Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  September  >>
PoUtStŠtPiSoNe
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

661978

September

65209

Dnes

183

Klasická ochrana prírody

NÁVRHY NA ZLEPŠENIE SPOLUPRÁCE


Práca pracovných skupín by mala byť v prvom rade zameraná na vypracovanie návrhov na zlepšenie postupov a procesov pri cezhraničných projektoch s vplyvmi na životné prostredie a projektoch o účasti občanov. Návrhy na zlepšenie by mali byť odvodené a sformulované na základe vyhodnotenia bilaterálnych skúseností s projektmi a generovania najlepších príkladov z praxe.
2. VÝSLEDKY PRACOVNÝCH SKUPÍN ZO ZASADANIA Z 26. JANUÁRA 2007 V ILLMITZ

2.1 Vysvetlenie pojmu (Harmonizácia) 

 • Jednotná a odsúhlasená interpretácia znenia dohovoru Espoo: je nutné, aby sa vytvorila jednotná a odsúhlasená forma pomoci pre interpretáciu pojmu „značne negatívne cezhraničné vplyvy na životné prostredie u plánovaných projektov“.
 • Rozdielne kritériá a tolerančné medze v obidvoch štátoch: v obidvoch štátoch existujú rozdielne kritériá a tolerančné medze. Toto je fakt, ktorý je v zhode s EÚ. Dotknuté združenia občanov boli v danom prípade o tejto skutočnosti informované.
 • Rozdielny význam procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v obidvoch štátoch: na základe informácií sa pridržiavame názoru, že výsledok procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Slovensku sa chápe iba ako odporučenie pre samotné povoľovacie orgány (napr. stavebné úrady) a nevyplýva z neho pre tieto úrady žiadny záväzok. Pri nedbaní na výsledky procesu EIA musí ale povoľovací orgán svoje rozhodnutie odôvodniť. Z toho dôvodu bol do článku 6 bilaterálnej zmluvy zahrnutý bod o tom, že pri konkrétnom povoľovacom konaní môže mať Rakúsko taktiež požiadavku o vedení ďalších konzultácií.
 •  EIA versus SEA: v novom slovenskom zákone o procese EIA je projektová matéria (SEA) upravená v zákone o EIA. V Rakúsku je táto matéria rozčlenená do zložkových zákonov. Smernica ESPOO sa ale vzťahuje iba na proces EIA.
 • Zintenzívnené využívanie procesu environmentálneho hodnotenia vplyvov koncepcií (SEA) predovšetkým v Rakúsku: veľké projektové návrhy, územné plány, koncepcie o regionálnom rozvoji by sa mali v rámci SEA (strategické hodnotenie životného prostredia) dôkladnejšie prešetrovať, ako to je už zaužívané v iných krajinách.

2.2 Šírenie informácií

 •  Zlepšenie informovanosti, pričom by mal byť pre jednotlivých občanov uľahčený prístup k informáciám, čím by sa zlepšila účasť občanov na rozhodovacom konaní.
 • Zapojenie komunikačných kanálov MVO: tieto by mali byť okrem súčasných informačných tokov častejšie využívané za účelom rýchlejšieho šírenia informácií.
 • Zlepšenie spolupráce s úradmi v samotných krajinách a aj za ich hranicami. Celkové znalosti sa musia rozširovať a musia sa vytvoriť a zintenzívniť osobné kontakty. Príslušné kontaktné osoby by mali byť obzvlášť dostatočne známe pri cezhraničných projektoch, alebo by sa mali s nimi neustále upevňovať vzájomné kontakty, aby bolo možné vytvoriť optimálnu komunikáciu medzi správnymi orgánmi a zabrániť tak nebezpečenstvu vzniku nedorozumení. Komunikáciu by mohli zlepšiť jazykové kurzy a spoločné kurzy ďalšieho vzdelávania.
 • Zintenzívnená účasť verejnosti: účasť verejnosti by sa mala rozvinúť do skutočnej participačnej kultúry, ktorá má väčší význam ako len splnenie právnických požiadaviek (podrobnejšie v článkoch dohovoru 4 až 6 ).
 •  Nezúčastnenie sa štátu na procese susedného štátu: aj neúčasť štátu na povoľovacom konaní typu ESPOO by mala byť oznámená občanom druhého štátu.
 • Včasné odoslanie informačných materiálov – adekvátne stanovenie lehoty: zástupcovia jednotlivých strán musia spracovať v priemere 60 strán v priebehu niekoľkých dní, čo je popri vykonávaní ich zamestnania takmer nemožné. Včasne by malo byť informované aj obyvateľstvo a správne orgány susedného štátu. Článok 9 zreteľne poukazuje na komplexnosť cezhraničných procesov hodnotenia vplyvov na životné prostredie.
 •  Lepšia informovanosť o obsahoch medzištátnej dohody: informácie o obsahoch by sa mali neustále rozširovať – tento krok by mohol priniesť zlepšenie image. Podrobné diskusie by sa mali predovšetkým viesť o implementácii procesov do praxe.
 • Zlepšenie projektovej dokumentácie na internete: oficiálna projektová dokumentácia je už v súčasnosti na internete zverejnená vo všetkých zmluvných štátoch a prístupná v príslušnej jazykovej verzii k danému štátu vždy, keď navrhovateľ projektu požiadal o proces EIA a zároveň predložil podklady o plánovanom projekte resp. informoval o ňom susedný štát. Tento krok bol veľmi vítaný. Principiálne je nutné, aby sa prostredníctvom internetu zaistilo zlepšenie koncepcie a optimalizácia výmeny informácií o cezhraničných projektoch, u ktorých sa musí povinne vykonať proces EIA (podrobnejšie v článku 11 bilaterálnej dohody). Rovnako by mali byť zverejnené aj doplnkové informácie, ktoré sa k projektom vzťahujú a javia sa byť pre obidva štáty relevantné. Aj staršie projekty týkajúce sa oboch strán by mali byť uvedené na tej istej platforme. Malo by sa zaviesť používanie abstraktov a textových vyhľadávačov. Súhrnné, ľahko čitateľné a zrozumiteľné informácie o projekte poskytnuté obidvomi štátmi v obidvoch jazykoch by mohli výmenu informácií uľahčiť.
 • Zabezpečenie a optimalizácia toho, aby pri procesoch posudzovania vplyvov na životné prostredie boli posudky a podklady projektov čitateľné a zrozumiteľné aj pre neodborníkov: posudky a odborné podklady by mali byť pre dotknutú verejnosť formulované zrozumiteľne a reprodukovateľne. Mali by sa vypracovať zrozumiteľné a prehľadné zhrnutia a krátke súhrny o projekte
 • Preklady dokumentov (včasné): u cezhraničných projektov podľa dohovorov Espoo a Aarhus sú dobré a včas vystavené preklady (podrobnejšie v článku 10) dôležitou súčasťou vzájomných informácií a spolurozhodovania. Dokumentácia by mala byť dvojjazyčná a byť k dispozícii v adekvátnom čase. Táto požiadavka doteraz však vôbec nebola v bilaterálnej dohode medzi obidvomi štátmi ustanovená. O požiadavke dvojjazyčnosti dokumentov všetkých dôležitých podkladov hovorí dodatok ku § 2 a § 3 Dohody.

2.3 Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA)

 • Zintenzívnenie medzištátnej koordinácie a spolupráce: koordinácia krokov – KTO bude informovať – KOHO – KEDY – O ČOM? by sa mala zlepšiť. Ako prvé by mali byť pri cezhraničných povoľovacích procesoch transparentne upravené znalosti o úradoch, kompetenciách a príslušných subjektoch v obidvoch krajinách.
 • Odbúranie a prekonanie jazykových bariér: ako sa doposiaľ predpokladalo, jazyková rozdielnosť predstavuje enormný problém. Záväzné zapojenie tlmočníkov do procesov EIA a SEA by bolo veľmi žiaduce. 
 • Zriadenie bilaterálnej odbornej komisie ESPOO: mala by byť vytvorená bilaterálna komisia, ktorá by sa stretávala jeden - dvakrát ročne a prešetrovala by celkový cezhraničný charakter všetkých plánovaných projektov. Tieto projekty by sa eventuálne mali taktiež posudzovať v komplexnosti s ich celkovými možnými vplyvmi na životné prostredie s cezhraničným pôsobením. Takéto projekty by spadali do kategórie dohovoru Espoo. Komisia by nasledovne dohliadala na dodržiavanie postupových krokov. Táto komisia by ďalej mohla ohodnotiť výsledky daného systému ako aj postupy pri medzištátnych aktivitách a dohodnúť sa na ich zlepšení. Komisia by mala udržiavať cezhraničný dialóg pri živote a životom ho aj naplniť (definícia oblasti úloh).
 • Zriadenie projektového fondu pre hodnotenie vplyvov na životné prostredie: viaceré strany dali podnet k tomu, aby bol zriadený všeobecný projektový fond pre hodnotenie vplyvov na životné prostredie alebo pre hodnotenie vplyvov na životné prostredie v rámci Espoo. Tento fond by mohol byť financovaný stanovenou čiastkou zodpovedajúcou tisícinám z projektových nákladov, neutrálne spravovaný a mohol by financovať ty oblasti (mediátorov, právnu pomoc, databanku Espoo a domovskú stránku, včasné preklady, znalcov, rôzne náhrady nákladov, apod.), ktorých financovanie z dôvodu nedostatku prostriedkov nemohlo byť dodnes zrealizované.
 •  Najlepšie príklady z praxe: požaduje sa, aby bola vypracovaná dokumentácia o informačnom toku a postupnosti krokov u každého cezhraničného projektu s vplyvom na životné prostredie a u každého projektu o účasti verejnosti, ktoré sa vynikajúco osvedčili („best-practice); tak napr. nový pomocný nástroj akým je „Ekologická komisia“ (Horné Rakúsko) alebo nástroj akým je lokálny informačný časopis.
 • Spresnenie cezhraničných procesov EIA prostredníctvom aktuálnych schém o priebehu procesu EIA a opisov procesu blízkych praxi: tieto schémy by mali jasne vyznačiť vzájomné závislosti pri cezhraničných procesoch a dokumentovať s nimi súvisiace lehoty. Schémy by mali taktiež slúžiť ako doplnok bilaterálnej dohody, aby tak mohli byť používanie a implementácia dohody uľahčené. (Verejné informácie o cezhraničnom procese EIA CZ-A sú k dispozícii na domovskej stránke www.espooce.info, zatiaľ čo na stránkach o cezhraničnom procese EIA SR-A sa stále pracuje).
 • Predĺženie lehoty na odvolanie: táto požiadavka o predĺžení lehoty na odvolanie v hlavnom pojednávaní bola predložená z rôznych strán.
 • Predĺženie doby vyloženia podkladov hodnotenia vplyvu na životné prostredie: možnosť dotknutých strán nahliadnuť do podkladov projektu je často krát označovaná za príliš krátku. Doba k nahliadnutiu do spisov by mala byť časovo rozšírená a mala by zahrňovať aj večerné hodiny a víkendy.
 •  Zlepšenie časového plánovania: termíny zasadaní by mali byť tak časovo uspôsobené, aby sa na nich mohli zúčastniť aj zamestnané subjekty bez dodatočných nákladov (dovolenka, a pod.). Obzvlášť v rámci verejných prerokovaní by malo byť všetkým stranám poskytnuté dostatočné množstvo času na prednesenie svojich námietok a komentárov.
 •  Výber znalcov: verejnosť by mala byť lepšie a zrozumiteľnejšie oboznámená s funkciou, postavením, kvalifikáciou, výberom a pracovným postupom znalcov vo všeobecnosti a aj v špecifických prípadoch, ktoré sa týkajú predstaviteľov úradov a súdnych znalcov.
 • Zlepšenie spolupráce medzi úradmi – obyvateľstvom: tu by bolo vhodné osvojenie si profesionálnych kampaní zameraných na image. Taktiež by sa mohol zlepšiť vzor správania pre predstaviteľov úradov, najmä prostredníctvom školení (napr. kurzy komunikácie). Kvalifikácia vykonávateľov procesu EIA by mohla byť vďaka kurzom neustále zlepšovaná a uznávaná certifikátom.

2.4 Strany

 • Úloha miestnych obcí: úloha miestnych obcí a ich zástupcov je často opisovaná ako rozpoltená. Rovnako sa tiež často kritizujú aj starostovia obcí, ktorým sa vytýka sa nedostatočné množstvo kontaktov s obyvateľstvom. Do tejto oblasti by mali byť implementované návrhy na zlepšenia. Spolupráca medzi obcami, úradmi príslušnými pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie a občanmi by sa mala  lepšiť najmä z hľadiska výmeny informácií a vývoja procesov hodnotenia vplyvov na životné prostredie. Mali by sa vypracovať smernice o tom, ako by sa mohlo lepšie pracovať/ spolupracovať s obyvateľstvom.
 •  Použitie nástroja občiansko-právnej zmluvy: k zaisteniu súhlasných dohovorov a dohôd medzi oznamovateľmi projektu a verejnosťou (občianskymi skupinami) sa poukazuje na problematiku dohovorov vzniknutej vďaka neforemným ustanoveniam spolupráce. Poukazuje sa taktiež na nástroj občiansko-právnej zmluvy, ktorý by slúžil k súpisu dojednaných bodov medzi stranami (napr. letisko Viedeň, atď.). 
 • Navrhovatelia projektu by mali pred konaním predbežne nadviazať kontakt s úradmi pre proces EIA, predovšetkým ale so znalcami pôsobiacimi na úradoch pre proces EIA a prezentovať im obsahy projektu.  
 • Predchádzajúce plnenia navrhovateľa projektu: navrhovateľovi projektu sa týmto odporúča uskutočniť pred projektom a vlastným procesom EIA dobrovoľné predchádzajúce plnenia (napr. podľa Krajinskej vlády Dolného Rakúska). Navrhovateľ projektu by mal dobrovoľne informovať verejnosť o plánovanom návrhu a napr. v podobe styku s verejnosťou informovať dotknuté strany a verejnosť o plánovanom projekte (o vývoji konania, občianskych podujatiach, mediácii, občiansko-právnej zmluve, atď.) 
 • Kontrola prijateľnosti“ ako pomocný nástroj pred vlastným úradným procesom: u niektorých projektov sa v minulosti ukázalo ako veľmi pozitívne zavedenie takzvanej prijateľnosti pred vlastným procesom. Tým boli odstránené obavy a emócie a konanie bolo urýchlené a jeho priebeh uľahčený.
 • Zisťovacie konanie: v súčasnosti môžu občania a MVO v Rakúsku podať žiadosť na zisťovacie konanie o všetkých oddeleniach ekologického práva dotknutej spolkovej krajiny.
 • Zlepšenie profesionality a vzdelávania MVO a OI. MVO a OI boli udelené dve práva – chýba však kontinuálne vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie zo strany MVO. 
 • Finančná náhrada pre občanov a MVO za výkony spojené s projektom (vyjadrenia stanoviska a požiadaviek). V dnešnom právnom systéme obidvoch štátov môžu občania a MVO realizovať svoje námietky a žiadosti iba na základe súkromných prostriedkov. Finančná náhrada nákladov doposiaľ nebola plánovaná.
 •  Cezhraničné hodnotenie územných plánov: územné plány a nadregionálne rozvojové koncepcie v prihraničných regiónoch by mali byť posudzované z cezhraničného hľadiska v rámci hodnotenia vplyvu koncepcií (SEA) na životné prostredie prejednané, prediskutované a odsúhlasené so susedným štátom. V spolkovej krajine Burgenland existuje pilotný testovací projekt, ktorý bol vytvorený v spolupráci so slovenskými obcami (Projekt „KOBRA“). Zákon dolnorakúskej krajinskej vlády o územnom plánovaní hovorí v §§ 21 ods. 8 o tom, že v prípade cezhraničných vplyvov na susedný štát musí byť tento štát o  nich informovaný. 
 • Princípy čestnosti, otvorenosti a transparentnosti by mali byť viac zdôrazňované a viditeľne aplikované do praxe.

Klasická ochrana prírody Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
15.02.2007
Zobrazené:
1200 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
foto 3

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5725 (5725 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3174 (3174 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2965 (2965 hl.)

Geotermálnu
3130 (3130 hl.)

Veternú
3538 (3538 hl.)

Atómovú
2717 (2717 hl.)

V podstate ma to netrápi
2213 (2213 hl.)

Celkom hlasovalo: 23462


  Top články
Za živú krajinu

63 x    (01.08.2020)

Milí priatelia a priateľky (nielen) rieky Hron

57 x    (03.08.2020)

Ružín je zaplavený odpadom, nádrž čistil špeciálny kombajn

57 x    (07.08.2020)Designed by Salonky with phprs