Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/view.php on line 31
Združenie PČOLA
  Hlavné menu

  Vydané články
<<  Máj  >>
PoUtStŠtPiSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

  Prihlásenie
Meno (prezývka)


Heslo


Upraviť účet

Ak si želáte, aby Vám bol zasielaný informačný e-mail o novinkách na stránkach zaregistrujte sa.

  Návštevnosť
Celkom

629119

Máj

59975

Dnes

52

Energia

Energetika


Zásadnou otázkou v kontexte energetickej politiky je jej budúcnosť – aké budú energetické zdroje, ako zabezpečiť vyváženie bezpečnosti dodávok a environmentálnu udržateľnosť a pod. Rozličné analýzy a prehľady ponúkajú rozdielne scenáre. Tento prehľad poskytuje výber z nich, so zameraním sa na odhadovaný dopad vývoja politiky boja proti klimatickým zmenám na globálnu energetickú situáciu a emisie CO2 v prvej tretine tohto storočia.

Pozadie

Zásadnou otázkou v kontexte energetickej politiky je jej budúcnosť – aké budú energetické zdroje, ako zabezpečiť vyváženie bezpečnosti dodávok a environmentálnu udržateľnosť a pod. Rozličné analýzy a prehľady ponúkajú rozdielne scenáre. Tento prehľad poskytuje výber z nich, so zameraním sa na odhadovaný dopad vývoja politiky boja proti klimatickým zmenám na globálnu energetickú situáciu a emisie CO2 v prvej tretine tohto storočia.

Viaceré organizácie i firmy vydávajú odhady vývoja globálnej energetickej situácie, hlavne pokiaľ ide o dopyt po energii, efektívny energetický mix (kombinácia využívania rôznych zdrojov energie) a bezpečnosť dodávok. Prehľady a analýzy slúžia rozdielnym ekonomickým i politickým cieľom, ale i záujmom. Líšia sa dôrazom i metodológiou, preto je pomerne ťažké porovnávať ich. Možné je to len ak sa stanovia jasné parametre.

V tomto prehľade sú porovnané tri rozdielne názory: „európsky“ prístup Komisie, „medzinárodný“ prístup Medzinárodnej organizácie pre energetiku, a „firemný“ prístup reprezentovaný spoločnosťami Royal Dutch Shell a ExxonMobil. Napriek ich rozdielnosti ich spája spoločný smer – projekcia svetovej energetickej situácie za 30-50 rokov.

Tento prehľad poskytuje výber z nich, so zameraním sa na odhadovaný dopad vývoja politiky boja proti klimatickým zmenám na globálnu energetickú situáciu a emisie CO2 v prvej tretine tohto storočia.

Otázky

V roku 2003 vydala Komisia „Svetový prehľad energetiky, technológie a politiky voči klimatickým zmenám“ (WETO). Porovnáva dva scenáre – „referenčný scenár“ (všetko „ide ako zvyčajne“) a „scenár znižovania uhlíka“, ktorý prihliada na možné následky politiky boja proti klimatickým zmenám. Cieľom porovnania je prispieť k definovaniu priorít politík, ktoré by prispeli k zefektívneniu snáh o redukciu emisií CO2.

Referenčný scenár: predpoklady

 • súčasné trendy podnikateľských, technologických a štrukturálnych zmien v svetovej ekonomike pokračujú zvyčajným spôsobom, bez interferencie rozhodovateľov;
 • neberie sa ohľad na špecifické ciele v oblasti energetickej a environmentálnej politiky, ani na opatrenia implementované po roku 2003, ako je redukcia CO2 podľa Kjótskeho protokolu, plánované odstavenie atómovej energie v niektorých krajinách, či cieľový podiel obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe;
 • situácia svetového energetického systému v roku 2030, ktorá je výsledkom referenčného scenára, je použitá ako merítko pre hodnotenie alternatív, predovšetkým pokiaľ ide o zdroje, technológie a environmentálnu politiku.

Referenčný scenár: výsledky

 • svetový dopyt po energii by mal medzi rokmi 2000 a 2030 rásť asi o 1,9% ročne; tento údaj sa zakladá na predpokladoch rastu ekonomiky a populácie, ako aj vývoja energetickej intenzity (energetickej náročnosti výroby – množstva energie potrebnej na výrobu jednotky outputu);
 • energetický dopyt v priemyselných krajinách za zníži, no v rozvojových bude rapídne rásť; v roku 2030 bude polovica dopytu po energii vychádzať z rozvojových krajín (dnes je to 40%);
 • v svetovom energetickom systéme budú naďalej dominantné fosílne palivá, v roku 2030 budú predstavovať ešte 90% ponuky; hlavným zdrojom energie ostane ropa (34%), po nej uhlie (28%) a zemný plyn (25%);
 • v EÚ bude zemný plyn druhým najväčším energetickým zdrojom po rope, atómová energia a obnoviteľné zdroje budú prispievať len menej ako 20%.

Scenár znižovania uhlíka: predpoklady

 • berie sa do úvahy rozdielna pripravenosť jednotlivých krajín zaviazať sa k strednodobej redukcii emisií a očakávané posilnenie politiky boja proti klimatickým zmenám po roku 2010 (ktorý je termínom splnenia kjótskych cieľov);
 • vo veľkom množstve sektorov hospodárstva je implementovaná udržateľná politika rozvoja;
 • rozšírená EÚ je pred ostatnými krajinami pokiaľ ide o politiku boja voči klimatickým zmenám: v EÚ je hodnota emisií oxidov uhlíka, ktoré budú aplikované na použitie fosílnych palív, berúc do úvahy emisie skleníkových plynov, dvojnásobná oproti iným regiónom.

Scenár znižovania uhlíka: výsledky

 • 11-percentný pokles v celosvetovej spotrebe energie v porovnaní s referenčným scenárom; priemerný nárast v dopyte by tak mal byť 1,3% ročne a nie 1,9%;
 • dopady uhlíkovej intenzity, teda efektívneho globálneho energetického mixu: hodnota emisií oxidov uhlíka sa dotkne hlavne palív s najväčším obsahom uhlíka, teda uhlia (-42%) a ropu (-8%), zatiaľ čo zemný plyn ostane v podstate nezmenený;
 • v celosvetovom merítku získa najväčší podiel na trhu atómová energia (+36%) a obnoviteľné zdroje (+35%);
 • v rámci sektora obnoviteľnej energie by malo dvadsaťnásobne narásť využívanie veternej, solárnej energie a energie z malých vodných elektrární;
 • globálne emisie CO2 budú v porovnaní s referenčným scenárom zredukované o 21%, v roku 2030 však budú stále vyššie než boli v roku 1990;
 • úroveň európskych emisií bude v roku 2030 o takmer 15% nižšie než v roku 1990, teda o 26% pod referenčným scenárom;
 • zmeny v energetickom mixe v EÚ odrážajú celosvetový vzor, no pri uhlí (-61%) a rope (-13%) sú podstatne nižšie;
 • v EÚ je pokles kompenzovaný využitím nukleárnej energie (+35%) a obnoviteľných zdrojov (+56%)

  

Referenčný scenár

Scenár znižovanie uhlíka

Rozdiel

Dopyt po energii - svet (Gtoe)

17.1 (+1.8 % ročne)

15.2

-11%

Dopyt do energii - EÚ (Gtoe)

2.0 (+0.4 % ročne)

1.7

-12 %

  

  

  

  

Fosílne palivá celkom - svet (Gtoe)

14.9

12.4

-17%

 -  ropa (Gtoe)

5.9

5.4

-8%

 -  uhlie (Gtoe)

4.7

2.7

-42%

 -  zemný plyn (Gtoe)

4.3

4.3

0%

Atómová energia (Gtoe)

0.9

1.2

+36%

Obnoviteľné zdroje (Gtoe)

1.4

1.8

+35%

  

  

  

  

Fosílne palivá celkom - EU (Gtoe)

1.66

1.31

-24%

 -  ropa (Gtoe)

0.73

0.64

-13%

 -  uhlie (Gtoe)

0.39

0.15

-61%

 -  zemný plyn (Gtoe)

0.55

0.53

-3%

Atómová energia (Gtoe)

0.24

0.32

+35%

Obnoviteľné zdroje (Gtoe)

0.12

0.19

+56%

  

  

  

  

Emisie CO2 – svet (GtCO2)

44.5

35.3

-21%

Emisie CO2 - EU (GtCO2)

4.7

3.5

-26%

Gtoe: Ekvivalent gigatony ropy (= 42.7 gigajoule) , GtCO2: gigatona CO2 

Zdroj: Európska komisia, správa WETO

Medzinárodný prístup

Medzinárodná organizácia pre energetiku fungujúca pri OECD OECD je skratka pre Organizáciu pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a zastrešuje 30 najrozvinutejších štátov so silnou ekonomikou, ktoré uznávajú hodnoty a princípy demokracie a trhovej ekonomiky. viac na www.EuropskaUnia.sk »podáva projekciu vývoja energetického sektora do roku 2030 v správe „Svetový energetický prehľad“ vydanej v 2002. Aj v tomto prípade je referenčný scenár porovnávaný so „scenárom alternatívnej politiky“. Silný dôraz je kladený na obavy z bezpečnosti dodávok energie, investície do infraštruktúry, environmentálne škody spôsobené produkciou a použitím energie a rovným prístupom svetovej populácie k moderným zdrojom energie.

Referenčný scenár

 • do úvahy berie politické opatrenia prijaté do polovice roku 2002, vrátane nedávnych snáh spojených s Kjótskym protokolom a cieľov využívania obnoviteľných zdrojov;

Výsledky:

 • využívanie energie naďalej rýchlo rastie, v energetickom mixe dominujú fosílne palivá, spotreba energie v rozvojových krajinách sa blíži k úrovni OECD;
 • napriek prijatým opatreniam rastú emisie CO2 o niečo rýchlejšie než spotreba energie;
 • predpokladané emisie sa značne líšia od projekcie Komisie: zatiaľ čo Komisia očakáva, že sa medzi rokmi 1990 a 2030 viac ako zdvojnásobia (113% nárast z 20,8 na 44,5 miliárd ton CO2), analýza OECD očakáva nárast “len“ o 70%, teda na 38 miliárd ton v roku 2030; rozdiel je možné vysvetliť metodológiou, keď Komisia neberie do úvahy žiadne kroky prijaté po roku 2000, zatiaľ čo OECD áno (do polovice roku 2002).

Scenár alternatívnej politiky

 • Hodnotí dopady radu nových energetických a environmentálnych prístupov, zvažovaných krajinami OECD, a rýchlejšie nasadzovanie nových technológií;
 • demonštruje silný dopad nových politík na znižovanie rastu dopytu po energii a energetický mix; vhodnejší energeticky mix má mať priaznivý dopad aj na závislosť OECD na dovoze ropy a zemného plynu.

Hodnotenia Komisie i Medzinárodnej agentúry pre energetiku prichádzajú k podobným záverom: nové politiky a čistejšie technológie môžu viesť k ušetreniu energie a podpore palív s nižšou uhlíkovou intenzitou. Správa OECD predpokladá, že to v roku 2030 nakoniec povedie k stabilizácii emisií krajín OECD.


Energia Autor:
Pavel Petráš
Vydané:
08.02.2007
Zobrazené:
901 x
Odoslať
TlačiťDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/specfce.php on line 431
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska - PČOLA, Levočská 38
064 01 Stará Ľubovňa, Kontaktná osoba: Pavel Petráš mobil: 0910 598858

альфа банк голд максимум

  Novinky
Združenie zmenilo adresu ale nie pôsobenie !!!
Senior Modrová - Modrová 298 - 935 15 Modrová Kontaktnou osobou sa stal dočasne, ale navždy, už čerstvý 70 - desiatnik : Pavel Petráš E-mail : petras64pavel@gmail.com Potom čo sa 19. marca 2020 odobrala do ochranárskeho neba jej predsedníčka a zakladajúca členka ( 30 júna 1994 ) Eulalia Štefanová z Humenného. Kto ste ju mali tú česť poznať, venujte jej tichu spomienku, veľmi nám chýbaš Elly Green za T.O. Severka ďakuje za jej prínos trampskému hnutiu na severovýchode Slovenska šerif Lucky, Elly umí!
(25.05.2020)


  Foto dňa
foto 62

  Anketa
Uprednostňujete skôr energiu ?

Slnečnú ( výroba TÚV, kúrenie, výroba elektriny)
5111 (5111 hl.)

Vodnú ( malé vodné elektrárne
3063 (3063 hl.)

Biomasy (peletky, štiepky, brikety)
2859 (2859 hl.)

Geotermálnu
2961 (2961 hl.)

Veternú
3423 (3423 hl.)

Atómovú
2598 (2598 hl.)

V podstate ma to netrápi
2122 (2122 hl.)

Celkom hlasovalo: 22137


  Top články
ochranár, poslanec Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska dnes predstavil návrhy zelených opatrení, ktoré môžu pomôcť Slovensku

28 x    (19.05.2020)

HROMADNÁ PODPISOVÁ AKCIA

15 x    (21.05.2020)Designed by Salonky with phprs