Inovácia v manažmente dažďových vôd

Manažment dažďových vôd predstavuje svojou ekonomickou a hospodárskou dimenziou zásadnú inováciu v doterajšej praxi vodného hospodárstva, preto sa už stáva pilierom globálnej znalostnej ekonomiky. Zároveň poskytuje ušľachtilý a spoločensky užitočný impulz pre hospodársky sektor a znamená prínos pre súkromné a štátne vodohospodárske, poľnohospodárske a lesnícke spoločnosti. Z pohľadu ochrany dažďových vôd sú spomínané subjekty dôležitými správcami krajiny a zároveň závislými na dobrom stave vôd v krajine. Preto je v ich záujme zvýšiť zodpovednosť za manažment dažďových vôd a prispievať k  minimalizovaní extrémov v počasí so zhodnocovaním hospodárskeho úžitku krajiny.

Integrovaný manažment a vodárenské spoločnosti

Pri príprave integrovaného  manažmentu povodí a jeho implementácii treba zvýšiť motiváciu vodárenských spoločnosti o rozvoj decentralizovaných vodárenských sústav distribúcie pitných vôd,  čistenia splaškových vôd i likvidácie dažďových vôd s využitím rôznych recirkulačných biotechnologických systémov vracania všetke vody do malých vodných cyklov prostredníctvom biotechnologických inovatívnych riešení. Odobratú vodu z územia treba vracať po niekoľkonásobnom využití a vyčistení do ekosystémov, aby prispievala k termoregulácii prostredia.

Zmysluplné zvýšenie zamestnanosti

Inovatívny manažment dažďových vôd vytvára pre zamestnávateľov priestor na realizáciu pomerne jednoduchých a nenáročných prác nebývalého rozsahu vo verejnom i vlastnom záujme z hľadiska ochrany majetku (pôda, budovy, hnuteľné veci) v území. Zamestnávanie pracovníkov na prípravu, realizáciu a prevádzku technológií manažmentu dažďových vôd v území vytvorí plošne a globálne v prosperujúcom i rozvojovom svete užitočnú zamestnanosť, ktorá bude impulzom pre hospodársky a sociálny rast a elimináciu chudoby v ekonomicky slabých regiónoch a v regiónoch s nedostatkom vody. Tu je ohromný priestor, aby podnikateľské subjekty zo Slovenska aby využili príležitosť.

Krajinné plánovanie

Pre krajinných inžinierov, architektov, urbanistov, stavebných inžinierov a plánovačov vzniká nová výzva, pretože nastane nová éra územného a krajinného plánovania sídiel a celých teritórií. Vznikne potreba komplexného plošného prehodnotenia odtokových pomerov pri priestorovom plánovaní v území. Ratingovým agentúram sa naskytuje príležitosť na nezávislé hodnotenie vodnej bilancie územia a na určovanie bonity a konkurencieschopnosti územia z hľadiska vodných zdrojov. Vedecké spoločnosti môžu sa venovať detailnému výskumu vplyvu inovatívnych riešení na mechanizmus ozdravovania klímy a správania sa charakteru počasia i mechanizmu malých vodných cyklov.

Developeri

Developeri majú príležitosť pri realizácii novej výstavby na zelenej lúke, bytovej výstavbe, regenerácii a obnove pôvodných historických a urbanistických štruktúr, pri obnove starých a výstavbe nových priemyselných parkov, nákupných a zábavných centier zakomponovať do urbanistickej a architektonickej stratégie týchto projektov dva princípy: „Zadrž dažďovú vodu na týchto pozemkoch!", „Umožni jej výpar a vsakovanie do pôdy!" Dažďovú vodu a zeleň by mali zaradiť medzi hlavné aktíva na zatraktívnenie prostredia budovaných centier a parkov.

Stavebné spoločnosti

Stavebné, záhradné a dizajnérske spoločnosti môžu využiť impulz novej vodnej paradigmy na plošnú realizáciu opatrení protipovodňovej prevencie v území, na obnovu vodného režimu krajiny a na uplatnenie nových prístupov a technológií, ktoré vytvoria dobré podmienky na zadržiavanie, vsakovanie a odparovanie dažďovej vody v kombinácii s vegetáciou. Dodávateľské spoločnosti sa môžu zamerať na rozšírenie potrebného sortimentu nástrojov, materiálov, technológii a služieb pri realizácii potrebných opatrení v území, ako aj na ich následnú údržbu.

Banky a poisťovne

Inovatívny manažment dažďových vôd vyvoláva potrebu rýchleho prefinancovania prípravy projektov a realizácie vodozádržných a protieróznych opatrení v území. Bankový sektor môže účinne pomôcť systémom pôžičiek tak verejnému, ako aj súkromnému sektoru. V posledných rokoch zaznamenali poisťovne prudký nárast poistných udalostí, preto by sa mohli zamerať na podporu vytvárania kompetenčných centier, ktoré umožnia komukoľvek získať znalosti potrebné na hodnotenie stavu vodného cyklu nad vlastnými pozemkami a nehnuteľnosťami, ako aj na prípravu a realizáciu potrebných opatrení v teréne. Ponuku služieb môžu rozšíriť o nové komplexné produkty s vhodnými motivačnými schémami pre svojich klientov.

Cieľom je dostať koncept zodpovedného vodného podnikania do povedomia firiem a presvedčiť ich, že je bytostne dôležité pre prosperitu firiem stabilné počasie bez extrémov.