po vode zvyšovaním efektívnosti zavlažovania, podporou efektívnych technológii z hľadiska spotreby vody a prostredníctvom iných opatrení vrátane nástrojov SPP; Víta úmysel komisie zrýchliť vývoj a šírenie najlepších postupov týkajúcich sa udržateľných úrovní únikov a víta aj rozhodnutie komisie vypracovať dobrovoľnú environmentálnu značku EÚ a kritériá ekologického verejného obstarávania pre kľúčové výrobky súvisiace s využívaním vody a začleniť výrobky súvisiace s využívaním vody do pracovného plánu pre ekodizajn.

 8. So záujmom berie na vedomie úmysel komisie navrhnúť regulačný alebo iný nástroj, ktorým sa stanovia environmentálne/zdravotné normy na úrovni EÚ pre opätovné využívanie vody za prísnych sanitačných a environmentálnych podmienok, keďže by to pomohlo znížiť nedostatok vody a zraniteľnosť, ako aj podporilo dlhodobé investičné plány v oblasti infraštruktúr odpadových vôd.

 9. S potešením očakáva nadchádzajúce iniciatívy komisie týkajúce sa sprísnenia požiadaviek pre inšpekcie a dozor, ktoré sa budú vzťahovať na celý súbor právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia prostredníctvom vhodných nástrojov vrátane existujúcich sietí ako je IMPEL10.

 10. Víta návrhy komisie týkajúce sa rizika sucha, najmä pokiaľ ide o zelené infraštruktúry, ako napríklad prírodné zadržiavanie vody, Európske monitorovacie stredisko pre suchá a vo vhodných prípadoch aj začlenenie riadenia rizika sucha a aspektov zmeny klímy do celkového plánovania manažmentu povodí, a podčiarkuje dôležitosť preskúmania existujúcich možností financovania s ohľadom na ich kapacitu riešiť problematiku nedostatku vody a sucha.

 11. Konštatuje, že opatrenia naplánované v koncepcii podporí súbor prierezových nástrojov ako sú napríklad partnerstvá v oblasti inovácie zamerané na vodohospodársku a poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť; ďalší rozvoj systému informácií o vode pre Európu (WISE); zlepšenie prepojenia medzi vedou a politikou; systém partnerského preskúmania v súvislosti s plánmi manažmentu povodia a využívanie nástrojov na zvyšovanie informovanosti.

 12. Víta úmysel komisie ďalej zjednodušovať a zdokonaľovať cyklus podávania správ na základe právnych predpisov týkajúcich sa vody, štatistické požiadavky a zber údajov v súlade so smernicou INSPIRE11 a vyzýva komisiu, aby zvážila možnosti ďalšieho zjednodušenia obsahu správ pri zohľadnení priority pre zamýšľané využitie s cieľom vyhnúť sa duplicite, zvýšiť efektivitu a znížiť administratívne zaťaženie.

 13. Konštatuje, že komisia má v úmysle v rámci procesu európskeho semestra posúdiť aspekty súvisiace s vodou v ročnom prieskume rastu a v prípade potreby vypracuje odporúčania pre jednotlivé členské štáty s cieľom identifikovať opatrenia, ktoré sú prínosom v oblasti hospodárstva i vodného prostredia.

 14. Potvrdzuje záväzok EÚ a jej členských štátov pokračovať v posilňovaní medzinárodnej spolupráce, medzi iným prostredníctvom podpory progresívneho uplatňovania ľudského práva prístupu k bezpečnej pitnej vode a sanitácii pre obyvateľstvo pri plnom rešpektovaní národnej suverenity, ako aj v integrovanom riadení vodných zdrojov v tretích krajinách a zlepšovaní cezhraničnej spolupráce s cieľom prispieť k dosiahnutiu miléniových rozvojových cieľov, Agendy 21 a johannesburského plánu vykonávania, ako aj k výsledkom konferencie Rio 20+.

Najvyššou prioritou Európskej komisie v ochrane vôd je dostatok kvalitnej vody pre všetkých. Z toho dôvodu predložený návrh novelizácie Zákona o vodách nemá v parlamente čo robiť. Odporúčam Vláde Slovenskej republiky odštartovať skutočne serióznu celospoločenskú diskusiu o presadzovaní  Koncepcie na ochranu vodných zdrojov Európy, v zmysle navrhovaných konkrétnych opatrení, ktorým Európska rada pre životné prostredie naliehavo vyzýva členské štáty.

Slovensko len vtedy bude mať šancu dobehnúť zameškaný vlak a vytvoriť z vodného hospodárstva príťažlivý prosperujúci hospodársky rezort, ktorý nebude ťarchou, ale prídanou hodnotou trvalo udržateľného rozvoja Slovenska. Ak sa predsa len NR SR rozhodne predložený návrh schváliť, treba urgentne informovať Európsku komisiu, aby vyvodila dôsledky voči Slovensku, za neplnenie záväzkov, vyplývajúcich z rozhodnutí Európskej komisie, Európskeho parlamentu i Rady Európy pre životné prostredie.

Článok môžete podporiť aj tu: http://vybrali.sme.sk/c/Slovensko-nie-je-spolahlivym-clenom-EU-Navrhovana-novela-zakona-o-vode-to-potvrdzuje


Voda Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
22.06.2014
Zobrazené:
1138 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
foto 59

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5620 (5620 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3130 (3130 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2925 (2925 hl.)

Geotermálnu
3070 (3070 hl.)

Veternú
3489 (3489 hl.)

Atómovú
2665 (2665 hl.)

V podstate ma to netrápi
2182 (2182 hl.)

Celkom hlasovalo: 23081


  Top články


97 x    (22.06.2020)

Cigaretové ohorky či iné na prvý pohľad nerecyklovateľné veci možno zúžitkovať skutočne efektívne…

91 x    (26.06.2020)

CLIMATE ACTION IN EU AGRICULTURE - How can the CAP deliver? 23rd June 15:30-16:30

90 x    (21.06.2020)Designed by Salonky with phprs