Prečo? Nuž jednoducho preto, lebo aj keby sme hneď teraz zastavili všetku priemyselnú produkciu CO2 do atmosféry, nemáme ani najmenšiu šancu, zastaviť vysýchanie ekosystémov. Práve naopak. Zvýši sa produkcia CO2 v atmosfére preto, lebo s nedostatko vody v ekosystémoch sa utlmuje fotosyntéza i ukladanie CO2 do biomasy a preto je ho viac v ovzduší. A ešte ďalší do neba volajúci nezmysel, ktorý často klimaalarmisti používajú: „Zastavením produkcie CO2 do atmosféry, klíma sa stabilizuje až po niekoľkých desaťročiach". Tak čo rieši envirorezort sratégiou, na ktorej pracoval štáb iste dobré platených ľudí za dane občanov Slovenskej republiky?

Jediná cesta, ako efektívne zmierniť dopady klimatickej zmeny  a hneď teraz je v našich silách, je plošne zadržiavať dažďovú vodu v poškodených ekosystémoch lesnej, poľnohospodárskej i urbannej krajiny. Každý kubík zadržanej dažďovej vody v ekosystéme má totiž mnohoraké funkcie vytvárania zásob vody pre ľudí, potraviny, biosféru i zdravú klímu. Navyše to dáva rozvojové impulzy pre lokálnu ekonomiku, zvyšuje environmentálnu bezpečnosť, posilňuje sociálne istoty, zdravie obyvateľstva, vytvára pracovné príležitostí v chudobných regiónoch Slovenska  i zabezpečuje trvalo udržateľný hospodársky rast štátu.

Preto žiadam ministra životného prostredia i všetkých jeho úradníkov, aby bez akýchkoľvek ideologických nánosov nepredkladali Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy[1] na schválenie do vlády a vrátili sa naspäť k Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny[2]. Okrem mnohorakých úžitkov na ozdravovania prírody i spoločnosti, to bude viac ako 10 násobne lacnejšie. Prosím a žiadam všetkých zainteresovaných o zdravý rozum.


[1] https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7004&langEID=1

[2] http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=18795