Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Marec  >>
PoUtStŠtPiSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

602377

Marec

59453

Dnes

292

Recyklácia

Vlani sa s podporou Recyklačného fondu zhodnotilo 347 393 ton odpadov


Recyklačný fond doteraz schválil na základe 13 398 žiadostí viac ako 150 mil. EUR

Recyklačný fond doteraz schválil za 10 rokov činnosti spolu 13 398 žiadostí podnikateľov a obcí a poskytol im prostriedky v sume viac než 150 mil. EUR.  Z toho 16,63 mil. EUR poskytol fond mestám a obciam vo forme obligatórnych príspevkov za vyseparovaný odpad, na základe viac než 10 786 žiadostí. Spracovateľom starých vozidiel, na základe ich 1 983 žiadostí o úhradu prevádzkových nákladov, fond vyplatil 12,76 mil. EUR finančných príspevkov.

               V roku 2011 fond vyhovel 1 732 žiadostiam obcí a podnikateľských subjektov o poskytnutie finančných prostriedkov a schválil pre nich takmer 6,85 mil. EUR. Príjmy Recyklačného fondu v roku 2011, pochádzajúce z príspevkov platených výrobcami a dovozcami sledovaných výrobkov a materiálov, predstavovali 13,38 mil. EUR, čo bolo o 0,96 mil. EUR viac ako v roku 2010. Informoval o tom predseda správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček.

,,S finančnou pomocou fondu sa v roku 2011 podarilo v SR vyzbierať a vytriediť 212 885 ton odpadov a materiálovo zhodnotiť 347 393 ton odpadov. Subjekty podporené Recyklačným fondom vlani zozbierali a spracovali  34 915 kusov starých vozidiel. V súvislosti s realizáciou projektov, podporených fondom v roku 2011, dosiahol prírastok vytvorených pracovných miest (stále miesta, brigádnické miesta, chránené dielne) počet 47 a od roku 2002 je celkový počet týchto nových  miest 1 243. Recyklačný fond aj v roku 2011 pokračoval v ďalšom zefektívňovaní a racionalizácii svojej činnosti a v porovnaní s rokom 2010 znížil náklady o 61,72 tis. EUR“, konštatoval J. Dlhopolček.

 Dodal, že v záujme udržania výšky podpory, smerovanej do komunálnej sféry vo forme nárokovateľných príspevkov za výsledky v separovanom zbere a zhodnocovaní jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, došlo v roku 2011 prvýkrát k finančnej participácii komoditných sektorov na poskytovaní týchto nárokovateľných príspevkov. Účasť komoditných sektorov na tejto forme podpory je prísne viazaná na výsledky dosahované v separovanom zbere každej jednotlivej komodity a predstavovala sumu 414 174 EUR.

Rok 2011 bol v oblasti nakladania s odpadmi atypický a obmedzený. Vláda totiž schválila až vo februári 2012 jeden z najdôležitejších strategických dokumentov pre oblasť nakladania s odpadmi – Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011-2015. Rovnako ako v predchádzajúcom období, aj v roku 2011 sa v plnom rozsahu prejavili podstatné nedostatky slovenského systému nakladania s odpadmi:

·        nedostatočný evidenčný a kontrolný systém v oblasti nakladania s odpadmi,

·        podfinancovanie triedeného zberu odpadov v mestách a obciach,

·        podfinancovanie recyklačného priemyslu,

·        roztrieštené toky poplatkov zaplatených občanmi v cenách tovarov plynú v rozhodujúcej miere (cca 80 %) do súkromných spoločností a len v malej a nepostačujúcej miere (cca 20 %) do Recyklačného fondu,

·        vystavovanie potvrdení o zhodnotení odpadov nekrytých skutočným zhodnotením.

Popri každoročnom zefektívňovaní a racionalizácii činností a postupov Recyklačného fondu sa fond v ďalšom období, v rámci vytvorenom POH SR na roky 2011 – 2015, sústredí na:

·        ďalšiu optimalizáciu všetkých procesov vo vnútornej činnosti Recyklačného fondu; fond vyberie pre túto činnosť medzinárodne uznávanú a renomovanú spoločnosť, ktorá vykoná previerku všetkých vnútorných procesov; bude vykonaný audit procesov v rámci Recyklačného fondu; spoločnosť predloží návrh na ďalšiu optimalizáciu procesov;

·        účasť na príprave zmien zákonov a vyhlášok v oblasti odpadov s cieľom:

-   aby bol vybudovaný jednotný systém nakladania s odpadmi,

-   aby tok odpadov a tok financií bol prehľadný a jasný,

-   aby boli reštrukturalizáciou stávajúcich komodít, sledovaných fondom s možným rozšírením týchto komodít (textil a textilné doplnky, nábytok, liečivá a liečebné pomôcky, prípravky na ochranu rastlín), vytvárané dostatočné finančné zdroje na podporu konečného zhodnocovania odpadov z týchto komodít so zvýraznenou podporou nakladania s komunálnym odpadom,

-   aby finančné zdroje boli efektívne využívané iba na separáciu a recykláciu odpadov, environmentálnu výchovu a na financovanie procesov s nimi súvisiacich,

-   aby rozšírením a dobudovaním informačného systému fondu vznikol jednotný celoštátny informačný systém pre komplexné sledovanie tokov odpadov a tokov financií pre celé územie Slovenska;

·        na optimálne umiestňovanie prostriedkov z Recyklačného fondu s dôrazom na priority odpadového hospodárstva v zmysle aktuálneho POH SR;

·        vybudovanie cca 100 zberných dvorov, minimálne na úrovni okresných miest a ďalších stredísk zberu odpadov, potrebu čoho ukazujú výsledky analýzy vykonanej v oblasti separovaného zberu komunálneho odpadu;

·        zvýšenie dotácií (z dnešných 60 EUR) pre komunálnu sféru na vykrytie prevádzkových nákladov separovaného zberu komunálneho odpadu;

·        podporu separovaného zberu tak, aby občan nemusel platiť miestny poplatok za vyseparovaný odpad, ale len za netriedený komunálny odpad;

·        vytvorenie predpokladov pre plnenie cieľov v oblasti spracovania starých vozidiel od 01. januára 2015 (opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania všetkých starých vozidiel na úrovni minimálne 95 %).

,,Vychádzajúc z predpokladu stálej potreby dodatkového financovania procesov nakladania s odpadmi s cieľom konečného zhodnocovania odpadov, možno sumu prostriedkov potrebnú na takéto centrálne dodatkové financovanie odhadnúť na roky 2012 – 2015 na 200 mil. EUR. Mimoriadne dôležité je v tejto súvislosti adekvátne legislatívne prostredie, v ktorom by, okrem už naznačeného skvalitnenia evidencie a kontrolných mechanizmov v oblasti nakladania s odpadmi, došlo aj k optimalizácii finančných tokov v procesoch zberu a zhodnocovania odpadov so súčasným možným rozšírením priestoru pre pôsobenie Recyklačného fondu, prinajmenej o textilný odpad výrazne zaťažujúci komunálnu sféru“, uzavrel J. Dlhopolček.

 S pozdravom
Ing.Štefan Kuča
PR agentúra PAPER LIFE
tel: 0905 555 140
email: paperlife@stonline.skRecyklácia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
03.04.2012
Zobrazené:
1238 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zm,enilo adresu
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontakt : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com
(00.00.0000)


  Foto dňa
foto - 9

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4648 (4648 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3045 (3045 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2842 (2842 hl.)

Geotermálnu
2924 (2924 hl.)

Veternú
3407 (3407 hl.)

Atómovú
2581 (2581 hl.)

V podstate ma to netrápi
2106 (2106 hl.)

Celkom hlasovalo: 21553


  Top články

Neexistují vhodná data!Designed by Salonky with phprs