... ak sme Vás ešte dostatočne neodradili od rôznych občianskych aktivít a záujmu o veci verejné ...    

... neukradli Vám posledné zvyšky ideálov a ilúzii ...

... neuvrhli Vás do existenčných či iných problémov ...  

... ohlasujte naďalej nelegálne skládky odpadov, trebars aj cez aplikáciu TrashOut ...

... nám je to v podstate jedno ...

... splníte tým oznamovaciu povinnosť za niekoho iného ...

... vlastníkov, správcov, nájomcov pozemkov – povinné osoby,  ktoré na to z vysoká s..u ...

... ale my ich predsa nebudeme šikanovať kontrolami a žiadosťami o vysvetlenie ...

... a nieto ešte sankciami ... 

... Vaše oznámenia aj tak nemajú povahu podania v zmysle zákona o správnom konaní ...

... nie sú preto spôsobilé vyvolať účinky spojene so začatím konania ...

... a raz a navždy si zapamätajte ...
  
... ak sa nám bude chcieť a nájdeme si čas, tak začneme konanie z vlastného podnetu ...

... t. j. budeme sa zaoberať niečím, čo ste nám doručili priamo pod nos ...

... nechcite však vedieť, ako to napokon dopadlo ...

... iba sa naďalej, s príslušnou pokorou,  skladajte na naše platy ...

... a neberte to osobne ...

... veď je to len hra ...

... na demokraciu, spravodlivosť, vymahateľnosť práva ...  

... a blá, blá, blá .... blá, blá, blá.

     
   S pozdravom


                       Vaša štátna správa, onedlho ESO:

- Emeritná – pozbavená pracovných povinnosti a disponujúca právami na rôzne výsady

Skrývajúca sa „za niekoho“ či „niečo“ (politické krytie čisto náhodné)

Osifikovaná - skostnatená   


1.JPG

2.JPG

Vysvetlivky:

Emeritný (lat. emeritus (m), emerita (f)) je prívlastok najčastejšie k titulu profesora, alebo všeobecne vysokoškolského alebo cirkevného hodnostára, ktorý je vzhľadom na dosiahnutý vek pozbavený pracovných povinností (vedenie úradu, prednášanie a pod.), ale ponecháva si čestné výsady súvisiace s intelektuálnym výkonom (napr. pracovňa, možnosť viesť diplomantov alebo doktorantov, účasť v odborných komisiách, vyhotovovanie posudkov a pod.).

Pochádza z latinských koreňov e- (ex-): „z, zo“ + merere: „zaslúžiť sa, zaslúžiť si“, s významom zaslúžiť si právo alebo výsadu. V prenesenom, zastaranom význame môže emeritúra znamenať všeobecne výslužbu alebo penziu.