Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Jún  >>
PoUtStŠtPiSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

630308

Jún

46996

Dnes

45

Energia

Legislatíva


  • stavebnictvo
  • stavebné sporenie
  • štátny fond rozvoja bývania
  • byty a bytové domy
  • energetika

Stavebníctvo

Zákon č. 608/2003 Z.z. - Stavebný zákon,

Vyhláška 532/2002 z 8.7.2002 Ministerstva Životného prostredia SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Vyhláška 435/2000 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Vyhláška 94/2004 Ministerstva vnútra SR z 12. februára 2004,ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Vyhláška 95/2005 Ministerstva vnútra SR, ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov

Stavebné sporenie

Zákon č.310/1992 Zb. SNR o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.

Štátny fond rozvoja bývania

Zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania,

Zákon č. 536/2004 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

Nariadenie vlády SR č. 637/2004 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania,

Vyhláška MVRR SR 161/2004 Z.z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby,

Vyhláška MVRR SR č. 663/2004 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 161/2004 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby,

Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB - fyzická osoba,

Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB - právnická osoba,

Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB - právnická osoba - obec,

Zoznam príloh potrebných pre Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB - fyzická osoba,

Zoznam príloh potrebných pre Žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB - právnická osoba,

Byty a bytové domy

Vyhláška 630/2005 URSO, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla (.pdf, 72 kB)

Právne vzťahy účastníkov pri užívaní bytov v bytových domoch,

Metodická príručka pre vlastníkov bytov v bytovom dome.

Energetika

Zákon 656/2004 z 26. októbra 2004 o energetike,

Zákon 657/2004 z 26. októbra 2004 o tepelnej energetike,

Zákon 658/2004 o regulacii v sietovych odvetviach,

Vyhláška 630/2005 URSO, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla (.pdf, 72 kB)

VÝNOS URSO z 22.6.2005 č. 1/2005, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku tepla, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny (.pdf, 811KB)

VÝNOS URSO z 30.6.2005 č. 2/2005, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny (.pdf, 588KB)

VÝNOS URSO z 30.6.2005 č. 3/2005, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny. (.pdf, 331KB )

VÝNOS URSO z 30.6.2005 č. 4/2005, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v plynárenstve a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny. (.pdf, 421KB)

Vyhláška ÚRSO z 13.7.2005 č. 328/2005, ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov.(.pdf, 98KB)

Smernica č.2002/91/ES z 16.12.2002 Európskeho parlamentu a rady o energetickej hospodárnosti budov,

Smernica č. 5/2004-9 z 31.8.2004 Ministerstva životného prostredia SR o poskytovaní dotácií z Programu na podporu realizácie environmentálnych opatrení,

Nariadenie 755/2004 z 15.12.2004 Vlády SR, ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd,

Vyhláška 410/2003 z 19.9.2003 Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emiesných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečistenia ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok

Kompletné informácie o zákonoch súvisiacich so stavebníctvom nájdete v médiách Ministerstva výstavby a regionálneho roznoja
Spoločnosť ECBA, s.r.o. neručí za správnosť uvedených informácií. Všetky informácie tu uvedené sú čerpané z verejných zdrojov.


Zdroj: e-filip.sk
Energia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
08.06.2008
Zobrazené:
819 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
foto 69

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5121 (5121 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3065 (3065 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2862 (2862 hl.)

Geotermálnu
2979 (2979 hl.)

Veternú
3426 (3426 hl.)

Atómovú
2600 (2600 hl.)

V podstate ma to netrápi
2126 (2126 hl.)

Celkom hlasovalo: 22179


  Top články
ochranár, poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska dnes predstavil návrhy zelených opatrení, ktoré môžu pomôcť Slovensku

38 x    (19.05.2020)

HROMADNÁ PODPISOVÁ AKCIA

21 x    (21.05.2020)

Vysoká koncentrácia NO2 takmer vo všetkých krajských mestách

6 x    (31.05.2020)Designed by Salonky with phprs