P1210869.jpg

Potôčik zbiera dažďové vody z plochy asi 25 ha a bol zaustený rúrovým priepustom popod cestu o priemere 60 cm. Počas povodne v roku 2010 sa priepust upchal a vytvoril jazero a vytopil domček.

P1240860.JPG

Po povodniach obec vybudovala väčší priepust, ktorý by sa už nemal upchávať a ohrozovať spomínaný domček.

P1240857.JPG

Keďže obec bola vybraná do druhého kola Programu revitalizácie krajiny, obec vybudovala za 50.000 eur protipovodňový systém, pozostávajúci z desiatok hrádzok a údolnej nádrže na zadržanie prívalových vôd. Vybudovaných 10.000 m3 vodozádržných opatrení má púšťať do obce vodu zbavenú bahna a konárov, aby sa priepust neupchával.

P1240859.JPG

Šikovný starosta dokázal vylobovať tiež u vodohospodárov i na Ministerstve životného prostredia ďalšie investície na protipovodňovú ochranu. Z operačného programu životného prostredia i štátneho rozpočtu sa obci ušlo 5. mil. eur. Zbytok dofinancovala obec, údajne úverom. A tak sa v kronike budú roky 2011-12 písať ako roky s najväčšími investíciami v histórii. Výsledok tejto investície je v následujúcich obrázkoch.

P1240852.JPG

Regulácia pozostáva z kameňa ukladaného do cementovej malty a prerušovaná drobnými stupňami.

P1240845.JPG

Kamenná regulácia je ukotvená do betónovej pätky. Samotný pohľad na reguláciu potoka vyvoláva úzkosť, či pri najbližšej povodni vôbec vydrží. Zbytočne je diskutovať o ekologických podmienakch potoka v období sucha.

P1240843.JPG

Potok sa kľukatí obcou, v ktorej žije niečo cez 300 ľudí. Ľudia sa vytešujú, že budú ochránení pred povodňou. Chcel by som mať ich pocit. To sa dá, ale v nevedomosti. Občania si vôbec neuvedomujú, akú pascu im pripravili certifikovaní odborníci.

P1240851.JPG

Tak, ako zväčšili priepust pod cestou na mieste, kde vytopilo domček, aby nedochádzalo k upchávaniu priepustu, tak na hlavnom potoku pod mostom zúžili prietokovú plochu koryta o viac ako 60%! Aká je cena tohto nebezpečného nepodarku? V lepšom prípade vytopený kostol. V horšom spláchnutý prípade spláchnutý povodňovou vlnou po pretrhnutí mosta.

Možno naslovovzatí odborníci s ovešanými certifikátmi oprávnenosti stavať takéto nezmysly budú namietať, že tento potok priepust zvládne extrémnu povodňovú vlnu. Potom je na mieste otázka, načo bola taká rozsiahla regulácia na prietočnú plochu koryta 10 m2 za 5 mil. eur. Išlo iba o vyčerpanie finančných zdrojov? V jednom i druhom prípade je to vodohospodársky nezmysel, ktorý obec v budúcnosti určite ohrozí. Možno už na jar. Byť na mieste starostu hneď konám. Po spracovaní odbornej analýzy by som podal žalobu za všeobecné ohrozenie . Ak to nechá tak, život mu pripraví nejedno prekvapenie.

Bez toho, či reklamácia na zrealizovaný projekt bude, alebo nie, starosta by sa mal urýchlene pričiniť o to, aby využil svoj vplyv na získanie projektu, ktorý preventívne odstráni možnosť vzniku bleskovej povodne vytvorením vodozádržných opatrení nad reguláciou. Odkiaľ tie peniaze zobrať? Nuž z plánovanej priehrady Tichý Potok. Tam je plánovaných 332 mil. eur. Každej z obcí by sa tak ušlo 500.000 eur.

O to by sa mal pričiniť aj nový predseda VÚC. Prečo? Nuž z prozaického dôvodu. V obci Roztoky je Hvezdáreň, ktorú spravuje regionálna samospráva a bude príliš nechutné, ak predseda VÚC bude chodiť na Hvezdáreň cez obec, do ktorej sa investovalo 5 mil. eur a zrealizovaná protipovodňová ochrana prináša povodňové riziká pre obec. Kandidát na predsedu Prešovského VÚC Ľubomír Vasilišin v predvolebnom súboji sľúbil, že plánované peniaze na Tichý Potok preSMERuje na revitalizáciu celého Prešovského kraja. Opätovne kandidujúci Peter Chudík nie je oporou regiónu, lebo podporuje SMERovanie peňazí do priehrady Tichý Potok pre tých, ktorí ľahko chcú robiť biznis na predražených verejnoprospešných projektoch.