Obsahom Programu  je vytvoriť, aktivovať a dlhodobo vytvárať podmienky pre spoločensky užitočné a makroekonomicky efektívne fungovanie komplexného a integrovaného systému opatrení pre zabezpečenie prevencie pred povodňami, pre znižovanie ich rizík, rizík vysušovania krajiny a ostatných rizík náhlych živelných pohrôm. Najlepšia medzinárodná prax protipovodňovej prevencie podľa európskych expertov spočíva v trojstupňovom prístupe s nasledovnou postupnosťou[1] :

  • (i) najprv zachytenie dažďovej vody vmieste/priestore, kde spadne
  • (ii) následne retencia/akumulácia dažďovej vody vkrajine
  • (iii) až nakoniec odvedenie tej časti dažďovej vody, ktorú povodie/územie/krajina predtým neabsorbuje

Tento postup zároveň určuje aj hlavné zameranie a priority Programu: zadržiavanie dažďovej vody v krajine, spomaľovanie jej odtoku a umožnenie vsakovania, revitalizácia a obnova poškodenej krajiny/územia/povodia.

Preventívne opatrenia budú  navrhnuté tak, že budú zvyšovať účinnosť doteraz vybudovaných priamych technických protipovodňových zariadení na ochranu obyvateľstva, zdravia, životov, súkromného a verejného majetku, kultúrnych hodnôt a iných hodnôt majetkovej alebo nemajetkovej povahy pred priamymi škodami spôsobených prívalovými vodami a ničivými povodňami.

Jedným zo základných krokov účinnej prevencie proti povodniam bude obnovenie ekosystémových funkcií povodia/územia/krajiny, ktoré svojimi prirodzenými vlastnosťami zadrží dažďovú vodu, umožní jej vsakovanie do podložia, zvýši kvalitu pôdy a v rámci priestorovej optimalizácie funkcií, potrieb a využívania krajiny človekom, zabezpečí aj jej ekologickú stabilitu.

Zadržiavanie dažďovej vody v krajine

Cieľom Programu je zadržať dažďovú vodu v krajine. V podmienkach  súčasného stavu povodí/územia/krajiny je odtok dažďovej vody umelo urýchľovaný. Dažďová voda v krajine plniť svoje užitočné funkcie, čo významným spôsobom prispieva k zhoršovaniu stavu povodia/územia a následnému vysušovaniu krajiny. Tým sa cyklicky ďalej zhoršuje retenčná schopnosť pôdy/územia a opätovne dochádza k zvýšeniu rizika ničivejších povodní a ostatných rizík.

Konkrétnym cieľom je vytvoriť a vybudovať v lesnej, v poľnohospodárskej a v urbánnej krajine na celom území SR vodozádržné krajinné a terénne útvary a v intravilánoch obcí a miest vybudovať vodozádržné systémy, zariadenia a technické riešenia s celkovou  cyklickou zádržnou kapacitou dažďovej vody v objeme 250 miliónov m3. Následne tieto vodozádržné systémy/zariadenia zodpovedne prevádzkovať, udržiavať ich funkčnosť, vykonávať ich údržbu a servis. Pôjde o nepretržitý, cyklický proces. Stanovená cyklická vodozádržná kapacita vyplýva z analýzy zrážkovo-odtokových pomerov povodí územia Slovenskej republiky[2].

Dôležitým faktorom zvýšenia účinnosti Programu, ako aj účinnosti ním vytvorených multiplikačných efektov, je maximálna doba realizácie Programu potrebná na vybudovanie stanovenej cyklickej vodozádržnej kapacity, ktorú Program predpokladá v strednodobom (2016) až dlhodobom (2020) časovom horizonte, v závislosti od disponibilných finančných zdrojov programu.

Revitalizácia a obnova poškodenej krajiny 

Revitalizácia krajiny je komplexným cieľom Programu, jeho hlavnou podmienkou a dominantným preventívnym opatrením proti povodniam a ostatným rizikám. Revitalizáciou krajiny, vhodnými opatreniami a úpravami v krajine a zmenou prístupu k hospodárskemu využívaniu krajiny Program zabezpečí minimalizáciu vzniku povodňových prívalových vôd v ich zdrojovej oblasti.

Program na celých plochách povodia/územia s gravitačným sklonom k vodnému toku bude realizovať také preventívne opatrenia, ktoré spomalia povrchový odtok, umožnia vsakovanie dažďovej vody a eliminujú erózne procesy pôdy. Zabezpečí to zmenšenie povodňových prietokov, sploštenie povodňovej vlny a tým aj cielené zníženie rizík náhlych ničivých povodní.

Zadržiavaním dažďovej vody v krajine/území/povodí, spomalením jej odtoku z plôch povodia/územia/krajiny sa vytvoria vhodnejšie podmienky pre jej vsakovanie do pôd. Umožní sa tým dažďovej vode v krajine rozvinúť jej užitočné funkcie, ktoré sú z dlhodobého hľadiska nevyhnutné pre revitalizáciu a obnovu krajiny, ako aj pre bezpečnosť a celkovú stabilitu spoločenského prostredia.

Pre zabezpečenie spomalenia odtoku dažďovej vody z plôch povodí/územia/krajiny Program umožní zavedenie, rozvinutie a následné zdokonalenie techník zadržiavania dažďovej vody  (i) v lesnej krajine a prostredí, (ii) v poľnohospodárskej krajine  a (iii) v urbánnej krajine. Program tiež umožní zosúladenie zadržiavania vody v krajine s revitalizáciou vodných tokov, a v čase povodne zosúladenie s realizáciou opatrení na účinnú ochranu územia a transformáciu povodňových vĺn.

Pôjde o zavedenie a následné využitie, rozšírenie, rozvinutie a zdokonalenie viacerých  techník, od (i) ekologickej revitalizácie územia/krajiny, cez (ii) techniky vsakovania dažďovej vody do pôdnych štruktúr, až po (iii) drobné technické opatrenia v krajine a aplikácie ich vhodných kombinácii, s cieľom zadržať dažďovú vodu v rozsahu potrebnom tak pre užitočnú a potrebnú revitalizáciu povodí/územia/krajiny, ako aj pre efektívnu a nevyhnutnú prevenciu územia/krajiny pred povodňami, suchom a ostatnými rizikami náhlych prírodných živelných pohrôm.

Zmena civilizačného prístupu

Filozofiou programu bude predovšetkým zmena civilizačného prístupu k vode a ku krajine, pochopenie ich vzájomnej interakcie a komplexnej prepojenosti. Program bude nástrojom  k spoznaniu multiplikačnej funkcionality dažďovej vody v krajine a k uvedomeniu si jej efektívneho a strategicky využiteľného potenciálu.

Cieľom programu, z pohľadu jeho filozofie, bude teda civilizačné pochopenie nevyhnutnosti zníženia odtoku tej dažďovej vody, ktorá namiesto potenciálneho úžitku a príspevku k revitalizácii krajiny/povodia/územia, na jeho škodu odteká do tokov a v čase zvýšených zrážok a prívalových dažďov spôsobuje záplavy a ničivé povodne.

Súčasťou filozofie Programu bude aj zmena prístupu k hospodáreniu a využívaniu krajiny/územia/katastra od súčasného  prevažne úžitkového prístupu zameraného prioritne na  produkciu, k ekologicky vyváženému prístupu, s dôrazom na revitalizáciu a  obnovu krajiny/územia/povodia, ako predpokladu dlhodobého uchovania produkčného potenciálu krajiny, znižovania povodňových rizík, rizík sucha a znižovania škôd v dôsledku prírodných pohrôm a extrémov počasia.

Zmenu prístupu ku krajine bude Program napĺňať aj dôrazom na revitalizáciu intravilánových plôch miest a obcí, obsahujúce v mnohých prípadoch zanedbané kultúrno-historické a stavebné štruktúry, ktorých vhodná úprava vytvorí podmienky pre ich ďalšie priestorové využitie.

Program touto zmenou civilizačného prístupu účinne podporí optimalizáciu priestorovej organizácie hospodárenia v krajine, najmä poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a územného plánovania. Program bude podporovať obnovu, revitalizáciu a tvorbu obnoviteľných prírodných zdrojov (voda, pôda, vegetácia, lesný fond a pod.) a spĺňa náročné požiadavky kladené na trvalo udržateľný rozvoj formulované v Agende 21.  


[1] Citát z dokumentu : Najlepšia prax protipovodňovej prevencie, protipovodňovej ochrany a zmierňovania povodní, vypracovaný v roku 2003 riaditeľmi z oblasti vodného hospodárstva krajín Európskej únie. 

[2] Ing. Michal Kravčík, CSc. a kolektív: Voda pre tretie tisícročie - „Neubližujme vode, aby ona neubližovala nám", Typopress 2000.