Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

663375

September

66606

Dnes

230

Projekty

Secondary School Scholarship Program


Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s partnerskými výmennými organizáciami American Secondary Schools for International Students and Teachers, Inc. (ASSIST), USA a The Headmasters' and Headmistresses' Conference (HMC), Veľká Británia otvára 19. ročník programu štipendijných študijných pobytov na súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii.
Komu je program určený
 
Program je určený študentom 2. ročníka gymnázií a sexty osemročných gymnázií a lýceí. Študenti majú možnosť spoznať životný štýl v zahraničí prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích programov, klubových a komunitných aktivít.
 
Partnerské organizácie a typy podprogramov:
 
1.   ASSIST – ročný študijný pobyt v USA
 
Americká nezisková organizácia ASSIST v súčasnosti združuje 86 prestížnych amerických súkromných škôl, ktoré ponúkajú štipendiá zahraničným študentom z 17 krajín. Od jej založenia v roku 1968 malo prostredníctvom tejto organizácie možnosť študovať v USA viac ako 4000 študentov. Školy sú denného aj internátneho typu. Podmienkou štipendia je zotrvanie v USA počas celých 10 mesiacov.
Viac informácií: http://www.assist-inc.org alebo v brožúre programu ASSIST
 
2.   Davis International Scholars Program – dvoj až trojročný študijný pobyt v USA
 
Davis International Scholars Program ponúka študentom možnosť získať štipendium na štúdium na jednej zo štyroch súkromných internátnych škôl v USA, ktoré sú členmi tohto programu. Študenti budú školu navštevovať dva až tri roky a štúdium ukončia záverečnými skúškami. Ak bude študent po skončení školy pokračovať v štúdiu na jednej z 86 univerzít v USA, ktoré sú do programu Davis zapojené, študent v rámci programu môže získať finančnú podporu vo výške až 20000 USD/rok počas ďalších štyroch rokov. Štipendium je určené predovšetkým finančne znevýhodneným študentom.
 
Nakoľko sú do programu zapojené len 4 školy (Emma Willard School, The Lawrenceville School,
The Taft School, Westminster School)a program bude vyhlásený v najmenej 8 krajinách, počet týchto štipendií je veľmi obmedzený. Študentom odporúčame, aby sa súčasne uchádzali o ASSIST a/alebo HMC štipendium.
 
3.   HMC – ročný študijný pobyt vo Veľkej Británii
 
Britská HMC je asociácia riaditeľov nezávislých britských škôl, ktorá bola založená v roku 1992 s cieľom umožniť študentom zo strednej a východnej Európy štúdium na prestížnych britských školách. Školy sú internátneho typu a hoci väčšina škôl je koedukačných, niektorí študenti študujú aj na chlapčenských alebo dievčenských školách. Mnohí študenti získali na základe dosiahnutých výsledkov priamo od školy štipendium na ďalší školský rok.
O štipendium sa môžu uchádzať len študenti, ktorých rodičia v roku 2011 nedosiahnu kumulovaný príjem vyšší ako 25000 GBP. Na prerátanie použite aktuálny kurz NBS.
Viac informácií na http://hmc.org.uk/projects a v dokumentoch HMC Information for Applicants a HMC Information for Parents of Applicants.
 

4.   HMC Reduced Fee Scheme – ročný až dvojročný študijný pobyt vo Veľkej Británii
 
Študenti, ktorí majú záujem o štúdium vo Veľkej Británii a spĺňajú podmienky HMC štipendia okrem výšky príjmu ich rodičov, majú možnosť požiadať o zapojenie do HMC Reduced Fee Scheme (Program zníženého školného). Na základe pohovorov môžu získať odporúčanie HMC a budú sa môcť uchádzať o zníženie školného na niektorej zo škôl, ktoré sú členmi HMC. Ak sa študent rozhodne pre túto možnosť, stane sa štipendistom priamo školy, nie HMC. Bude však mať možnosť zúčastniť sa informačných stretnutí pre štipendistov a rodičov, ktoré sa budú konať na Slovensku.
 
Výberové konanie
 
Študenti sú vyberaní konkurzom na základe študijných výsledkov, výsledkov jazykového testu SLEP a osobného pohovoru. Študenti sa môžu uchádzať o zaradenie do jedného alebo viacerých, prípadne všetkých podprogramov.
 
Prihlášky do programu a informácie o podmienkach zasielame vedúcim predmetových komisií Aj všetkých gymnázií a lýceí, sú zverejnené na http://www.osf.sk a je možné ich získať na adrese NOS – OSF, Baštová 5, 811 03 Bratislava 1 alebo na vyžiadanie e-mailom (e-mail: katrin@osf.sk).
 
Registračný poplatok vo výške 15 EUR, ktorý bude použitý na krytie nákladov spojených s administráciou programu (testy, pohovory), je potrebné uhradiť bankovým vkladom / prevodom (NIE poštovou poukážkou) pred zaslaním prihlášky a kópiu potvrdenia o úhrade priložiť k prihláške. Poplatok, prosím, vložte / preveďte na účet NOS – OSF:
 
č. účtu:                        266 9000 175/1100
banka:                         Tatra banka, a.s.
variabilný symbol:        615606
špecifický symbol:       dátum narodenia vo formáte ddmmrrrr
konštantný symbol:      0558
 
Uzávierka prijímania prihlášok je 30. november 2011.
 
Prihlášky musia byť doručené do nadácie v Bratislave najneskôr v deň uzávierky do 15:00 hod. alebo odoslané najneskôr deň pred uzávierkou prostredníctvom Sl. Pošty ako zásielka 1. triedy. Prihlášky doručené po tomto termíne, nekompletné prihlášky alebo prihlášky s nepravdivými údajmi nebudú zaradené do konkurzu. Študenti zodpovedajú za úplnosť dodaných materiálov. Pracovníci NOS - OSF nemôžu z časových dôvodov robiť kontrolu úplnosti prihlášok pred termínom uzávierky.
 
Prihlášky zasielajte na adresu:
NOS – OSF
SSS
Baštová 5
811 03 Bratislava 1
 
Všetci študenti, ktorí spĺňajú vstupné kritériá, absolvujú v decembri jazykový test SLEP. Veľmi dobrá znalosť angličtiny je podmienkou účasti, nie je však jediným rozhodujúcim kritériom. Študenti z bilingválnych anglicko-slovenských gymnázií a z gymnázií s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka budú mať stanovený minimálny počet bodov na úspešné absolvovanie anglického testu vyšší ako študenti z ostatných gymnázií.
 
Informácie o termíne a mieste konania jazykového testu budú zverejnené len na internetovej stránke NOS – OSF. Uchádzačom nebude zasielaná osobná pozvánka. Prosím, pozorne sledujte oznamy na stránke.
 
Študenti, ktorí v jazykovom teste dosiahnu stanovený počet bodov, budú pozvaní na osobný pohovor za účasti zástupcov partnerských zahraničných organizácií. Uchádzači budú písomne vyrozumení najneskôr týždeň pred pohovorom. Pohovory sa budú konať v januári 2012.
 
Počas pohovoru sa hodnotí osobnosť študenta, študijné výsledky, mimoškolské aktivity, znalosť anglického jazyka a predpoklady pre dlhodobý pobyt v zahraničí. Konečné rozhodnutie o prijatí a umiestnení študenta je úplne v kompetencii zahraničného partnera. Výsledky konkurzu budú známe do konca marca 2012.
 
Testy aj pohovory sa konajú len v Bratislave a ich termíny nie je možné meniť.
 
Kritéria pre uchádzačov
 • v školskom roku 2011/2012 sú študentmi druhého ročníka gymnázia (študentmi 2. ročníka musia byť aj študenti bilingválnych tried alebo študenti 5-ročných gymnázií) alebo študentmi sexty 8-ročných gymnázií a lýceí.
 • vek najviac 17 rokov v čase podávania prihlášky. O HMC štipendium sa môžu uchádzať len študenti narodení od 1. 3. 1995 do 31. 8. 1996.  Toto kritérium je nemenné.
 • veľmi dobrá znalosť anglického jazyka - akceptovaná známka z angličtiny na vysvedčení je chválitebný.
 • veľmi dobré študijné výsledky, pričom celkový priemer za prvý ročník nemôže byť vyšší ako 1,50 (vrátane). Do úvahy sa berie celkový priemer za obidva polroky 1. ročníka (známka zo správania sa do priemeru nepočíta). V prípade, že študent uvedie nesprávny študijný priemer, bude z konkurzu vylúčený. Priemer známok uveďte v pravom hornom rohu kópie vysvedčenia.
 • Sú prípustné dve známka dobrý.
 • Študenti, ktorí počas základnej alebo strednej školy dlhodobo navštevovali v zahraničí školu s anglickým vyučovacím jazykom, nebudú akceptovaní.
 • Študenti musia odoslať kompletne vyplnené prihlášky. Neúplné prihlášky, prihlášky s nepravdivými údajmi, alebo prihlášky zaslané po termíne nebudú akceptované. Podrobne si preštudujte všetky dokumenty uvedené na webstránke NOS – OSF.
 • O HMC štipendium sa môžu uchádzať študenti, ktorých rodičia v roku 2011 nedosiahnu kumulovaný hrubý príjem vyšší ako 25000 GBP.
 
Kompletne vyplnená prihláška musí obsahovať:
 • vyplnený formulár prihlášky s nalepenou fotografiou. Prihlášku musí podpísať študent a rodič / rodičia študenta. V prípade, že sa študent uchádza o HMC štipendium, musia rodičia podpísať aj prehlásenie na poslednej strane prihlášky.
 • esej v anglickom jazyku, napísanú podľa pokynov v podmienkach
 • fotokópia vysvedčenia z prvého ročníka gymnázia (nezasielajte originál vysvedčenia)
 • anglický preklad vysvedčenia z prvého ročníka na samostatnom liste (nemusí byť úradný preklad). Stačí preložiť hlavičku vysvedčenia, predmety a známky.
 • Nakoľko školy poskytujú 100% zľavu na školnom, je potrebné vyplniť žiadosť o finančnú výpomoc (Application for Financial Aid). Preštudujte si pokyny k vyplneniu tejto žiadosti.
 • tri odporúčania v angličtine (od učiteľa Aj, učiteľa matematiky a triedneho učiteľa), priložené v zalepených obálkach s podpisom učiteľa cez miesto prelepenia a označené menom študenta na prednej strane obálky). Pokiaľ je triedny učiteľ zároveň učiteľom matematiky alebo Aj, je potrebné, aby odporúčanie triedneho učiteľa vyplnil iný pedagóg, ktorý študenta dobre pozná.
 • jednu kópiu formulára prihlášky všetkých priložených dokumentov (okrem odporúčaní a potvrdenia o zaplatení poplatku). Prihlášku, prosím, kopírujte až po nalepení fotografie, aby bola fotografia aj na kópii.
 • fotokópiu potvrdenia o zaplatení účastníckeho poplatku

Dokumenty, prosím, zašlite na samostatných listoch potlačených len na jednej strane, nepoužívajte obojstrannú tlač alebo kópie. Dokumenty nezošívajte ani neviažte špirálovou či inou väzbou. Obálky s odporúčaniami neotvárajte. Všetky dokumenty vložte do jedného obalu a ich kópie do druhého. V záujme urýchlenia spracovania prihlášok, prosím, jednotlivé súčasti prihlášky zoraďte za sebou v hore uvedenom poradí.

Finančné podmienky
 
Počet a charakter udelených štipendií bude závisieť od partnerských organizácií a tiež výšky finančných prostriedkov získaných z iných zdrojov.
 
Náklady na študijný pobyt:
 • Zahraničné školy poskytujú štipendium, ktoré pokrýva náklady na školné, ubytovanie a stravu a jeho výška dosahuje až 46000 USD resp. 25000 GBP.
 • Ostatné náklady ako je vreckové, poistenie, doprava, administratívny poplatok zahraničným partnerským organizáciám a účasť na orientačných stretnutiach hradí NOS – OSF, sponzori a rodičia študenta.
 
Príspevok rodičov sa stanovuje s ohľadom na požiadavky zahraničných partnerov a závisí od finančných možností nadácie a výšky finančných prostriedkov získaných z ďalších zdrojov. Študenti zo sociálne slabších rodín majú po získaní štipendia možnosť požiadať o zníženie resp. odpustenie príspevku, preto veríme, že stanovená výška neodradí výborných študentov zo sociálne slabších rodín od toho, aby sa o štipendium uchádzali. Zníženie príspevku nie je možné garantovať a závisí od finančných možností programu alebo prostriedkov získaných od sponzorov.
 
Pre akademický rok 2012/2013 je príspevok rodičov stanovený v maximálnej výške 3800 EUR pre program ASSIST a 2600 EUR pre program HMC. Príspevok pre program Davis bude stanovený neskôr s ohľadom na finančnú situáciu rodiny.
 
Rozdiel vo výške príspevku zohľadňuje rozdiel v cene leteniek a rozdiel vo výške vreckového, ktoré študenti v rámci týchto programov dostanú. Štipendisti ASSIST získavajú vreckové v výške 1900 USD a poistenie zdravotných nákladov vo výške 550 USD. Štipendisti HMC získavajú vreckové vo výške 300 GBP a zdravotná starostlivosť o nich je upravená medzivládnymi dohodami. Náklady na študenta, ktoré rodičom vzniknú, tak budú približne rovnaké pri oboch typoch štipendia.  
 
Cestovné náklady súvisiace s účasťou na testoch a pohovoroch si hradia študenti sami.

Zdroj: Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation
Projekty Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
02.11.2011
Zobrazené:
1345 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
foto 8

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5730 (5730 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3177 (3177 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2967 (2967 hl.)

Geotermálnu
3135 (3135 hl.)

Veternú
3540 (3540 hl.)

Atómovú
2718 (2718 hl.)

V podstate ma to netrápi
2216 (2216 hl.)

Celkom hlasovalo: 23483


  Top články
Za živú krajinu

69 x    (01.08.2020)

Ružín je zaplavený odpadom, nádrž čistil špeciálny kombajn

62 x    (07.08.2020)

Milí priatelia a priateľky (nielen) rieky Hron

61 x    (03.08.2020)Designed by Salonky with phprs