Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Júl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

637481

Júl

46596

Dnes

14

Energia

Správa o pokroku vo výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov a navrhované opatrenia v tejto oblasti


Zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) pri výrobe tepla a elektriny je jednou z priorít Stratégie energetickej bezpečnosti SR, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 732/2008 zo dňa 15. októbra 2008. Ich vyššie využívanie znižuje závislosť na dovoze fosílnych palív, vedie k znižovaniu emisií skleníkových plynov a napĺňa požiadavku environmentálnej prijateľnosti.
Racionálny manažment domácich OZE je v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, čím sa stáva jedným z pilierov zdravého ekonomického vývoja spoločnosti. Využívanie OZE je založené na vyspelých a environmentálne šetrných technológiách a prispieva k posilneniu a diverzifikácii štruktúry priemyslu a poľnohospodárstva

V prípade aktívnej politiky podpory existuje priestor pre investície do výroby a montáže komponentov, celých systémov až po založenie výskumných kapacít prepojených na univerzity. Prechod na OZE podporuje inováciu a rozvoj informačných technológií, otvára priestor pre nové smerovania a zameranie výskumu a vývoja zariadení na efektívnejšie využitie OZE sa môže stať jedným z pilierov budovania znalostnej ekonomiky

 
2 Výroba elektriny v uplynulom období

Výroba elektriny z OZE podľa jednotlivých druhov OZE za posledných 5 rokov je uvedená v tabuľke č.1 a údaje sú spracované na základe podkladov Štatistického úradu SR.

Tab. 1: Výroba elektriny z OZE
 
2003
[GWh]
2004
[GWh]
2005
[GWh]
2006
[GWh]
2007*
[GWh]

Vodná energia (bez prečerpávania)

3 480
4 100
4 638
4 399
4 451

Geotermálna energia

0
0
0
0
0

Slnečná energia

0
0
0
0
0

Veterná energia

2
6
6
6
8
Biomasa
98
18
27
368
463
Bioplyn
2
2
5
8
11
Spolu
3 582
4 126
4 676
4 781
4 933
Celková spotreba elektriny
28 892
28 682
28 572
29 624
29 632

Podiel na celkovej spotrebe elektriny

12,4 %
14,4 %
16,4 %
16,1 %
16,6 %
Zdroj: MH SR

* predbežné údaje

Výroba elektriny z OZE v roku 2003 bola oproti priemeru predchádzajúceho obdobia veľmi malá z dôvodu nízkej výroby elektriny vo veľkých vodných elektrárniach (inštalovaný výkon nad 10 MW). Nárast výroby elektriny z vodnej energie v nasledujúcich rokoch je spôsobený len väčším prietokom vody na riekach Váh a Dunaj. Príspevok malých vodných elektrární (do 10 MW) bol počas uvedeného obdobia stabilný a pohyboval sa na úrovni 250 GWh.

Na Slovensku zatiaľ nebolo inštalované zariadenie na výrobu elektriny z geotermálnej energie. Potenciál geotermálnych vôd je využívaný najmä na výrobu tepla.

Využívanie slnečnej energie na výrobu elektriny prostredníctvom fotovoltických článkov je oproti ostatným zdrojom (s výnimkou geotermálnej energie) zanedbateľné a predstavuje výrobu elektriny menej ako 0,05 GWh. Táto výroba nie ani štatisticky vykazovaná, pretože ide o veľmi malé systémy, ktoré zväčša nie sú zapojené do elektrizačnej sústavy a sú využité len na účely osvetlenia. Doteraz bolo inštalovaných cca 60 kW, ktoré sa využívajú najmä na osvetlenie vo verejných telefónnych automatoch a na pomocné osvetlenie na prenosovej elektrizačnej sústave. Posledným príkladom využitia fotovoltiky v decentralizovanej výrobe je inštalácia fotovoltických článkov s celkovým výkonom 1,4 kW na Téryho chate. Je predpoklad rozšírenia využívania slnečnej energie aj na ostatné chaty v národných parkoch. Inštalácia fotovoltických článkov zapojených do distribučnej sústavy bola prvýkrát realizovaná v tomto roku na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej K. Adlera v Bratislave.

Využívanie veternej energie je realizované celkovým inštalovaným výkonom 5 MW. Tento sa v posledných rokoch nezvýšil.

Údaje o výrobe elektriny z biomasy v rokoch 2004 - 2005 sú skreslené nesprávnym štatistickým vykázaním výroby elektriny v podnikoch celulózovo-papiernického priemyslu. Ešte v roku 2002 bola táto výroba vykázaná na úrovni 150 GWh. Zvýšenie výroby elektriny z biomasy v roku 2007 oproti 2006 bolo spôsobené najmä začatím využívania biomasy v Zvolenskej teplárni, v ktorej kotloch sa môže spaľovať biomasa v podiele cca 30 % paliva.

Pri výrobe elektriny z bioplynu je zarátaná aj výroba elektriny na čističkách odpadových vôd (ČOV). Postupný nárast je spôsobený inštaláciou kogeneračných jednotiek na ČOV a spustením do prevádzky dvoch bioplynových staníc (Kapušany pri Prešove a Hurbanovo).

Podiel výroby elektriny z OZE na celkovej spotrebe elektriny dosiahol v roku 2007 hodnotu 16,6 %. Relevantný nárast v roku 2007 oproti roku 2006 dosiahla len výroba elektriny z biomasy.

Vzhľadom na potenciál biomasy a možnostiam jej využitia je pre SR najväčšou výzvou využívanie OZE na výrobu tepla. Biomasa má v rámci OZE najväčší technický potenciál a významne prispievala k nárastu podielu OZE na konečnej spotrebe energie. Najmä vďaka biomase zaznamenalo Slovensko zvýšenie podielu OZE na konečnej spotrebe energie z 3,7 % v roku 2000 na 6,9 % v roku 2005.

 
3 Súčasný stav podpory
 

3.1 Súčasný stav v legislatíve

Implementácia Smernice č. 2001/77/ES o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie z roku 2001 bola na Slovensku zabezpečená prijatím legislatívnych noriem v rokoch 2004 a 2005. V tom období prijaté zákony, resp. ich novelizácie sú aj v súčasnosti základným právnym rámcom pre zvyšovanie výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, pričom podporným mechanizmom je povinnosť vykupovať elektrinu z OZE, stanovenie pevných výkupných cien takto vyrobenej elektriny a jej prednostného prenosu a distribúcie.

K 31. októbru 2008 upravujú oblasť podpory OZE nasledujúce právne predpisy:

  • Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“)
  • Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Nariadenie vlády SR č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou
  • Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z.

Medzi najdôležitejšie ustanovenia vyplývajúce z uvedených právnych predpisov, ktoré podporujú výrobu elektriny z OZE, patria najmä:

a)      prednostný výkup elektriny z OZE – prevádzkovatelia distribučných sústav musia na pokrytie strát prednostne nakupovať elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie,

b)      uľahčenie prístupu do sústavy - výrobca, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie, má na základe zákona o energetike prednostné právo na prenos elektriny,  distribúciu elektriny a na dodávku, ak výrobné zariadenie určené na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky,

c)       zabezpečenie distribúcie elektriny - výrobca, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie, má na základe zákona o energetike prednostné právo na distribúciu elektriny, ak výrobné zariadenie určené na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spĺňa technické podmienky a obchodné podmienky,

d)      transparentné a nediskriminačné podmienky pripojenia a prístupu do sústavy – prevádzkovateľ prenosovej a distribučnej sústavy je povinný zabezpečiť pripojenie a prístup do sústavy na transparentnom a nediskriminačnom princípe a poskytnúť informácie potrebné pre pripojenie a prístup do sústavy,

e)      zabezpečenie spoľahlivosti záruk o pôvode – je vytvorený systém vydávaní potvrdení o pôvode vyrobenej elektriny; výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie má právo na vydanie potvrdenia o pôvode vyrobenej elektriny; toto potvrdenie vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO),

f)        informovanie o podiele elektriny z OZE – dodávateľ elektriny je povinný poskytnúť informácie o podiele jednotlivých druhov primárnych energetických zdrojov na vyrobenej a dodanej elektrine,

g) oslobodenie od spotrebnej dane z elektriny – od spotrebnej dane z elektriny je oslobodená elektrina vyrobená z obnoviteľného zdroja, ak je dodaná priamo konečnému spotrebiteľovi elektriny alebo spotrebovaná právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá ju vyrobila, a ak ide o výrobu elektriny 

            1. v solárnom zariadení, 

            2. vo veternej elektrárni, 

            3. v zariadení na využitie geotermálnej energie, 

            4. vo vodnej elektrárni, 

            5. v zariadení na využitie biomasy alebo výrobku vyrobeného z biomasy, 

            6. v zariadení na využitie metánu uvoľneného z opustenej uhoľnej bane, 

7. v palivovom článku.
 
3.2 Stanovenie výkupných cien elektriny z OZE
 

Zákon č. 276/2001 Z. z. v platnom znení ustanovuje, že cenovej regulácii podlieha aj výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie. Na základe tohto ustanovenia URSO stanovuje každoročne pevné výkupné ceny pre elektrinu z OZE a pre rok 2008 sú určené v prílohe k výnosu URSO č. 1/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsob jej vykonania.

 Výkupné ceny za elektrinu vyrobenú z OZE sú uplatňované na základe potvrdenia o pôvode elektriny. Ceny elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie boli určené pre rok 2008 s predpokladanou dobou návratnosti investície 12 rokov ako pevné ceny:

a) z vodnej energie s inštalovaným výkonom zdroja do 5 MW

1. uvedeného do prevádzky do 1. januára 2005      66,39 EUR/kWh,

2. uvedeného do prevádzky po 1. januári 2005 s inštalovaným výkonom

zdroja do 1 MW vrátane     80, 33 EUR/kWh,

3. uvedeného do prevádzky po 1. januári 2005 s inštalovaným výkonom

zdroja nad 1 MW    93, 60 EUR/MWh,

4. zariadenia rekonštruovaného po 1. januári 2005 s dosiahnutím

zvýšenia výkonu zariadenia alebo zvýšenia množstva ročnej

výroby elektriny rekonštrukciou riadiaceho systému     83, 65 EUR/MWh,

b) zo solárnej energie       279, 16 EUR/MWh,

c) z veternej energie

1. zariadenie uvedené do prevádzky do 1. januára 2005   87,30  EUR/MWh,

2. zariadenie uvedené do prevádzky po 1. januári 2005, pri ktorom

od dátumu výroby zariadenia do dátumu uvedenia do

prevádzky neuplynul jeden rok   97,60 EUR/MWh,

3. zariadenie, uvedené do prevádzky po 1. januári 2005, pri ktorom

od dátumu výroby zariadenia do dátumu jeho uvedenia do prevádzky

uplynuli aspoň tri roky    66,39 EUR/MWh,

4. zariadenie, uvedené do prevádzky po 1. januári 2008, pri ktorom

od dátumu výroby zariadenia do dátumu jeho uvedenia do prevádzky

uplynuli aspoň tri roky    56,43 EUR/MWh,

d) z geotermálnej energie    122,15 EUR/MWh,

e) zo spaľovania biomasy

1. cielene pestovanej     104,56 EUR/MWh,

2. odpadnej biomasy pre zariadenie uvedené do prevádzky do

1. januára 2005             72,69 EUR/MWh,

3. odpadnej pre zariadenie uvedené do prevádzky po

1. januári 2005            98,25 EUR/MWh,

4. odpadnej z výroby bioetanolu    119,50 EUR/MWh,

f) zo spoluspaľovania biomasy alebo odpadov s fosílnymi palivami

1. pre zariadenie uvedené do prevádzky do 1. januára 2005  72,69 EUR/MWh,

2. pre zariadenie uvedené do prevádzky po 1. januári 2005   87,96 EUR/MWh,

g) zo spaľovania bioplynu vyrobeného

1. v čističkách odpadových vôd alebo skládkach odpadu   87,30 EUR/MWh,

2. anaeróbnou fermentačnou technológiou

s celkovým výkonom zariadenia do 1,0 MW vrátane   143,07 EUR/ MWh,

3. fermentačnou technológiou

s celkovým výkonom zariadenia nad 1,0 MW    129,46 EUR/ MWh.

Pre rok 2009 boli stanovené nové pevné výkupné ceny vo výnose URSO č. 2/2008. V súčasnosti každoročné stanovovanie výkupných cien bez ich garancie na dlhšie časové obdobie nie je optimálne pre očakávaný rozvoj výroby elektriny z OZE.

 
4 Opatrenia na vyššie využívanie OZE na výrobu elektriny
 

Navrhované opatrenia sú v súlade a nadväzujú na vládou prijaté dokumenty, ktorými sú Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR a Stratégia energetickej bezpečnosti SR. Uvedené opatrenia sa navrhuje implementovať do konca roku 2009.

Návrh opatrení

  1. Návrh zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  2. Pri príprave materiálov zohľadniť využitie hydroenergetického potenciálu v maximálne možnej miere
  3. Pripraviť zámery na výstavbu vodných elektrární

4.1 Návrh zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uvedený návrh zákona Ministerstvo hospodárstva SR vypracovalo na základe uznesenia vlády SR č. 283/2007 k Stratégii vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR a posunulo do legislatívneho procesu. Návrh zákona rieši garanciu výkupných cien elektriny z OZE na dlhšie časové obdobie (15 rokov, čo je obdobie návratnosti investície), čím sa vytvorí stabilný regulačný rámec v tejto oblasti. Zároveň bude deklarovať práva a povinnosti účastníkov trhu s preferenciou výrobcov elektriny z OZE a vysoko účinnej kombinovanej výroby.

4.2            Pri príprave materiálov zohľadniť využitie hydroenergetického potenciálu v maximálne možnej miere

 
Termín: do 30. 9. 2009        Zodpovedný: MŽP SR
 

Bariérou pre rozvoj využívania vodnej energie je striktné obmedzenie vydávania územných rozhodnutí na výstavbu malých vodných elektrární, pretože príslušné inštitúcie sa odvolávajú na neexistenciu koncepcie pre hydroenergetický potenciál.

Ministerstvo životného prostredia SR má v zmysle uznesenia k Stratégii energetickej bezpečnosti SR vypracovať a predložiť na rokovanie vlády SR materiál Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR.

Z pohľadu MH SR je potrebné, aby pripravovaná Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR zohľadňovala objektívne kritériá, ktoré budú okrem úzkeho lokálneho hľadiska, ako je napr. rybárstvo, akceptovať aj celospoločenský, resp. globálny environmentálny prínos výroby elektriny vo vodných elektrárňach.

Vzhľadom na urýchlenie výstavby malých vodných elektrární sa požaduje umožnenie vydávania územných rozhodnutí v súlade s projektmi uvedenými v databáze štúdie Výskumného ústavu vodného hospodárstva SR.

4.3            Pripraviť zámery na výstavbu vodných elektrární

 
Termín: do 31. 12. 2009     Zodpovedný: MŽP SR
 

V súlade so Stratégiou vyššieho využitia OZE v SR, v ktorej sú navrhnuté zámery výstavby veľkých vodných elektrární (VVE), existuje aktívny prístup štátneho podniku Vodohospodárska výstavba pri výstavbe VVE Sereď 52 MW a VVE v úseku medzi Vodným dielom Žilina a Vodným dielom Lipovec s výkonom 18 MW na Váhu.

Vychádzajúc z doterajších skúseností pri výstavbe vodných elektrární sa okrem realizácie vyššie uvedených zámerov navrhuje pre spoločnosť Vodohospodárska výstavba, š. p. zvážiť aj budovanie významnejších malých vodných elektrární a túto možnosť zohľadniť v zámeroch Vodohospodárska výstavba, š. p.

5 Záver

Podiel elektriny vyrobenej z OZR na celkovej spotrebe elektriny v roku 2007 dosiahol 16,6 %. Zvýšenie výroby elektriny v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vo vodných elektrárňach bolo vďaka lepším klimatickým podmienkam. Od roku 2006 významne narástla výroba elektriny z biomasy prostredníctvom spoluspaľovania v rekonštruovaných zariadeniach a zvýšením výroby v existujúcich.

V období čerpania štrukturálnych fondov v rokoch 2004 – 2006 bola poskytnutá podpora pre podnikateľské subjekty na rozvoj využívania OZE zo sektorového operačného programu Priemysel a služby vo výške 555 mil. Sk (16 mil. EUR). V rámci tohto obdobia bolo podporených 8 projektov na biomasu pre výrobu tepla a 5 projektov na výstavbu malej vodnej elektrárne. Vzhľadom na nové programové obdobie štrukturálnych fondov 2007 - 2013 však mnohí investori čakali na možnosť čerpania finančných prostriedkov, pričom výzva na predkladanie projektov v rámci opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  bola vyhlásená v auguste 2008.

Stanovovanie výkupných cien elektriny z OZE výnosmi URSO bez ich garancie na dlhšie časové obdobie spôsobilo, že nedochádzalo k rozvoju výroby elektriny z OZE. Tento nedostatok rieši n&a


Zdroj: MH SR
Energia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
06.01.2009
Zobrazené:
1803 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
kf

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5572 (5572 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3092 (3092 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2887 (2887 hl.)

Geotermálnu
3030 (3030 hl.)

Veternú
3450 (3450 hl.)

Atómovú
2626 (2626 hl.)

V podstate ma to netrápi
2150 (2150 hl.)

Celkom hlasovalo: 22807


  Top články
ochranár, poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska dnes predstavil návrhy zelených opatrení, ktoré môžu pomôcť Slovensku

108 x    (19.05.2020)

HROMADNÁ PODPISOVÁ AKCIA

86 x    (21.05.2020)

Vysoká koncentrácia NO2 takmer vo všetkých krajských mestách

74 x    (31.05.2020)Designed by Salonky with phprs