Zoznam 500 vedcov, ktorých práca údajne spochybňuje vplyv človeka na podnebie okrem iného zahŕňa:

 

Anders Moberg et al., “Highly variable Northern Hemisphere temperatures reconstructed from low-and high-resolution proxy data,” Nature, Vol. 433 (2005): 613-617.“ 

Práca Moberga et al. z roku 2005 je súčasťou tohto grafu v IPCC 2007 (pod skratkou MSH 2005):

   

 

Toľko (klimaskeptikmi) nenávidený „hokejkový“ graf bol od roku 1998, kedy bol prvý krát publikovaný, potvrdený ďalšími nezávislými štúdiami, a jedna z nich je aj práca Moberga z roku 2005 – neviem ako by sa tento pán zatváril, keby zistil, že jeho práca bola citovaná ako dôkazový materiál proti vplyvu človeka na otepľovanie...

S. Huang and P. Shen, “Later Quaternary temperature changes seen in world-wide continental heat flow measurements,” Geophysical Research Letters, Vol. 24 (1997): 1947-1950. 

Táto práca poukazuje na relatívne vysokú variabilitu globálnej teploty v minulosti, najmä na vysoké teploty v období pred 8 tisíc rokmi. Skutočnosť je taká, že samotní autori tejto štúdie  už údaje a takúto metodiku získavania záznamov globálnej teploty v ďalekej minulosti nepoužívajú. Ich novšia práca z roku 2004 je naopak zahrnutá v rovnakom grafe  (pod skratkou PS2004), ktorá používa inú metodiku na odhadovanie teploty a siaha 500 rokov do minulosti (nie 20  000 rokov ako ich práca z roku 1997).

W. Soon and S. Baliunas, “Reconstructing Climate and Environmental Change of the Past 1,000 Years,” Energy & Environment 14 (2003): 233-96.  Známa práca od dvoch astronómov, ktorej sa svojho času „chopili“ klimaskeptici.

Okrem toho, že časopis Energy and Environment nie je impaktovaný, často sa v ňom objavujú štúdie „spochybňujúce“ teóriu globálneho otepľovania, samozrejme bez väčšieho významného vplyvu.

Jean Grove, The Little Ice Age, Cambridge University Press, 1988

Zaujímavé, VŠETCI klimatológovia s titulom Mgr. vedia o tzv. „Malej dobe ľadovej“ (Aj o tzv. „Klimatickom optime“). – prečo citovať túto prácu ako dôkaz proti vplyvu človeka na podnebie „DNES“.??

H. Braun et al., “Possible Solar Origin of the 1,470-Year Glacial Climate Cycle Demonstrated in a Coupled Model,” Nature 438 (2005): 208-211.

Spoluautor tejto štúdie je Stephan Ramstorf, ktorý je jedným s prispievajúcich klimatológov na „alarmistickom“ poráli www.RealClimate.org.  Dať ho na zoznam autorov, ktorí vystupujú proti teórii GO, je ako na hovoriť o Radovanovi Kazdovi ako o nekonečnom vyznavačovi Lenina.

Henrik Svensmark, “Influence of Cosmic Rays on Earth’s Climate,” Physical Review Letters 81 (1999): 5027-30. 

Práca Henrika Svensmarka je nepochybne veľmi zaujímavá – trend a variabilita v kozmickom žiarení však nedokáže vysvetliť nárast globálnej teploty za posledných 30 rokov:

  

M. Stuiver, “Variation in Radicarbon Concentration and Sunspot Activity,” Journal of Geophysical Research, 66 (1962): 273-76. – rok 1962 (!!) – neexistujú novšie štúdie???

 

Drew T. Shindell, et al., “Solar Forcing of Regional Climate Change during the Maunder Minimum,” Science 294 (2001): 2149-152.

 

Spoluatormi sú Gavin Schmidt (www.RealClimate.org) a Michael Mann (www.RealClimate.org) – ten Michael Mann, ktorý stojí za „hokejkovým“ grafom (!!)

 

R. R. Nemani et al., “Climate-Driven Increases in Global Terrestrial Net Primary Production from 1982 to 1999,” Science 300 (2003): 1560-563.

 

Spoluautor štúdie je SW Running, známy ekológ a je autorom tohto článku, v ktorom sa domnieva, že GO prispieva k zvyšovaniu intenzity lesných požiarov na Západe USA.

Práca Nemani et al. je citovaná v sekcii „Adaptabilita organizmov na globálnu zmenu“. Štúdiu poznám a pôvodný článok som čítal, pretože sa dotýka problematiky, ktorej sa venujem. Záver tejto štúdie hovorí, že planéta Zem je od roku 1982 „produktívnejšia“, najmä v dôsledku dlhšieho vegetačného obdobia v dôsledku otepľovania a pravdepodobne tiež v dôsledku fertilizačného vplyvu CO2. Nehovorí NIČ o schopnosti organizmov adaptovať sa na oteplenie, ktoré by Zem čakalo, ak by emisie a koncentrácie skleníkových plynov narastali súčasným tempom ešte niekoľko 10-ročí.

Okrem toho, že ŽIADNY z klimatológov nepopiera pozitívny vplyv zvýšeného CO2 na produktivitu ekosystémov a pravdepodobne ani pozitívny vplyv „postupného“ (!) otepľovania, tak celá „hystéria“ okolo GO je v tom, že emisie skleníkových plynov neustále *rastú* a pokiaľ sa tento trend nepodarí zvrátiť v najbližších rokoch a postupne znížiť emisie CO2 tak, aby sa koncentrácie CO2 stabilizovali, tak nebezpečné bude ďalšie oteplenie, ktoré príde.

 

Domnievam sa, že v nadpise by nemalo byť 500  vedcov spochybňuje teóriu GO, ale skôr

500 vedcov nepopiera prirodzenú variabilitu podnebia v minulosti a adaptačné schopnosti rastlín a živočíchov na ne.“

 

Seriózne závery tohto literárneho prieskumu by napríklad mohli znieť takto:

 

„Doteraz vedci pozorovali pozitívny fyziologický vplyv zvyšovania koncentrácie CO2 a reakciu rastlín a živočíchov na relatívne mierne lokálne zmeny vplyvom otepľovania atmosféry. Zatiaľ čo Slnko zohrávalo významnú úlohu v prirodzenej variabilite globálnych teplôt v minulosti, otepľovanie pozorované v posledných desaťročiach nie je možné vysvetliť jeho vplyvom, ani vplyvom kozmického žiarenia. Zároveň je však otázne, do akej miery budú alebo nebudú živočíchy a rastliny reagovať na ďalšie oteplenie, ktoré sa pri neznížení emisií CO2 bude naďalej urýchľovať.“

 

Bohužiaľ nepovažujem závery vyvodené z literárneho prehľadu SF Singera a Dennisa Averyho za serióznu vedu a ani nekritický blog Radovana Kazdu za seriózny príspevok k riešeniu problematiky globálneho otepľovania z pohľadu environmentálneho politika (?). Tiež dúfam, že INÉ politicko-vedecké analýzy robí Radovan Kazda zodpovednejšie a menej povrchne, keďže si myslím, že ide o človeka s určitým nadhľadom nad vecou (problematika GO tam však určite nepatrí)...

 

Jeden z mála serióznych úsekov v tejto práci Singera a Averyho je poznámka:

 

Citation of the work of the following scientists does not imply that they necessarily support our conclusions. – dodal by som, že takmer nikto z nich J.