Pozvánka na seminár

Ochrana miest a obcí

pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou“,

25. február 2010 (štvrtok)

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Vzdelávacie a kongresové centrum

Cesta pod Hradovou č. 13/A, 041 77 Košice   

 

POZVÁNKA

 

 NÁVRATKA

 

 

Zopár fotografií z pracovného stretnutia na Ukrajine.

 

Terénna vychádzka na východnom okraji Užhorodu - časť Horiany.

 

Terénna vychádzka na juhovýchodnom okraji Užhorodu - časť Dravce.

Terénna vychádzka na juhovýchodnom okraji Užhorodu - časť Dravce.

Terénna vychádzka na juhovýchodnom okraji Užhorodu - časť Dravce.

Terénna vychádzka na južnom okraji Užhorodu - Baranince.

Terénna vychádzka na južnom okraji Užhorodu - Baranince.

Terénna vychádzka na južnom okraji Užhorodu - Baranince.

 —————————————————————————————-

 

VODA BEZ HRANÍC

 

Projekt je podporovaný finančným príspevkom spravovaným NPOA z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, pod referenčným číslom ÚFM SK 0056, vedeným v systéme ISUF pod číslom EHP-VTS-0000-070002.

 

Cieľom projektu je:

 • vypracovanie akčného plánu starostlivosti o vodu v prihraničných regiónoch Prešovského a Košického kraja v spolupráci so Zakarpatskou oblasťou na Ukrajine
 • vytvorenie partnerstva medzi Slovenskou a Ukrajinskou stranou
 • spoločne riešiť potreby ochrany, využívania a obnovy vodných zdrojov
 • vytvorenie zásad racionálneho využívania vodných zdrojov prostredníctvom občianskej participácie v rozvojových programoch Zakarpatskej oblasti, ktoré posilnia šance implementácie EÚ rámcovej smernice pre vodu v prihraničných riekach

 

Cieľové skupiny:

 • verejná správa (štátna správa, samospráva)
 • podnikateľská sféra
 • odborné organizácie a inštitúcie
 • verejnosť a občianske organizácie

 

Projekt vytvára priestor pre partnerskú komunikáciu a spoluprácu pri využívaní vody pre trvaloudržateľnú prosperitu Zemplína, jeho environmentálnu bezpečnosť, sociálnu spravodlivosť a partnerskú spoluprácu medzi komunitami na oboch stranách slovensko-ukrajinských hraníc

v týchto oblastiach:

 • účasť zainteresovaných na zlepšovaní kvality vôd v oblasti Zemplína (zodpovední za dostatok a kvalitu vôd sú nielen vodohospodári, ale všetci, ktorí využívajú vodu pre svoje potreby)
 • mobilizovať zainteresovaných pre prevenciu pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou (za posledných 20 rokov sa zvýšili priemerné teploty na Zemplíne o viac ako 1 °C)
 • mobilizovať zainteresovaných pre racionálne hospodárenie, využívanie a obnovu vôd pre zvýšenie potenciálu cestovného ruchu (turistický potenciál napr. Zemplínskej Šíravy značne poklesol)
 • mobilizovať zainteresovaných pre zastavenie klimatickej zmeny v regióne a tým aj sírenie púšte (na maďarskej strane v povodí Tisy rastie prvá európska púšť v strednej Európe)

 

Odvodňovanie poľnohospodárskej krajiny je spojené s prehriatím vysušeného zemského povrchu.

Odvodnená lúka dosahuje o 10 – 20 °C vyššiu teplotu ako neodvodnená lúka.

Teplota závisí od pomeru medzi zastavanou plochou a plochou umožňujúcou vsakovaniu dažďovej vody do pôdy a jej následnému vyparovaniu.

Nepriepustné urbánne prostredie uvoľňuje ohromné množstvo tepla do atmosféry a tým spôsobuje horúci klimatický dáždnik nad obcou (viď obrázok).

 

„Voda, podobne ako náboženstvá a ideológie, má moc uviesť do pohybu milióny ľudí. Od počiatkov ľudskej civilizácie sa ľudia sťahovali a usádzali v jej blízkosti. Ľudia sú v pohybe, keď je nedostatok vody. Ľudia sú v pohybe, keď je prebytok vody. Ľudia cestujú po vode. Ľudia píšu a spievajú o nej. Ľudia vedú vojny kvôli nej. A všetci ľudia na celom svete ju každý deň potrebujú“.

/Michail Gorbačov, 2001/

Leták k projektu (v pdf.)

Projektový návrh: Zemplínske vody pre ľudí(v pdf.)