Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/z/d/u8633/public_html/rservice.php on line 139
PČOLA

Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko a Ochrany dravcov na Slovensku k novele vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

Autor: Pavel Petráš <info(at)zdruzeniepcola.org>, Téma: Klasická ochrana prírody, Zdroj: EKOFÓRUM, Vydané dňa: 19.03.2012

Prajem pekny den,

chcel by som Vas tymto emailom poprosit, aby ste podporili hromadnu pripomienku SOS/BirdLife Slovensko a Ochrany dravcov na Slovensku podpisom, preposlanim medzi vasich znamych, ktori sa zaujimaju o prirodu a pripadne aj zdielanim na facebooku.

http://www.ekoforum.sk/peticia/zakon-polovnictvo

Pripomienkujeme novelu vyhlasky, ktorou sa vykonava zakon o polovnictve. U niektorych druhov sa znovu predlzuje doba lovu (chochlacky) napriek ich poklesu pocetnosti. U inych sa predlzuje a urcuje doba lovu pocas hniezdenia (cajky) a povoluje sa napriklad aj plosny lov bobra. Preto prikladame k tymto spornym ustanoveniam pripomienku.

Do 21.3. potrebujeme nazbierat 500 podpisov. Boli by sme velmi radi, ak by sa nam ale podarilo nazbierat ovela vyssi pocet podpisov, aby nasa pripomienka nebola neskor bagatelizovana.

vopred dakujeme za kazdy podpis

s pozdravom

Jozef RidzonPodporte hromadnú pripomienku mimovládnych organizácií k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa novelizuje vyhláška vykonávajúca zákon o poľovníctve!
 
Oproti súčasnému stavu navrhovaná vyhláška umožňuje lov bobra vodného, stanovuje dobu lovu čajky smejivej ešte v dobe keď sú čajky v hniezdnych kolóniách predlžuje dobu lovu u niektorých kačíc (chochlačka vrkočatá a chochlačka sivá), ktorých početnosť v posledných rokoch klesá a konzervuje súčasný stav, kedy viaceré druhy vtákov môžu byť lovené počas hniezdenia. Takáto vyhláška tak prispeje k poklesu daných druhov a u čajky smejivej môže mať negatívny dopad aj na iné vzácne druhy vtákov hniezdiacich spoločne v zmiešaných kolóniách ako sú napríklad čajky čiernohlavé.
 
Preto chceme týmto zmenám zabrániť zaslaním našich pripomienok tak, aby výsledné znenie vyhlášky bolo v súlade s európskou legislatívou ale aj v súlade so základnými etickými princípmi.
 
Znenie pripomienky ako aj navrhovanej vyhlášky je možné prezrieť na webstránke Portálu právnych predpisov:
https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=-1&matEID=4959&mrEID=238958
 
Minimálne 500 podpisov je potrebné nazbierať na akceptovanie našej pripomienky do 21.3.2012.
 
Za Vašu podporu ďakujeme.
 
Podpisový formulár je na konci tohto textu
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

 

V súlade s aktuálnym znením Legislatívnych pravidiel vlády predkladáme hromadnú pripomienku k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z., ktorá bola na webstránke Portálu právnych predpisov zverejnená na pripomienkovanie dňa 1.3.2012 a lehota na pripomienkovanie bola stanovená do 21.3.2012. (č. materiálu 773/2012-410).

 

Hromadná pripomienka bola zverejnená aj na portáli právnych predpisov:

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=-1&matEID=4959&mrEID=238958

 

V prípade, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

 

Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

1. Mgr. Miroslav Demko, bytom 917, 029 57 Oravská Lesná

2. Jozef Chavko, bytom Ľubovnianska 14, 851 07 Bratislava

3. Mgr. Jozef Ridzoň, bytom 331, 029 56 Zákamenné

 

ZNENIE PRIPOMIENOK:

 

Pripomienka č. 1) k čl. I bodu 52., ktorým sa dopĺňa § 71 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 344/2009 Z. z. dvadsiatym druhým bodom.

Pripomienka č.1.: Bod 52 navrhujeme z novely vyhlášky vypustiť.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.1.: Navrhnuté znenie, v ktorom sa určuje doba lovu bobra vodného od 1. septembra do 31. marca je v rozpore s európskou legislatívou a konkrétne so smernicou o biotopoch 92/43/EHS, keďže v prílohe V smernice nie sú slovenské populácie uvedené ako tie, ktorých chytanie a zber vo voľnej prírode a využívanie môže podliehať správnym opatreniam. Ak chce ministerstvo pôdohospodárstva riešiť týmto novelizačným bodom potenciálne a vznikajúce konflikty medzi bobrom a využívaním lokalít, resp. škôd vzniknutých prítomnosťou bobrov, už súčasné znenie vyhlášky a legislatívy na ochranu životného prostredia umožňuje prijatie opatrení na elimináciu škôd na dotknutých plochách prostredníctvom výnimiek. Určenie doby lovu ako takéhoto opatrenia na národnej úrovni však nie je adekvátnym riešením a nie je vecne zdôvodnené.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 2) k čl. I bodu 55., ktorým sa mení § 71 ods. 1 písm. b) desiaty bod vyhlášky č. 344/2009 Z. z..

Pripomienka č.2.: Bod 55 navrhujeme z novely vyhlášky vypustiť a ponechať znenie tohto bodu v pôvodnom znení.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.2.: Navrhnuté znenie vyhlášky, v ktorom sa doba lovu sluky lesnej určuje od 1. marca do 31. marca v nadmorskej výške do 1 000 m n. m. vrátane a od 15. marca do 15. apríla v nadmorskej výške nad 1 000 m n. m je v rozpore so smernicou o vtákoch 2009/147/EC. Vymedzená doba lovu je zhodná s dobou návratu na hniezdiská a v tejto dobe smernica lov nepovoľuje. Podľa dokumentu o kľúčových pojmoch (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/key_concepts_en.htm

) začína obdobie reprodukcie (vrátane návratu na hniezdiská) na Slovensku v prvej dekáde marca, preto v tomto období lov na sluky nemôže byť povolený. Existujú pritom alternatívne doby lovu, ktoré sú zaužívané v iných krajinách počas jesennej migrácie. Preto žiadame ponechať bod v pôvodnom znení. Vyššie uvedené zdôvodnenie podľa oznamu zo dňa 16. marca 2010 si osvojilo aj MP SR, keď uviedlo, že čas lovu sluky lesnej je upravený vo vykonávacom právnom predpise č. 344/2009 Z. z. k zákonu o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. v čase od 1. októbra do 30. novembra. Takto stanovená doba lovu sluky lesnej plne transponuje článok 7 smernice rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov. Ministerstvo pôdohospodárstva SR v roku 2010, po dôkladnom zvážení všetkých podmienok potrebných na vydanie mimoriadneho povolenia lovu sluky lesnej v čase jej ochrany, nevydá povolenie na jej mimoriadny lov podľa § 57 ods. 1 zákona o poľovníctve.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 3) k čl. I bodu 56., ktorým sa mení § 71 ods. 1 písm. b) jedenásty bod vyhlášky č. 344/2009 Z. z..

Pripomienka č.3.: Navrhujeme zmeniť novelizačný bod podľa nasledovného znenia: „V § 71 ods. 1 písm. b) jedenásty bod znie: „hus divá, hus siatinná a hus bieločelá od 1. októbra do 20. januára““.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.3.: Navrhnuté znenie a aj súčasný stav je v rozpore so smernicou o vtákoch 2009/147/EC. Určená doba lovu u husi bieločelej v poslednej dekáde januára sa prekrýva so začiatkom migrácie na hniezdiská. V teplejších zimách pritom návrat na hniezdiská u tohto ďalekého migranta môže začať aj skôr. V tomto období je pritom v zmysle smernice lov na vtáky zakázaný. Podľa dokumentu o kľúčových pojmoch začína obdobie reprodukcie u husi bieločelej v tretej dekáde januára. Preto navrhujeme skrátenie doby lovu do 20. januára a skrátenie navrhujeme u všetkých druhov vzhľadom k rozsudku C-435/92 v ktorom Európsky súdny dvor rozhodol, že so zreteľom na nebezpečenstvo, že určité druhy, pre ktoré sa už lovecká sezóna skončila, sa stanú predmetom nepriameho zníženia stavov vplyvom zámeny s druhmi, ktorých lovecká sezóna stále trvá, sa musí zdôrazniť, že konkrétnym cieľom tretej vety článku 7 ods. 4 smernice je zabrániť, aby boli tieto druhy vystavené nebezpečenstvu zníženia stavov v dôsledku lovu v období predreprodukčnej migrácie, a to takým spôsobom, že sa vyžaduje, aby členské štáty prijali všetky potrebné opatrenia na zabránenie lovu počas tohto obdobia. Skrátenie doby lovu u husi siatinnej navyše podporuje aj fakt, že jej početnosť dlhodobo na Slovensku klesá (http://www.vtaky.sk/media/file/Sprava_ZSV_2009_10.pdf).

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 4) k čl. I bodu 57., ktorým sa mení § 71 ods. 1 písm. b) trinásty a štrnásty bod vyhlášky č. 344/2009 Z. z..

Pripomienka č.4.: Bod 57 navrhujeme z novely vyhlášky vypustiť a ponechať znenie tohto bodu v pôvodnom znení.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.4.: Navrhnuté znenie nie je opodstatnené, keďže početnosť chochlačky sivej v Európe dlhodobo klesá, čo potvrdzujú aj dáta zo Slovenska a rovnaký stav je aj u chochlačky vrkočatej, ktorej početnosť obzvlášť v zimách 2010/11 a 2011/12 na Slovensku poklesla niekoľkonásobne v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. U druhov s klesajúcou početnosťou je tak neopodstatnené predĺženie doby ich lovu a protirečí aj so základnými racionálnymi princípmi poľovného obhospodarovania zveri.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 5) k čl. I bodu 58., ktorým sa mení § 71 ods. 1 písm. b) a dopĺňa sa devätnásty bod vyhlášky č. 344/2009 Z. z..

Pripomienka č.5.: Bod 58 navrhujeme z novely vyhlášky vypustiť a  dobu lovu čajky smejivej vo vyhláške nestanoviť.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.5.: Navrhnuté znenie je v rozpore so smernicou o vtákoch 2009/147/EC. Podľa smernice je zakázané loviť vtáky v období reprodukcie. U čajok smejivých môže prebiehať hniezdenie ešte v prvých týždňoch augusta, kedy v kolóniách bývajú nevzletné mláďatá a aj vyletené mláďatá spolu s rodičmi ešte po vyhniezdení využívajú ako nocoviská a zhromaždiská hniezdne kolónie. V týchto v období, kedy je stanovený lov v tom čase ešte môžu hniezdiť rybáre riečne ako aj čajky čiernohlavé, ktorých odlíšenie od čajok smejivých je obtiažne. Lov čajok smejivých v tomto období tak bude mať veľmi negatívny dopad nielen na populáciu čajky smejivej, ale nepriaznivo sa môže odzrkadliť aj v početnosti ďalších uvedených druhov vodného vtáctva. Navyše určenie dobu lovu u čajky smejivej, ktorej početnosť v Európe dlhodobo klesá je neopodstatnené. Na miestach ako sú plôdikové rybníky je možné konflikt medzi migrujúcimi a zimujúcimi populáciami a rybným hospodárstvom riešiť na základe výnimiek.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 6) k čl. I, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška č. 344/2009 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z..

Pripomienka č.6.: Navrhujeme do čl. I doplnenie bodu č. 103 v znení „V § 71 ods. 1 písm. b) pätnástny, šestnásty, sedemnásty a osemnásty bod sa slová „1. júna“ nahrádzajú slovami „1. augusta“.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.6.: Súčasné znenie vyhlášky je v rozpore so smernicou o vtákoch 2009/147/EC. Táto smernica neumožňuje lov vtáctva v období reprodukcie. Stanovená doba lovu u havrana, vrany, straky a sojky pritom zasahuje do značnej časti hniezdnej periódy u týchto druhov, obzvlášť v horských oblastiach. U havrana je takýto skorý začiatok doby lovu o to závažnejší, že sa v tomto období stále zdržiava v hniezdnych kolóniách. Na rozdiel od okolitých krajín s výnimkou Poľska pritom u nás početnosť havrana klesá, pritom jednou z hlavných príčin je jeho dlhodobé prenasledovanie v poľnohospodárskej krajine. V dôsledku tohto sa väčšina hniezdnych kolónií presunula do intravilánov, kde vznikajú zbytočné konfliktné zóny ako napríklad v meste Poprad. Hniezdne kolónie havranov v otvorenej krajine sú pritom nevyhnutnou podmienkou pre hniezdenie sokola kobcovitého (červenonohého), ktorého populácia je u nás v dôsledku prenasledovania havranov na pokraji vyhynutia na rozdiel od Maďarska, kde práve veľké kolónie havranov zabezpečujú prežívanie tohto druhu.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 7) k čl. I, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška č. 344/2009 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z..

Pripomienka č.7.: Navrhujeme do čl. I doplnenie bodu č. 104 v znení „V § 71 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa piaty bod“.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.7.: Početnosť jarabice poľnej dlhodobo klesá a v mnohých regiónoch na Slovensku sa ocitla na pokraji vyhynutia. Pokladáme tak za potrebné limitovať všetky faktory, ktoré môžu prispieť k poklesu jej početnosti. Preto požadujeme vypustenie doby lovu u tohto druhu, alebo aspoň jeho upravenie tak, aby lov bol možný len v tých združeniach u ktorých zároveň prebieha vypúšťanie odchovaných jarabíc do prírody.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 8) k čl. I, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška č. 344/2009 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z..

Pripomienka č.8.: Navrhujeme do čl. I doplnenie bodu č. 105 v znení: „V § 71 ods. 1 písm b) sa dopĺňa devätnástym bodom, ktorý znie: „Doba lovu u lysky čiernej, husi divej, husi siatinnej, husi bieločelej, kačice divej, chochlačky sivej a chochlačky vrkočatej uvedená v bodoch 9,11,12,13,14 neplatí vo vymedzených oblastiach CHVÚ Dunajské luhy1) a CHVÚ Záhorské pomoravie na Adamovských štrkoviskách, VN Petrova ves, Panskej morave, Jakubovských rybníkoch a Raudazi-Rudavnom jazere, kde sú tieto druhy celoročne chránené.““ Odkaz pod čiarou sa uvedie na vyhlášku 440/2008 Z.z. – Dunajské luhy a jej prílohu č. 4.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.8.: Klesajúci počet zimujúcich divých husí na Slovensku potvrdzujú ako ornitologické dáta, tak aj publikované poľovnícke dáta. Negatívny vplyv lovu na pernatú zver dokumentuje aj viacero vedeckých prác zo zahraničia, preto je štandardom vyhlásenie nepoľovných zón na najväčších zhromaždiskách vodného vtáctva počas migrácie a zimovania. Vyhlásenie týchto zón je štandardom vo všetkých okolitých krajinách, jedine Slovensko je v tomto ohľade výnimkou. Pritom je rovnako vedeckými prácami preukázané, že vyhlásenie nepoľovných zón v konečnom dôsledku zvýši úlovky v priľahlých oblastiach, kde je lov možný. Vzhľadom ku klesajúcej početnosti divých husí na Slovensku, rovnako ako chochlačiek morských teda požadujeme na najvýznamnejších zimoviskách vodného vtáctva vyhlásenie nepoľovných zón a ich zapracovanie aj do príslušnej vyhlášky vykonávajúcej zákon o poľovníctve 274/2009 Z.z. tak ako sú už tieto zóny určené vo vyhláške 440/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie Dunajské luhy. Tento stav kedy klesá početnosť divých husí bol aj predmetom našej sťažnosti registrovanej na Európskej komisii pod číslom CHAP(2010)00207, kde namietame, že Slovensko si nesplnilo povinnosti podľa článku 7, ods. 1 smernice o vtákoch 2009/147/EC a vyhlásenie nepoľovných zón pre vodné vtáctvo by mohlo tento negatívny trend zvrátiť.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 9) k čl. I, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška č. 344/2009 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z..

Pripomienka č.9.: Navrhujeme do čl. I doplnenie bodu č. 106 v znení „V § 35 písm. b) znie „v revíri s chovom diviačej zveri na každých 500 ha jedno krmovisko na jadrové krmivo a dužinaté krmivo, s výnimkou lokalít s výskytom hlucháňa hôrneho a tetrova hoľniaka, kde sa krmoviská neumiestňujú“.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.9.: Hlucháň hôrny a tetrov hoľniak patria v súčasnosti medzi najviac ohrozené lesné kury. Jedným zo závažných faktorov, ktorý prispieva k jeho ohrozeniu je prítomnosť predátorov. Početnosť hlucháňa hôrneho a tetrova hoľniaka môže závažne ovplyvniť aj diviačia zver ak sa vyskytuje na lokalitách s výskytom uvedených druhov. Preto je potrebné vylúčiť túto povinnosť v revíroch, kde by mohlo dôjsť podporou populácie diviačej zveri k ohrozeniu populácie lesných kúr.