Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Apríl  >>
PoUtStŠtPiSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

605334

Apríl

50824

Dnes

398

Energia

Zaplatili ste faktúry za vodu a plyn?


Na okresnom súde v Galante plynárne vyhrali spor o 43 454,50 koruny. Dlžník im musel do troch dní okrem spomínanej sumy zaplatiť aj úroky z omeškania a súdne trovy.
Aj v ďalšom súdnom spore na tom istom súde spotrebiteľ ťahal za kratší koniec. Rovnako ako v prvom prípade ani on nevedel preukázať zaplatenie fakturovanej dodávky plynu. SPP od neho vymáhali 30 925 korún s príslušenstvom. Keďže nárok plynární uznal, súd ho zaviazal na platenie dlhu v 1 300–korunových mesačných splátkach. Výšku splátok určil v závislosti od jeho príjmu. Bol slobodný, žil sám a mal 5 600 až 5 700–korunový mesačný príjem. Pohľadávku by mal tak uhradiť do dvoch rokov.

Dlh každým dňom narastá

Takto by sme mohli pokračovať ďalej. Ak ste sa aj vy už niekedy dostali do konfl iktu s plynárňami, elektrárňami či vodárňami, bez dokladu o úhrade faktúry nemáte šancu uspieť ani na súde. Navyše, ak za plyn, vodu či elektrinu nezaplatíte v lehote splatnosti, počítajte s tým, že dodávatelia sú oprávnení uplatňovať si okrem dlžnej sumy aj úrok z omeškania. Plynárne ho uplatňujú vo výške 2–násobku základnej úrokovej sadzby, ktorú určuje Národná banka Slovenska, platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. V prípade súdneho vymáhania pohľadávky si dodávatelia uplatňujú vždy aj trovy konania. Spočívajú najmä v súdnom poplatku, ktorého výška závisí od výšky dlžnej sumy. Tiež trovy exekúcie v prípade, ak neuhradíte platbu ani na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Dlh môže narásť aj na trojnásobok. „Napríklad z pôvodnej dlžoby 2 809 Sk za neuhradenú faktúru za vodu je pri podaní návrhu na súd v občiansko– právnom spore súdny poplatok 500 korún, pri obchodno–právnom spore s podnikateľmi až 2 000 korún. Súdne poplatky sa stávajú súčasťou pôvodne vymáhaného dlhu voči dlžníkovi,“ upozorňuje Slavomíra Vogelová zo Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti. „Ak dlžník napriek rozhodnutiu súdu spomínaný dlh neuhradí, pôvodná pohľadávka narastie o ďalších 500 korún, ktoré zaplatíme za súhlas s vydaním povolenia na exekúciu a o ďalších zhruba 5–tisíc korún ako trovy exekúcie, čím celková pohľadávka dosiahne asi 10–tisíc korún. Do tejto sumy neboli pritom zarátané prislúchajúce úroky z omeškania.“

Väčšinou dostanete upomienku

Predtým, než vodárenská spoločnosť pristúpi k súdnemu vymáhaniu dlhu, posiela svojim dlžníkom dve upomienky. Prvú po deviatich a druhú po 20 dňoch po dni splatnosti faktúry. „Druhú posielame doporučenou poštou už aj s upozornením na možnosť prerušenia dodávok vody z verejného vodovodu,“ pokračuje Vogelová. Ak ani do 55 dní po lehote splatnosti zákazník faktúru neuhradí, pohľadávku postúpia na organizačno–právny odbor spoločnosti. „Ak ani potom dlžník faktúru dodatočne neuhradí, pohľadávku uplatníme na súde.“ SPP odberateľa vyzýva zaplatenie alebo preukázanie úhrady spravidla ihneď po uplynutí lehoty splatnosti. Zasiela upomienky, v ktorých je nielen lehota na uhradenie pohľadávok, ale aj upozornenie na prerušenie dodávky zemného plynu v prípade, že neuhradí pohľadávky v určenej lehote. Zasiela vždy dve upomienky. Prvú obyčajnou listovou zásielkou, druhú doporučenou listovou zásielkou. Domácnosti by si mali uchovávať doklad o každej jednej na platbe tri a podnikatelia štyri roky. „Dôležité je, aby si zákazníci odkladali doklady o uhradených faktúrach, aby mohli v prípade potreby počas trvania premlčacej lehoty platbu preukázať,“ hovorí Vogelová. Dôležité je to najmä v prípade, ak ste nedopatrením uviedli chybné alebo neúplné údaje. Napríklad nesprávny variabilný symbol, sumu alebo nesprávne číslo bankového účtu. Ak SPP neeviduje úhradu a odberateľ nevie preukázať zaplatenie dlžnej sumy, záväzok považuje za nesplnený, pričom povinnosť odberateľa ho uhradiť ďalej trvá. „Naše právo na zaplatenie dlžnej sumy uplynutím času nezaniká, odporúčame našim zákazníkom uchovávať si doklady o platbách čo najdlhšie, minimálne 3 roky od zaplatenia jednotlivej zálohy alebo od zaplatenia vyúčtovania spotreby, aby v prípade reklamácie alebo sporu o správnosti fakturácie mali možnosť preukázať úhradu. V prípade súdneho sporu je vhodné uchovať tieto doklady až do jeho právoplatného skončenia,“ upozorňuje za SPP Patrícia Kubicová.

***

Aké sankcie hrozia za nezaplatené úhrady

1.

Východoslovenská energetika domácnostiam ukladá zmluvnú pokutu 50 Sk (jedna upomienka = 50 Sk). Ak zákazník nemá zaplatené platby v náhradnej lehote splatnosti (je na upomienke), pristúpi k odpojeniu odberného miesta od odberu elektriny len počas pracovného týždňa. Opätovné pripojenie je možné len po úhrade nezaplatenej platby spolu s poplatkom za opätovné pripojenie.

2.

Bratislavská vodárenská spoločnosti ukladá 0,05 % za každý deň z omeškania po lehote splatnosti. Upomienky doručuje obyčajnou listovou zásielkou, účtuje 100 Sk zmluvnú pokutu. K prerušeniu dodávky pitnej vody môže pristúpiť najskôr 30. deň po lehote splatnosti faktúry.

3.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť polročnú vyúčtovaciu faktúru doručuje domácnostiam poštou a treba ju zaplatiť do 17 dní od jej vystavenia. Za každý deň omeškania sa platí 0,03 % z dlžnej sumy.

4.

Omeškanie s úhradou preddavku alebo nedoplatku vyúčtovacej faktúry sa považuje za nedodržanie zmluvne dohodnutých platobných podmienok s SPP. V takom prípade je oprávnený prerušiť dodávku zemného plynu (aj cez víkend). Obnoví ju až po úhrade, resp. vyrovnaní nedoplatkov. Obnovenie si vyžaduje prítomnosť odberateľa na odbernom mieste pre napustenie a odvzdušnenie rozvodov.

ZDROJ: VSE, BVS, StVPS, SPP, hk

Foto autor| FOTO PRAVDA: IVAN MAJERSKY

O autorovi| Helena Kokolová © Perex, a.s.
Autor: Helena Kokolová

Zdroj: www.pravda.sk
Energia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
14.05.2008
Zobrazené:
2233 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zm,enilo adresu
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontakt : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com
(00.00.0000)


  Foto dňa
kf

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
4652 (4652 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3045 (3045 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2844 (2844 hl.)

Geotermálnu
2926 (2926 hl.)

Veternú
3409 (3409 hl.)

Atómovú
2582 (2582 hl.)

V podstate ma to netrápi
2108 (2108 hl.)

Celkom hlasovalo: 21566


  Top články

Neexistují vhodná data!Designed by Salonky with phprs