V januári sa bude debatovať na tému „Protipovodňová ochrana na Slovensku ako nikde inde", ako je to uverejnené v pozvánke Global Water Partnership. Áno, je protipovodňová ochrana na Slovensku ako nikde inde, lebo ide o inováciu, ktorá už inšpiruje vodohospodárov iných krajín, len nie Slovenských. Slovensko, kde sa zrodila inovácia integrovaného riešenia prevencie pred povodňami, suchom, klimatickou zmenou a vytváraním pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnaných ostane aj v tejto téme lokajom tejto inovácie. Na Slovensku sa to začne realizovať až na nátlak medzinárodnej verejnosti, lebo my sme takí lokaji. V ničom nevieme byť lídri. O tom história malej krajiny v strede Európy vie svoje. Dovidenie Slovensko v lepších časoch.

Keďže existuje množstvo ľudí na Slovensku, ktorí potrebujú rady a informácie, ponúkam im v ďalšej časti informácie o makroekonomických prínosoch Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí a krajiny 

Program zadržiavaním dažďovej vody v krajine, realizáciou ostatných aktivít ekosystémovej ochrany vôd a celkovou revitalizáciou krajiny vytvorí priame finančné, ale aj nefinančné makroekonomické prínosy.

Cieľom Programu je vytvorenie cyklickej vodozádržnej kapacity dažďovej vody s objemom 250 mil. m3 v období rokov 2011 až 2016/2020 v závislosti od disponibilných finančných zdrojov a teda s maximálnou dobou realizácie Programu v rozpätí 10-tich rokov.

Náklady programu na vybudovanie 1 m3 vodozádržného objemu budú v maximálnej výške     4,-EUR a celkové náklady programu na vybudovanie stanovenej cyklickej vodozádržnej kapacity v priebehu doby realizácie Programu dosiahnu čiastku 1 mld. EUR.[1]

Realizácia programu a jeho multiplikačné hospodárske efekty vytvoria a/alebo umožnia vytvoriť taký celkový makroekonomický prínos, ktorý s určitosťou mnohonásobne prevýši náklady na realizáciu Programu.

Finančné prínosy programu

Hlavným faktorom určujúcim vysokú makroekonomickú efektívnosť Programu je skutočnosť, že Program vybudovaním stanovenej cyklickej zádržnej kapacity dažďovej vody s objemom   250 mil. m3  vytvorí súčasne :

  • (1) účinnú celoplošnú preventívnu ochranu územia SR pred povodňami, pred vysušovaním krajiny apred ostatnými rizikami, splošnou cyklickou kapacitou vodozádržného objemu 250 mil. m3,
  • (2) nové vysokokvalitné vodné zdroje a/alebo zvýši výdatnosť akvalitu vodných zdrojov, scelkovým ročným príspevkom kvytváraniu vodných zdrojov, rovnajúcemu sa minimálne objemu vybudovanej cyklickej vodozádržnej kapacity.[2]

Ďalšími dôležitými zdrojmi makroekonomických prínosov programu sú finančné prínosy multiplikačných efektov Programu.

Finančné prínosy z priamej realizácie programu

Uvedená synergia Programu, teda súbežné vybudovanie preventívnych opatrení pred povodňami a ostatnými rizikami, spolu s vybudovaním nových vysokokvalitných vodných zdrojov, s využitím inovácií technologického sektora RWM, umožní dosiahnuť :

  • (i) minimálne 3,5-násobnú efektívnosť využitia finančných zdrojov vporovnaní sdoteraz uplatňovanými technológiami budovania protipovodňových ochranných hrádzí a
  • (ii) minimálne 2-násobnú efektívnosť využitia finančných zdrojov vporovnaní sbudovaním veľkokapacitných vodárenských nádrží pre získavanie nových vodných zdrojov,

čo pri zohľadnení spoločenskej požiadavky na okamžité zabezpečenie nevyhnutnej ochrany pred povodňami a ostatnými rizikami a silnejúcich požiadaviek hospodárstva na vybudovanie nových vodných zdrojov, predstavuje z dlhodobého hľadiska celkovú úsporu prostriedkov štátneho rozpočtu SR v minimálnej výške 3,75 mld. EUR.[3]

Finančné prínosy multiplikačných efektov programu

Silnou stránkou Programu je vytváranie multiplikačných hospodárskych efektov, ktorých podrobnejšia špecifikácia je uvedená v časti 7.2. a makroekonomické prínosy ktorých pozostávajú predovšetkým z trvalého vytvorenia nových pracovných miest a z daňových príjmov plynúcich z obratu technologického sektora RWM a z obratu ostatných Programom vytvorených hospodárskych aktivít.

Program už od svojej aktivácie, v prvej etape svojej realizácie, bude okamžite vytvárať  pracovné príležitosti najmä pre zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných a príležitosti pre pracovníkov s nižšou kvalifikáciou, hľadajúcich uplatnenie pri prevažne fyzických prácach v lesnej, poľnohospodárskej a vidieckej krajine.

V závislosti od rozsahu, plošnej realizácie a dynamiky, Program umožní v období intenzívnej výstavby a zriaďovania vodozádržných systémov (2012 až 2016/2020) vytvoriť prechodne až 30 000 pracovných príležitostí pri prácach na plošnom budovaní vodozádržných krajinných útvarov, na vytváraní technických riešení zadržiavania dažďovej vody a na zriaďovaní systémov zvyšovania retenčných schopností povodia/krajiny/územia, priamo v lesnej a poľnohospodárskej krajine a v intravilánoch miest a obcí.

Makroekonomické prínosy zo zamestnanosti

Vybudovaním systémov zadržiavania dažďovej vody a nevyhnutnosťou ich ďalšieho prevádzkovania, udržiavania ich funkčnosti a vykonávania ich údržby a servisu Program vytvorí minimálne 4 500 trvalých pracovných príležitostí.

Významnými zamestnávateľmi sa postupne, so zvyšovaním dynamiky a s celoplošnou a komplexnou realizáciou Programu, môžu stať technologické, výrobné, obchodné a servisné firmy v sektore RWM, ktorým Program vytvorí príležitosti pre zamestnávanie a podnikanie odborných profesií, vysokokvalifikovaných pracovníkov a manažérov v oblasti inovácií, zavádzania nových technológií, ich implementácie, prevádzkovania a tiež následného poskytovania súvisiacich služieb, s celkovou predpokladanou absorpčnou kapacitou až            3 750 nových pracovných príležitostí.

Makroekonomický prínos Programu z trvalého vytvorenia 8 250 nových pracovných miest, v priebehu strednej doby životnosti Programom vybudovaných vodozádržných systémov,      dosiahne, pri obozretnom vyčíslení, čiastku v minimálnej výške 465 mil. EUR.

Finančné prínosy sektora RWM

Technologický sektor RWM a ostatné Programom vytvorené hospodárske aktivity budú, najmä v čase ich dynamického rastu a po trvalom etablovaní sa technologických firiem v trhových segmentoch, okrem makroekonomických prínosov k zvýšeniu zamestnanosti, generovať aj daňové príjmy plynúce z ich obratu.

Pri predpokladanom celkovom obrate sektora RWM, počas strednej doby životnosti sektora, v rozsahu rovnajúcom sa 2,5-násobku nákladov Programu, dosiahnu daňové príjmy sektora RWM v súhrne minimálnu výšku 645 mil. EUR.

Celkové finančné zhodnotenie makroekonomickej efektivity

Ako vyplýva z ekonomických prepočtov uvedených v predchádzajúcich častiach, celkové makroekonomické finančné prínosy Programu v časovom horizonte maximálne do 10-tich rokov od vybudovania stanovenej cyklickej vodozádržnej kapacity, bezpečne pokryjú celkové náklady Programu.

Ďalej je tiež zrejmé, že realizáciou Programu sa z dlhodobého hľadiska vytvorí makroekonomický efekt v minimálnej výške 3,75 mld. EUR. Táto čiastka predstavuje úsporu finančných prostriedkov SR, ktoré by museli byť, pri použití tradičných spôsobov a technológií na vybudovanie kapacít pre protipovodňovú ochranu územia a pre získanie nových vodných zdrojov, vynaložené navyše, aby sa nimi dosiahli vodozádržné objemy a objemy nových vodných zdrojov porovnateľné s Programom.

Tradičnými spôsobmi a technológiami však nie je možné dosiahnuť úrovne technickej účinnosti a makroekonomickej efektívnosti vodozádržných systémov, inovatívnych technológií a ostatných technických riešení preventívnych protipovodňových opatrení a opatrení na znižovanie ostatných rizík, vytvorených a vybudovaných Programom.

Nefinančné prínosy programu a vytváranie prostredia pre hospodársky rast

Slovensko má dva vzácne prírodné strategické zdroje : vodu a lesy a jeden talentovaný, zatiaľ však driemajúci nehmotný zdroj : odborný ľudský potenciál. Program otvára možnosti pre zhodnotenie ľudského potenciálu cez inovácie do uvedenia nových technológií a zavedenia nových výrob, produktov a služieb a vytvára príležitosti pre efektívne, pritom ekologicky citlivé a obozretné, využitie strategického potenciálu Slovenska.

Programom vytváraný, podporovaný a synergický znásobovaný hospodársky potenciál Slovenska, v podobe jeho prírodných strategických zdrojov, odborného ľudského potenciálu   a príležitostí pre inovácie v sektore RWM, bude zdrojom želateľného štrukturálneho hospodárskemu rastu a významným príspevkom pre dlhodobé zvýšenie zamestnanosti.

Celkový prínos Programu bude však omnoho vyšší a nevyčísliteľný. Vytvorí totiž prostredie, v ktorom bude možné bezpečne pracovať, podnikať a kvalitne žiť. Prínos, ktorý síce štatistici do rastu HDP priamo zatiaľ nezahŕňajú, ale o to viac ho vedia oceniť ľudia, ktorí       v takej krajine žijú, investori a obchodníci, ktorí v takej krajine chcú investovať a podnikať a turisti, ktorí sa do takej krajiny rady vracajú.

Program umožní, aby sa Slovensko takou krajinou skutočne stalo. Program vytvorí podmienky pre zlepšenie kvality života ľudí, ktorí si Slovenskú republiku budú trvalo vyberať ako lepšie miesto pre život.


[1]             Číselné vyjadrenia makroekonomických prínosov a nákladov Programu, uvedené v tejto časti sú založené na obozretných, konzervatívnych technických a ekonomických výpočtoch. Uvedené hodnoty nie sú časovo diskontované. Detailné výpočty makroekonomickej efektívnosti budú nevyhnutnou súčasťou každého Komplexného realizačného projektu. 

[2]             Technický prepočet vychádzajúci z minimálnej úrovne efektívnosti transformácie objemu zadržanej vody na vytvorený objem vodného zdroja, uskutočnený na základe skutočne realizovaných projektov, pričom dosahovaná efektívnosť vodozádržných systémov Programu pre vytváranie vodných zdrojov bude starostlivo vyhodnocovaná v konkrétnych Komplexných projektoch Programu.

[3]             Uvedená čiastka nezahŕňa výšku potenciálnych škôd na majetku a kultúrnych hodnotách, zabránených  Programom vybudovanými preventívnymi opatreniami proti povodniam a ostatným rizikám.