Rovnako ako Váš právny zástupca, respektíve poverený pracovník právneho oddelenia Magistrátu mesta Košice, aj ja som presvedčený, že vzhľadom na situáciu, ktorá nastala, môžem argumentovať rovnakými ustanoveniami Občianskeho zákonníka:

Podľa ustanovení §11 zákona č.40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov má fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

Fyzická osoba má podľa §13 ods.1 Občianskeho zákonníka právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.

Vážený pán Richard Raši, za svojimi názormi si stojím a nemienim ich meniť. Chápem, že človeku, ktorý sa cieľavedo mevenuje politickej kariére, navyše v rámci takého politického subjektu, akým je ten Váš aktuálny, musí byť takáto zásadovosť cudzia.

Pán Raši, napriek viacerým Vašim verejným funkciám, som presvedčený o tom, že ako občania sme si úplne rovní. Nezastraší ma preto hlavičkové tlačivo, ani Vaša dočasná funkcia primátora (do ktorej Vás posadilo ani nie 23 tisíc z takmer 200 tisíc voličov v Košiciach!) a už vôbec nie vyhrážanie sa žalobami a súdmi.

Nepochopili ste podstatu celého problému. Tá tkvie v tom, že ako volený verejný funkcionár, primátor mesta Košice a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, máte občanovi slúžiť. Ešte raz - Vy máte občanovi slúžiť a nie sa mu vyhrážať! Navyše, slúžiť s dostatočnou mierou empatie.

Neverím však, že by ste sa ako lekár nevedeli vcítiť do problémov iných. Ak teda máte problém pre svoju inú zaneprázdnenosť dostatočne reflektovať na dianie v meste, ktorého ste momentálne primátor, prehodnoťte svoje priority. Takto nášmu mestu a jeho občanom len ubližujete svojou absenciou na úrade, ktorý Vám v dobrej viere zverili do rúk v presvedčení, že budete tým správnym človekom vo funkcii primátora. Takmer 250-tisícové mesto si predsa zaslúži človeka, ktorý mu venuje nielen celý svoj pracovný čas, ale ktorý sa mu venuje naplno!

Pán Raši, som idealista, ktorý verí, že peniaze a moc nezmôžu všetko (aj keď súčasné Slovensko ponúka množstvo opačných príkladov). Aj preto som v roku 1989 naplno prežíval pád komunistického režimu, ktorý si Vaši ideologicky politickí kolegovia ani nevšimli, pretože napríklad kachličkovali kúpeľňu. Aj preto sa snažím o posilňovanie občianskej spoločnosti u nás a napriek všetkému verím, že to má zmysel. Aj preto si nadovšetko vážim slobodu prejavu a nenechám si na ňu siahať.

Ste naozaj presvedčený, že potrebujete súdy na to, aby ste dosiahli svoju pravdu? Nie je to vlastne smutné? Nesklame Vášho voliča takýto prejav slabosti?

Rasi_vyzva_1.jpg

Rasi_vyzva_3.jpg