V lesnej krajine barbarstvo predstavuje najzávažnejší typ poškodenia lesné cesty najmä nižšej kategórie v nevhodnom technickom stave. Podľa odhadov na Slovensku máme okolo 200.000 km lesných ciest rôznej kategórie (stopy po mechanizmoch, približovacie linky, zvážnice, nespevnené i spevnené cesty), ktoré pri extrémnom prívale dažďa umožňujú rýchlejší prítok dažďovej vody i bahna roklinami, suchými jarkami i potokmi do obcí, kde spôsobia povodňovú traumu. K tomu to zlému stavu prispieva aj poškodenie lesných ekosystémov priemyselnou činnosťou a neprimeranou ťažbou dreva. Spolu so stratou pôdy dochádza v narušených štruktúrach lesnej krajiny k nadmernému odtoku vody i živín a následné vysýchanie lesov.

V poľnohospodárskej krajine sú tiež cesty, z ktorých sa za posledných niekoľko desaťročí stali erózne diaľnice. Tieto sa často menia na koridory odtoku dažďovej vody a bahna, ktoré nemôžu byť ďalej využívané. Tak  dochádza k vytváraniu nových ciest a zaberaniu ďalšej pôdy na cesty. Ďalším nebezpečenstvom nadmerného odtoku dažďovej vody, vysýchania krajiny a jej prehrievania je nevhodná orba po spádnici a nevhodné osevné postupy na strmých svahoch. Takto sa v poľnohospodárskej krajine vytvára sieť  malých a väčších eróznych a odvodňovacích rýh, prispievajúcich k odtoku dažďovej vody a pôdy so živinami, ak výdatne zaprší. Ak dlhšie neprší, krajina veľmi rýchlo vysýcha a prehrieva sa.

A čo urbanna krajina? Takýto bum pečatenia zemského povrchu, aký zažívame posledné roky, nemá obdobu v histórii. Systém odvodňovania urbánnej krajiny ochudobňuje  o tu dažďovú vodu, ktorá v minulosti vsiakla do pôdy a následným výparom regulovala teplotné a vlhkostné podmienky v mestách a pôsobila ako filter na čistenie vzduchu.

Za 60 rokov takého barbarského správania sa ku krajine nám umožnilo ukrojiť z vodného koláča na Slovensku viac 12 mld. m3 vody. A výsledok? Prehriata krajina, ktorá trpí horúčavami a nedostatkom vody. Prehrievanie krajiny bude trvať dovtedy, kým nedôjde k systémovej zmene vo vodnom hospodárstve. Realita dnešných dní dáva malú šancu na systémovú zmenu. Zrejme ešte sme neklesli tak hlboko.